Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1597. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Litija, stran 4250.

  
Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 49. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Nadzorni odbor Občine Litija na 3. redni seji dne 6. 4. 2023 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Nadzornega odbora Občine Litija 
1. člen 
V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Litija (Uradni list RS, št. 64/18) se za tretjim odstavkom 12. člena dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja za preteklo koledarsko leto, ob zaključku mandata pa najkasneje do izteka mandata. V letnem poročilu mora nadzorni odbor podati poročilo o svojem delu, ugotovitvah in opažanjih ter priporočila za odpravo nepravilnosti ali izboljšanje poslovanja.
Nadzorni odbor ob zaključku mandata pripravi zaključno poročilo o svojem delu. Ob sklicu prve seje naslednjega mandata Nadzornega odbora, župan posreduje poročilo novim članom Nadzornega odbora.«.
2. člen 
V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Litija (Uradni list RS, št. 64/18) se za prvim odstavkom 15. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Seja se lahko ob utemeljenih razlogih izvede tudi z delno fizično prisotnostjo članov nadzornega odbora in delno prisotnostjo članov nadzornega odbora z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo (seja v hibridni obliki). O izvedbi seje v hibridni obliki odloči njen sklicatelj.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
3. člen 
Dosedanji 37. člen se črta.
Dosedanji 38., 39., 40. in 41. člen se preštevilčijo tako, da postanejo 37., 38., 39. in 40. člen.
4. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-7/2014
Litija, dne 6. aprila 2023
Predsednica 
Nadzornega odbora Občine Litija 
Margita Selan Voglar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti