Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

Ob-2140/23, Stran 992
Svet šole Gimnazije Tolmin na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA, v nadaljevanju ZOFVI) ter sklepa Sveta šole Gimnazije Tolmin z dne 24. 4. 2023 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje po ZOFVI.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za ravnatelja za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo 1. 7. 2023. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Kandidati naj pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o ustrezni izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu in ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora več kot šest mesecev, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da zoper njega ne teče kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja šole za mandatno obdobje
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter s kratkim življenjepisom pošljejo v 8 dneh od objave tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet šole Gimnazije Tolmin, Dijaška 12b, 5220 Tolmin, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja« – Ne odpiraj«.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, drugače mu mandat preneha po zakonu.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet šole Gimnazije Tolmin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti