Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1584. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter podelitvi koncesije v Občini Dravograd, stran 4236.

  
Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O), 36. člena Zakona o javno- zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 3., 7., 32. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 6. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dravograd (MUV, št. 17/95) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – UPB4) je Občinski svet Občine Dravograd na 6. redni seji dne 20. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o sodelovanju pri skupnem izvajanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter podelitvi koncesije v Občini Dravograd 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: javna služba) v Občini Dravograd.
S tem odlokom Občina Dravograd (v nadaljevanju: koncedent), zaradi zagotovitve sodelovanja pri skupnem izvajanju storitev javne službe in skupnem upravljanju sistema za oskrbo s pitno vodo na območju občin, sodelujočih v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, ugotavlja javni interes za zagotavljanje javne službe s podelitvijo koncesije.
V skladu s prejšnjim odstavkom je ta odlok koncesijski akt s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na območju Občine Dravograd ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
(postopek izbire in status izvajalca javne službe) 
Opravljanje javne službe se v Občini Dravograd, zaradi uresničitve skupnih ciljev projekta iz drugega odstavka 1. člena tega odloka in določitve skupnega upravljavca javnega vodovoda ter zaradi doseganja enotne in optimalne izkoriščenosti Nadzornega centra sistema za oskrbo s pitno vodo in optimalne izkoriščenosti obstoječe infrastrukture, zagotavlja s horizontalnim »in house« sodelovanjem sodelujočih občin v projektu iz drugega odstavka 1. člena tega odloka ter koncesionarja.
Podlaga za horizontalno »in house« sodelovanje pri skupnem opravljanju nalog, potrebnih za izvajanje javne službe, so zlasti Medobčinska pogodba o medsebojnem sodelovanju pri projektu »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, sklenjena dne 28. 10. 2011 med Občino Dravograd, Občino Muta, Občino Vuzenica, Občino Radlje ob Dravi in Občino Podvelka in Odločitev o podpori, št. 6-1-2/PD-3/0 za operacijo »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, ki jo je dne 30. 10. 2015 izdala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Pogodba o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 »Izvedba projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, sklenjena med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za okolje in prostor in Občino Dravograd, kot vodilno občino v projektu dne 12. 7. 2016.
Za naloge, ki jih bo v okviru horizontalnega sodelovanja pri zagotavljanju izvajanja javne službe izvajal koncesionar, podeli Občina Dravograd koncesionarju koncesijo s sklenitvijo neposredne (»in house«) koncesijske pogodbe.
Koncesionar je lahko le pravna oseba javnega prava, pri čemer mora biti za sklenitev neposredne koncesijske pogodbe zagotovljeno tudi izpolnjevanje sledečih pogojev:
– pogodba določa in vzpostavlja sodelovanje med sodelujočimi občinami v projektu iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, z namenom zagotoviti, da se javne storitve, ki jih morajo opraviti, izvajajo ob uresničevanju ciljev, ki so jim skupni,
– pri tem sodelovanju se upoštevajo le vidiki javnega interesa,
– sodelujoče osebe javnega prava na trgu izvajajo manj kot 20 odstotkov dejavnosti, ki jih zajema sodelovanje in
– vrednost storitve je enaka ali nižja od cene na trgu.
Koncesija po tem odloku se, ob upoštevanju prejšnjih odstavkov tega člena, za obdobje 5 let podeli neposredno Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob Dravi d.o.o. (v nadaljevanju: koncesionar) skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije javne službe.
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti javne službe, kot izhajajo iz vsakokrat veljavnih področnih predpisov, tega odloka in koncesijske pogodbe.
3. člen 
(pojmi in izrazi v odloku) 
V tem odloku uporabljeni pojmi in izrazi imajo enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varstvo okolja, zakoni, ki urejajo področje opravljanja gospodarskih javnih služb in podelitve koncesije ter drugi predpisi, ki urejajo dejavnost oskrbe s pitno vodo.
III. VSEBINA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(vsebina javne službe) 
V okviru storitev javne službe koncesionar zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
– obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe in o njihovih obveznostih,
– redno vzdrževanje javnega vodovoda,
– redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
– redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
– vodenje evidenc v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo,
– poročanje v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo,
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo,
– izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetij za pitno vodo,
– monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda in
– priključevanje novih uporabnikov javne službe.
V okviru storitev javne službe koncesionar zagotavlja tudi druge storitve in naloge javne službe, kakor so opredeljene v vsakokrat veljavni področni zakonodaji in koncesijski pogodbi.
Storitve javne službe se izvajajo v vsebini in na način, kot je določeno z veljavnimi predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe in vključujejo tudi vse storitve, vezane na izvajanje javnih pooblastil, določenih s tem odlokom.
5. člen 
(območje izvajanja koncesionirane javne službe) 
Javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Dravograd, razen na območjih, kjer se skladno s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, še vedno lahko izvaja lastna oskrba s pitno vodo.
Javna služba se nanaša na celoten javni vodovod in infrastrukturo, ki se nahaja na območju iz prejšnjega odstavka tega člena in je v lasti Občine Dravograd.
6. člen 
(izključna pravica – monopol koncesionarja) 
Koncesionar bo na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za opravljanje javne službe, na območju iz prejšnjega člena pridobil:
– izključno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka;
– pravico upravljati in vzdrževati javno infrastrukturo, potrebno za izvajanje javne službe.
Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja javne službe iz 1. člena tega odloka, javno službo opravlja v svojem imenu in za svoj račun.
Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb, za uporabnike obvezna.
7. člen 
(objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb) 
Objekti in naprave javnega vodovoda, potrebni za izvajanje javne službe, so v lasti Občine Dravograd.
Ob sklenitvi koncesijske pogodbe Občina Dravograd v prejšnjem odstavku navedeno infrastrukturo na predpisan način prenese v upravljanje koncesionarju.
Občina Dravograd za opravljanje javne službe koncesionarju obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini, ki je določena s predpisi.
Obveznosti Občine Dravograd in koncesionarja v zvezi z rednim in investicijskim vzdrževanjem in ustreznim zavarovanjem javnega vodovoda se določijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan v upravljanje prevzeti tudi vse novozgrajene dele javnega vodovoda in zasebnih vodovodov, ki preidejo v last Občine Dravograd, če je to v interesu koncedenta.
IV. RAZMERJE KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA 
8. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
Obveznosti koncesionarja so zlasti:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– izvajati javno službo na način, določen s predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe;
– zagotavljati obratovanje javnega vodovoda;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe;
– uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje javne službe kot dober gospodar, jih tekoče vzdrževati in odpraviti morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti tako, da se ohranja njihova vrednost in funkcionalnost;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z opravljanjem javne službe;
– oblikovati predloge cen storitev javne službe;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, ki so določeni s predpisi;
– pripravljati programe za izvajanje javne službe;
– redno plačevati najemnino za predano infrastrukturo;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije in vseh dejstvih ter pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;
– voditi vse predpisane evidence in katastre;
– izvajati druge obveznosti določene s področnimi predpisi.
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere izpolnjuje pogoje, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na opravljanje javne službe.
Koncesionar, ki izvaja tudi druge dejavnosti, mora za javno službo na območju Občine Dravograd voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe. Smiselno enako velja tudi v primeru, ko koncesionar javno službo opravlja tudi na območju drugih samoupravnih lokalnih skupnosti.
Koncesionar je dolžan koncedenta obvestiti o vsaki spremembi, ki se nanaša na ustanovitveni akt družbe, statusno preoblikovanje družbe in njenih članov, na pomembnejše spremembe v strukturi članstva v družbi, na vodenje družbe in na njen nadzor. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesije pogodbe, lahko koncedent razdre koncesijsko pogodbo.
Pogoj za obstoj koncesijskega razmerja je, da poslovni delež v koncesionarju, razen v primeru določenim z zakonom, ni prenesen na osebo zasebnega prava.
9. člen 
(izpolnjevanje pogojev) 
Koncesionar je dolžan ves čas trajanja pogodbe izpolnjevati pogoje za neposredno sklenitev koncesijske pogodbe, v skladu z veljavno zakonodajo.
Koncesionar mora ob sklenitvi koncesijske pogodbe in ves čas trajanja pogodbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– imeti veljavno registracijo za opravljanje javne službe,
– razpolagati z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju javne službe za njeno izvajanje na območju iz 5. člena tega odloka,
– razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma sredstev potrebnih za opravljanje javne službe,
– biti sposoben samostojno zagotavljati storitve javne službe na kontinuiran in kvaliteten način, ob upoštevanju določil tega odloka, drugih predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev,
– zagotavljati interventno izvajanje javne službe ob vsakem času,
– biti usposobljen za vodenje katastra.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje javne službe, ki jih določajo vsakokrat veljavni področni predpisi.
Podrobneje se pogoji opredelijo tudi v koncesijski pogodbi.
10. člen 
(odgovornost koncesionarja) 
Za izvajanje javne službe je odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe.
Koncesionar kot izvajalec javne službe, je skladno z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo Občini Dravograd, uporabnikom ali tretjim osebam, pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe, povzročijo pri koncesionarju zaposleni delavci ali pogodbeni izvajalci.
Koncesionar je dolžan za odgovornosti, ki jih nosi kot izvajalec javne službe, skleniti ustrezno zavarovanje. Obseg in vrsta zavarovanja se določita s koncesijsko pogodbo.
11. člen 
(javna pooblastila) 
S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje katastra javnega vodovoda skladno s predpisi, ki urejajo vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja. Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine Dravograd in ga je koncesionar po prenehanju koncesijskega razmerja v celoti dolžan predati koncedentu. Kataster mora biti voden ažurno in skladno z veljavno zakonodajo ter standardi in normativi.
Koncesionar ima pri opravljanju javne službe, kadar to ni v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev objektov, javno pooblastilo za:
– izdajo projektnih in drugih pogojev za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta,
– izdajo mnenj glede gradnje v varovalnem pasu infrastrukture in drugih mnenj skladno s predpisi,
– izdajo soglasij za priključitev na javni vodovod in drugih soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo objekte in naprave javne službe,
– posredovanje informacij osebam, ki za to izkažejo upravičen interes, in sicer v obsegu izkazanega upravičenega interesa, skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja,
– prekinitev ali omejitev dobave vode, v primerih, ki so določeni s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
12. člen 
(pravice in dolžnosti koncedenta) 
Dolžnosti koncedenta so zlasti, da:
– zagotavlja izvajanje vseh storitev javne službe predpisanih z zakonom, predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– ob podpisu koncesijske pogodbe koncesionarju preda v najem javno vodovodno omrežje (objekte, naprave in druga sredstva namenjena izvajanju javne službe), pri čemer se s koncesijsko pogodbo opredelijo pogoji in način izvedbe prevzema;
– zagotavlja takšno ceno storitev, da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov in naprav koncesije, da se lahko ohranja njihova vrednost;
– zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve javne službe na področju občine;
– obvešča koncesionarja o morebitnih pritožbah uporabnikov;
– ob izteku koncesijskega razmerja od koncesionarja prevzame javno vodovodno omrežje.
Pravice koncedenta so zlasti:
– izvajanje enostranskih ukrepov v javnem interesu;
– nadzor nad izvajanjem javne službe in finančni nadzor;
– druge pravice, določene s predpisi, s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
13. člen 
(pravice uporabnikov) 
Pravice uporabnikov so opredeljene z veljavnimi predpisi. Ob tem imajo uporabniki zlasti tudi naslednje pravice:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev javne službe;
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev;
– do cen storitev, oblikovanih skladno s pogoji določenimi s predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi s tem odlokom, koncesijsko pogodbo in z drugimi predpisi;
– do vpogleda v evidence oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanje.
Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu oziroma pristojni inšpekcijski službi, če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s predpisi oziroma s tem odlokom.
14. člen 
(dolžnosti uporabnikov) 
Uporabniki imajo zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in mu omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe;
– omogočiti neoviran dostop do vseh objektov in naprav, kjer se opravljajo storitve javne službe;
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi ceniki;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo, ki je pomembna za izvajanje javne službe;
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra in drugih obveznih zbirk podatkov oziroma evidenc;
– upoštevati določbe odloka, ki ureja opravljanje javne službe na območju Občine Dravograd.
Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen opraviti dela v okviru storitev javne službe, ne dovoli ali ne omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neoviranega dostopa do objektov in naprav, ali mu drugače ne omogoči izvajanja javne službe, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
Inšpektor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko na pobudo koncesionarja odredi uporabniku dolžnost, da zagotovi vse, kar je potrebno za izvedbo storitev javne službe.
15. člen 
(druge pravice in obveznosti) 
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki niso določene s tem odlokom, se uredijo s koncesijsko pogodbo.
S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito varovanje javnega interesa.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
16. člen 
(viri financiranja) 
Izvajanje storitve javne službe se financira:
– s plačilom uporabnikov za storitve javne službe,
– iz proračuna,
– iz drugih virov.
Cena storitve javne službe, ki jo plačajo uporabniki, se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Koncesionar ima na podlagi tega odloka pooblastilo za oblikovanje cen storitev javne službe. Ceno storitve javne službe koncesionar predlaga z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži občinskemu svetu v potrditev.
Občina Dravograd lahko iz proračuna občine zagotovi in oblikuje subvencijo za izvajanje javne službe, skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Koncesionar mora vzpostaviti učinkovit sistem plačevanja in izterjave obračunanih storitev. Tveganje izterjave in neplačil nosi koncesionar.
VI. KONCESIJA 
17. člen 
(sklenitev koncesijske pogodbe in trajanje koncesijskega razmerja) 
Koncesija po tem odloku se podeli skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije javne službe.
Koncesionarja se izbere z neposredno sklenitvijo koncesijske pogodbe, skladno z 2. členom tega odloka, po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja, ki jo izda občinska uprava.
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane javne službe. S sklenitvijo koncesijske pogodbe pridobi koncesionar pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja.
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
Trajanje koncesijskega razmerja za javno službo iz tega odloka je 5 let in začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe ter se zaključi z zadnjim dnem veljavnosti koncesijske pogodbe. Javna služba se prične izvajati z dnem, ki se določi v koncesijski pogodbi.
Trajanje koncesijskega razmerja se lahko podaljša na način določen v koncesijski pogodbi, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije, če za to obstajajo utemeljeni pogoji, še posebej v primeru, če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem interesu ali če je navedeno potrebno za izpolnitev obvez koncedenta iz Pogodbe o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 »Izvedba projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«.
18. člen 
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo) 
V primeru neskladja med določbami tega odloka in določbami koncesijske pogodbe veljajo določbe tega odloka, kot koncesijskega akta.
Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnopravne pogodbe, zato lahko Občina Dravograd v njej opredeli določene javnopravne elemente, s katerimi se varuje javni interes.
19. člen 
(spremembe koncesijske pogodbe) 
Koncedent ali koncesionar lahko zahtevata spremembo koncesijske pogodbe v primerih določenih z zakonom, zlasti pa v primeru:
– spremembe zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na spremembo določil koncesijske pogodbe,
– dodatnih investicij ali storitev, ki niso bile vključene v prvotno pogodbo,
– spremembe okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi koncesijske pogodbe.
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.
Nedopustne so spremembe koncesijske pogodbe pri katerih:
– bi se spremenila splošna narava koncesije,
– bi sprememba uvajala pogoje, ki bi onemogočali sklenitev neposredne koncesijske pogodbe,
– bi bil zaradi sprememb znatno razširjen obseg koncesije,
– bi se zamenjalo koncesionarja, razen pod pogoji določenimi v 33. členu tega odloka.
VII. NADZOR 
20. člen 
(nadzor nad izvajanjem javne službe) 
Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja koncedent, ki lahko za posamezna strokovna in druga opravila v zvezi z izvajanjem nadzora, pooblasti drugo strokovno službo oziroma zunanjega izvajalca.
Koncesionar mora Občini Dravograd oziroma pooblaščenemu izvajalcu omogočiti nadzor, pregled infrastrukture (objektov in naprav potrebnih za izvajanje javne službe) ter omogočiti vpogled v vso dokumentacijo, vključno z dokumentacijo, ki jo je koncesionar označil kot poslovno skrivnost in se nanaša na izvajanje javne službe, kakor tudi vpogled v vodene zbirke podatkov in druge evidence ter nuditi vse zahtevane podatke in pojasnila. V okviru izvajanja nadzora sme koncedent ugotavljati kvaliteto izvajanja javne službe.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja javne službe. O opravljenem nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma pooblaščenec koncedenta, ki opravlja nadzor.
Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora koncedent in koncesionar podrobneje uredita s koncesijsko pogodbo.
Koncedent lahko od koncesionarja zahteva pripravo poročila o poslovanju koncesionarja, ki se nanaša na izpolnjevanje obveznosti po koncesijski pogodbi. Če koncesijska pogodba ne določa drugače, se poročilo pripravlja letno.
Ne glede na prejšnji odstavek ima koncedent pravico do vpogleda v poslovne knjige in računovodske izkaze, ki jih mora koncesionar pripravljati v skladu z zakonom.
21. člen 
(nadzorni ukrepi) 
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe. V primeru, ko z upravno odločbo ni mogoče enostransko naložiti obveznosti, se za izpolnitev obveznosti iz koncesijskega razmerja uporabljajo določbe drugih predpisov in koncesijske pogodbe.
22. člen 
(enostranski ukrepi v javnem interesu) 
Občina Dravograd ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.
Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko Občina Dravograd uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem notranje koncesijske pogodbe;
– izdajo obveznih navodil koncesionarju;
– začasni prevzem vzpostavljene infrastrukture v upravljanje in oskrbo;
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture;
– odvzem koncesije, v kolikor so razlogi za odvzem na strani koncesionarja.
Ukrep Občine Dravograd mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati izvajalca.
Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.
23. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi pristojni organ občinskega inšpekcijskega nadzorstva ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
VIII. PRENOS KONCESIJE 
24. člen 
(oblika) 
Koncesionar lahko koncesijo prenese na drugo osebo samo, če je prenos predviden v koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu, v nasprotnem primeru je prenos možen le z dovoljenjem koncedenta.
Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
25. člen 
(načini prenehanja koncesijskega razmerja) 
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije.
26. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z enostranskim razdrtjem,
– s sporazumno razvezo.
Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe mora koncesionar opravljati javno službo do izbora novega izvajalca javne službe, vendar ne več kot 1 leto po prenehanju koncesijske pogodbe.
27. člen 
(potek roka koncesije) 
Koncesijska pogodba redno preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena.
28. člen 
(razdrtje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba lahko z enostranskim razdrtjem preneha iz razlogov in pod pogoji, ki se določijo v koncesijski pogodbi. V koncesijski pogodbi se določijo tudi medsebojne pravice in obveznosti koncesionarja in koncedenta ob razdrtju koncesijske pogodbe.
29. člen 
(sporazumna razveza) 
Koncedent in koncesionar lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, ko ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče. V takih primerih s pisnim sporazumom določita vse medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz sporazumne razveze ter tudi postopek prevzema infrastrukture.
30. člen 
(prenehanje koncesionarja) 
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru prenehanja koncesionarja.
Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike. Ne glede na navedeno lahko v teh primerih koncedent, pod pogoji iz koncesijske pogodbe, razdre koncesijsko pogodbo.
31. člen 
(odvzem koncesije) 
Koncesijsko razmerje preneha tudi, če koncedent koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v roku, določenim s koncesijsko pogodbo,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih okoliščin.
Koncesionar ni upravičen do nadomestila za predčasno prenehanje koncesijske pogodbe.
X. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE 
32. člen 
(višja sila) 
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremostljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in niso nastopile po volji pogodbenih strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti (npr. tehnični ali zakonodajni), pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti nujnih ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile, če so načrti ukrepov predpisani, v nasprotnem primeru pa skladno s posameznimi programi izvajanja javne službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
33. člen 
(spremenjene okoliščine) 
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo in izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
XI. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV 
34. člen 
(uporaba prava) 
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
35. člen 
(prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže) 
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje v sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža, v kolikor to ni v nasprotju z zakonom.
V razmerjih med koncedentom in koncesionarjem ter razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
36. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2023
Dravograd, dne 20. aprila 2023
Župan 
Občine Dravograd 
Anton Preksavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti