Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1608. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022, stran 4259.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18 z dne 26. 1. 2018) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 6. redni seji dne 20. 4. 2023 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022.
2. člen 
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 so znašali:
Skupina/Podskupina kontov
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74+78)
9.824.444,26
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.566.320,88
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.932.485,54
700 Davki na dohodek in dobiček
3.663.073,00
703 Davki na premoženje
1.201.566,67
704 Domači davki na blago in storitve
67.845,87
706 Drugi davki
0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.633.835,34
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.643.726,59
711 Takse in pristojbine
4.532,80
712 Globe in druge denarne kazni
5.681,35
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
837.613,40
714 Drugi nedavčni prihodki
142.281,20
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
666.105,48
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
3.800,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
662.305,48
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.575.021,37
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.575.021,37
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0,00
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (782)
16.996,53
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov
16.996,53
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.781.802,09
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.762.916,30
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
801.468,18
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
124.459,83
402 Izdatki za blago in storitve
1.830.942,09
403 Plačila domačih obresti
6.046,20
409 Rezerve
0,00
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.785.826,92
410 Subvencije
91.932,04
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
327.053,37
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
251.614,48
413 Drugi tekoči domači transferi
2.115.227,03
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.706.873,30
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.706.873,30
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
526.185,57
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
336.183,81
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
190.001,76
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
42.642,17
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
24.838,89
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
24.838,89
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–24.838,89
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
50 ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
55 ODPLAČILA DOLGA (550)
425.305,16
550 Odplačila domačega dolga
425.305,16
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–407.501,88
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–425.305,16
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–42.642,17
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
459.494,38
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2022 ter o njihovi realizaciji v letu 2022 in Poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov in poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ter obrazložitve se objavi na internetnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba.
Št. 410-1/2023-39
Šempeter pri Gorici, dne 20. aprila 2023
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti