Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji, označevanju, plovnosti ter listinah in knjigah vojaških zrakoplovov, stran 4223.

  
Na podlagi 5.a člena in drugega odstavka 30. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 47/19 in 18/23 – ZDU-1O) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji, označevanju, plovnosti ter listinah in knjigah vojaških zrakoplovov 
1. člen 
V Pravilniku o registraciji, označevanju, plovnosti ter listinah in knjigah vojaških zrakoplovov (Uradni list RS, št. 42/16 in 113/22) se v 2. členu v prvem odstavku 17. točka spremeni tako, da se glasi: »17. vojaški zrakoplov je zrakoplov, vpisan v register vojaških zrakoplovov. Vojaški zrakoplov je tudi BPZ, katerega energija ob trku ne presega 66 J, in je vpisan v evidenco brezpilotnih vojaških zrakoplovov, katerih energija ob trku ne presega 66 J (v nadaljnjem besedilu: evidenca BPZ);«.
2. člen 
V 9. členu se v 3. točki za kratico »BPZ« dodata vejica in besedilo »katerega energija ob trku presega 66 J«.
3. člen 
Za 14. členom se dodata nova, III.a poglavje in 14.a člen, ki se glasita:
»III.A EVIDENTIRANJE BPZ, KATEREGA ENERGIJA OB TRKU NE PRESEGA 66 J 
14.a člen 
(1) BPZ, katerega energija ob trku ne presega 66 J, se vpiše v evidenco BPZ, na podlagi akta načelnika Generalštaba Slovenske vojske, na obrazcu, ki je kot priloga 7a sestavni del tega pravilnika.
(2) K predlogu za vpis BPZ, katerega energija ob trku ne presega 66 J, se v evidenco BPZ priloži listina o izdelavi oziroma nakupu, druga listina o lastninski pravici ali listina o pravici uporabe BPZ, katerega energija ob trku ne presega 66 J, ter tehnična dokumentacija o BPZ, katerega energija ob trku ne presega 66 J.
(3) Evidenco BPZ vodi bataljon, njemu enaka ali višja enota Slovenske vojske, ki razpolaga z BPZ, katerega energija ob trku ne presega 66 J.
(4) Enota Slovenske vojske iz prejšnjega odstavka o vsakokratni spremembi evidence BPZ obvešča organizacijsko enoto ministrstva, pristojno za splošne zadeve, in VLO, ki hranita kopijo evidenc BPZ.
(5) Evidenca BPZ se kot evidenčni list za posamezen BPZ, katerega energija ob trku ne presega 66 J, vodi v fizični ali elektronski obliki, in obsega:
1. zaporedno številko vpisa;
2. podatke o kompletu sistema BPZ;
3. podatke o proizvajalcu;
4. serijsko ali evidenčno številko;
5. tip ali model;
6. leto izdelave;
7. namen uporabe;
8. podatke o dodatni opremi;
9. datum vpisa;
10. datum izbrisa;
11. opombe.
(6) BPZ, katerega energija ob trku ne presega 66 J, se izbriše iz evidence BPZ v primeru:
– prodaje oziroma predloga za vpis v drugo evidenco;
– trajne neuporabnosti;
– dokazila o umiku iz uporabe.«.
4. člen 
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vojaški zrakoplovi, razen BPZ, katerega energija ob trku ne presega 66 J, se označijo z zastavo Republike Slovenije.«.
5. člen 
Za 17. členom se doda nov, 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen 
(1) Evidenčna številka BPZ, katerega energija ob trku ne presega 66 J (v nadaljnjem besedilu: evidenčna številka), je lahko serijska številka BPZ, ki jo določi proizvajalec.
(2) Evidenčno številko lahko določi tudi enota Slovenske vojske, ki vodi evidenco BPZ.
(3) Evidenčna številka iz prejšnjega odstavka mora biti pred vpisom v evidenco BPZ usklajena z VLO.
(4) Evidenčno številko se namesti na BPZ, katerega energija ob trku ne presega 66J, razen če to zaradi velikosti tega BPZ ni mogoče.«.
6. člen 
V 25. členu se v prvem odstavku beseda »izvoza« nadomesti z besedilom »prodaje ali donacije«.
7. člen 
V 26. členu v tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zrakoplov, ki ga pridobi Slovenska vojska in se vpiše v register vojaških zrakoplovov, mora izpolnjevati plovnostne in okoljevarstvene zahteve.«.
8. člen 
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen 
(1) Za tip vojaškega zrakoplova, ki se prvič vpiše v register vojaških zrakoplovov, se mora predhodno izvesti certifikacijski postopek.
(2) Za nadgradnjo ali modifikacijo v Slovenski vojski že registriranega tipa vojaškega zrakoplova se mora izvesti postopek ustrezne certifikacije, s katerim se ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za plovnost.
(3) VLO lahko prizna certifikat tipa vojaškega zrakoplova ali drugo primerljivo listino, če jo je izdal tuji vojaški certifikacijski letalski organ.
(4) VLO lahko prizna certifikat tipa zrakoplova, če ga je izdala Evropska agencija za varnost v letalstvu ali država, ki ima sklenjen sporazum z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu.
(5) VLO lahko izvede dodatni certifikacijski postopek, če konfiguracija in oprema zrakoplova odstopata od podatkov iz vojaških ali civilnih certifikacijskih listin, ki jih izda tuji vojaški certifikacijski organ ali pristojna agencija za civilno letalstvo.«.
9. člen 
V 53. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za potrebe izpolnjevanja plovnostnih zahtev se BPZ glede na največjo dovoljeno vzletno maso BPZ delijo v tri vrste, in sicer:
1. mikro BPZ z največjo vzletno maso do vključno 5 kg;
2. mini BPZ z največjo vzletno maso do vključno 25 kg;
3. lahki BPZ z največjo vzletno maso do vključno 150 kg.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Mikro BPZ in BPZ, katerega energija ob trku ne presega 66 J, nista podvržena postopkom testiranja in verifikacije.«.
10. člen 
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
»56. člen 
(1) BPZ se razvrščajo v tri skupine, ki se določijo v skladu z načrtovanim konceptom naloge.
(2) V skupino 1 se razvrščajo BPZ, ki lahko letijo do višine 120 m nad terenom, znotraj vidnega polja upravljalca sistema BPZ in nad neposeljenim območjem.
(3) V skupino 2 se razvrščajo BPZ, ki lahko letijo nad 120 m nad terenom, zunaj vidnega območja upravljalca sistema BPZ in nad neposeljenim območjem.
(4) V skupino 3 se razvrščajo BPZ, ki lahko letijo nad poseljenim območjem ali prevažajo nevarni tovor.«.
11. člen 
Naslov podpoglavja »2.1 Testiranje in certifikacija BPZ kategorije 1« se spremeni tako, da se glasi: »2.1 Testiranje BPZ skupine 1«.
12. člen 
V 57. členu se v prvem odstavku beseda »kategorije« nadomesti z besedo »skupine«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
13. člen 
Naslov podpoglavja »2.2. Testiranje in certifikacija BPZ kategorije 2« se spremeni tako, da se glasi: »2.2 Testiranje in verifikacija BPZ skupine 2«.
14. člen 
V 59. členu v prvem odstavku se beseda »certifikacije« nadomesti z besedo »verifikacije«.
V drugem odstavku v napovednem stavku se besedilo »tipske certifikacije« nadomesti z besedo »verifikacije«, v 5. točki pa se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»- opremo, potrebno za izvedbo nalog;«.
15. člen 
V naslovu podpoglavja »2.3 Testiranje in certifikacija BPZ kategorije 3« se beseda »kategorije« nadomesti z besedo »skupine«.
16. člen 
V 65. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) BPZ, katerega energija ob trku ne presega 66 J in ki je v operativni uporabi, mora imeti:
1. tehnično knjižico;
2. evidenco vzdrževalnih del, popravil in modifikacij;
3. navodila za uporabo;
4. navodila za osnovno vzdrževanje in
5. dovoljenje za uporabo frekvenčnega spektra.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
17. člen 
Za prilogo 7 se doda nova, priloga 7a, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
Evidence BPZ iz novega 14.a člena pravilnika se vzpostavijo v dveh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-20/2022-12
Ljubljana, dne 3. maja 2023
EVA 2023-1911-0001
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti