Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

Ob-2132/23, Stran 985
Na podlagi Odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99), Programa dela in finančnega načrta javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2023, sprejetega na 5. seji sveta tega javnega zavoda dne 24. 1. 2023 ter sklepa Ministrstva za okolje in prostor št. 35601-18/2022-2550-3 z dne 7. 2. 2023, objavlja javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
javni razpis 
za razdelitev dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, v letu 2023 
I. Ime in sedež naročnika razpisa: naročnik razpisa je javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
a) obnove kulturne dediščine v smislu nakupa, izdelave, montaže ali popravila tipičnih elementov »kraške« arhitekture oziroma materialov, ki izboljšujejo stavbno dediščino (v nadaljnjem besedilu: investicije);
b) predhodnih arheoloških raziskav (v nadaljnjem besedilu: raziskave) in
c) košnje in spravila sena na zemljiščih, kjer je onemogočen dostop z večjo kmetijsko mehanizacijo, to je samonakladalno prikolico (v nadaljnjem besedilu: košnja).
Predmet sofinanciranja so investicije in košnja v zavarovanem območju parka ter raziskave v zvezi z investicijami pod točko II.a. Nepovratna sredstva lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki so v skladu s to razpisno dokumentacijo lastnice nepremičnine na območju parka in bodo predložile ustrezno dokumentacijo, kot izhaja iz določb tega razpisa.
III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev je:
– za investicije pod točko II.a – 19.000,00 EUR;
– za raziskave pod točko II.b – 1.000,00 EUR;
– za košnjo pod točko II.c – 1.000,00 EUR.
V skladu s 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se fizičnim osebam, ki so upravičeni do dodelitve sredstev na podlagi tega javnega razpisa, obračuna dohodnina v višini 25 %.
Upravičeni stroški so stroški investicije, raziskav in košnje, ki so predmet tega razpisa, od oddaje vloge dalje.
V kolikor komisija po odpiranju vlog ugotovi, da pod točkama II.b ali II.c ni prijavljenih raziskav ali košenj, se sredstva iz teh točk prenesejo pod točko II.a.
IV. Namen sredstev
Pod točko II.a se sredstva namenijo za sofinanciranje obnove kulturne dediščine v smislu izdelave, montaže in popravila tipičnih elementov »kraške« arhitekture oziroma nakup materialov, in sicer za:
– plačilo za popravila delov ostrešij obstoječega stavbnega fonda tudi z namenom manjših izgub energije,
– nakup opečnatih korcev in plačilo del za prekritje oziroma popravilo obstoječih streh,
– nakup in montažo kamnitih škrl (avtohtoni apnenec) za strešne vence,
– restavratorsko obnovo kalon ter kamnitih okvirov vrat ali oken oziroma nakup in montažo novih po videzu izvornih (avtohtoni apnenec),
– za restavratorsko obnovo lesenih vrat, oken in polken domačij oziroma za nakup in montažo novih po videzu izvornih tudi z namenom ekološke sanacije, v primeru da izvornih ni mogoče restavrirati,
– nakup in montažo kamnitih stopnic (avtohtoni apnenec) v okolici objekta oziroma na objektu, v kolikor so tam že bile,
– nakup in montažo dvoriščnih ograj, v kolikor so zgodovinsko izpričane,
– nakup gradbenega materiala (pesek, apno, barve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij, pri čemer toplotna izolacija kamnitih fasad ni predmet sofinanciranja,
– restavratorsko obnovo oklepov (šap) vodnjakov (štirn),
– plačilo stroškov čiščenja, krpanja, nabave ter izdelave vodotesnih premazov podzemnih zbiralnikov vode,
– nakup in montažo kamnitih tlakov (avtohtoni apnenec) ali robnikov za tlakovanje dvorišč,
– nakup gradbenega materiala (lomljen kamen – avtohtoni apnenec) oziroma plačilo del za obnovo mejnih kamnitih suhih zidov domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh,
– nakup in montažo kamnitih plošč (avtohtoni apnenec) za zaključek vrha kamnitih zidov v skladu z izvorno izvedbo posameznega zidu.
Pod točko II.b se sredstva namenijo za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.
Pod točko II.c se sredstva namenijo za dejavno varovanje naravne dediščine, ki je usmerjeno k ohranjanju ali izboljšanju stanja naravne dediščine na območju parka, in sicer za vzdrževanje in obnovo krajine.
Vlagatelj je pod točko II.c upravičen do povračila pavšalnih stroškov košnje in spravila sena na zemljiščih, ki mu nastanejo zaradi onemogočenega dostopa z večjo kmetijsko mehanizacijo, to je samonakladalno prikolico, v višini 600 EUR/ha. Vlagatelj ne sme košnje izvesti pred terminom, ki ga naročnik razpisa določi v odločbi oziroma pogodbi o dodelitvi sredstev.
V. Pogoji
Sredstva pod točkami II.a in II.b lahko pridobi fizična in pravna oseba, ki:
– je lastnik ali solastnik nepremičnine na zavarovanem območju parka Škocjanske jame in
– izpolnjuje s tem razpisom zahtevane pogoje.
Sredstva pod točkami II.c lahko pridobi fizična in pravna oseba, ki:
– je lastnik ali solastnik nepremičnine na zavarovanem območju parka Škocjanske jame in
– izpolnjuje s tem razpisom zahtevane pogoje.
Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na več točk razpisa.
VI. Merila za izbor
V kolikor se za pridobitev sredstev po točkah II.a in II.b prijavi več vlagateljev, ki so solastniki iste nepremičnine, lahko za vsako posamezno gospodinjstvo sredstva pridobi največ en vlagatelj, kar vlagatelj izkaže z lastno izjavo. Če se iz istega gospodinjstva na isto točko razpisa prijavi več solastnikov iste nepremičnine, jih javni zavod pozove, da pisno izjavijo, katero vlogo umikajo in katera vloga ostane v veljavi.
V kolikor se za pridobitev sredstev po točki II.c prijavi več vlagateljev, ki so solastniki iste nepremičnine, lahko za vsako posamezno nepremičnino sredstva pridobi največ en vlagatelj. Če se za isto nepremičnino na točko II.c prijavi več solastnikov iste nepremičnine, jih javni zavod pozove, da pisno izjavijo, katero vlogo umikajo in katera vloga ostane v veljavi.
Sredstva iz točke II.a se bodo razdelila vsem upravičenim vlagateljem, ki bodo izpolnjevali pogoje iz tega razpisa, v enakem znesku, in sicer tako da se višina vseh razpoložljivih sredstev deli s številom vseh upravičenih vlagateljev ne glede na prijavljeno višino sredstev posameznih upravičencev ob omejitvi, da je maksimalni znesek, ki ga upravičenec lahko dobi, vrednost izvedene investicije.
Sredstva iz točke II.b se bodo vsem upravičenim vlagateljem, ki bodo izpolnjevali pogoje iz tega razpisa, razdelila v višini vrednosti izvedenih predhodnih arheoloških raziskav. V primeru da bo vsota vrednosti izvedenih predhodnih arheoloških raziskav vseh upravičenih vlagateljev presegla vrednost iz točke II.b, bodo upravičeni vlagatelji dobili sorazmeren delež dejanske vrednosti, vendar največ v višini vrednosti izvedenih predhodnih arheoloških raziskav.
Sredstva iz točke II.c se bodo razdelila vsem upravičenim vlagateljem, ki bodo izpolnjevali pogoje iz tega razpisa, glede na velikost dela nepremičnine, na katerem se bo izvajala košnja, v višini 600 EUR/ha. V kolikor bo skupna površina prijavljenih površin večja od 1,67 ha, dobijo upravičeni vlagatelji sorazmerni delež.
VII. Vloga za prijavo in obvezne priloge
Prijava na razpis mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 6 mesecev, in
– gradbeno dovoljenje, v kolikor je potrebno po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1D, Uradni list RS, št. 57/12).
Pri prijavi na točko II.a mora vloga vsebovati tudi:
– skico oziroma fotografijo z označenim predvidenim obsegom del v razpisnem letu v primeru, če gre za izvedbo posega v več fazah, in
– izpolnjeno vlogo za kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v nadaljevanju ZVKDS OE NG) na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
VIII. Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja: vlogo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja prijavitelj odda v sklopu zahtevane dokumentacije priložene prijavi na razpis. Poleg prijavnega obrazca se v prilogi razpisa nahaja obrazec »Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja«, ki ga prijavitelj izpolni in mu priloži skico ter natančen opis nameravanega posega. ZVKDS OE NG bo na podlagi vloge izdal kulturnovarstveno soglasje za tiste posege, ki bodo skladni s »Katalogom arhitekturnih detajlov za izvedbo del v vaseh Betanja, Škocjan in Matavun, sofinanciranih iz dela sredstev JZ PŠJ za leto 2023« in ga prijavitelj prevzame na sedežu JZ PŠJ. Vloge za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja bodo po odpiranju posredovane ZVKDS OE NG, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica.
IX. Oddaja vloge: vloge za prijavo skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja na hrbtni strani kuverte in napisom na hrbtni strani kuverte »Prijava na javni razpis za razdelitev dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, v letu 2023« ter napisom na naslovni strani kuverte: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«. Vlagatelji vlogo za prijavo pošljejo ali oddajo na upravi javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača do roka za oddajo.
X. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo prijav je 19. 5. 2023.
XI. Obveščanje o izidu razpisa
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame, Slovenija, vse vlagatelje obvestil najkasneje v šestdesetih dneh po odpiranju prijav.
Na odločbo direktorja se prijavitelj lahko pritoži v sedmih dneh na upravo parka. O pritožbi zoper odločbo odloči svet zavoda v roku 14 dni.
XII. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z upravičenimi vlagatelji za dodelitev sredstev bo javni zavod Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do sredine meseca julija 2023.
Posamezni upravičenec predloži po končanih delih pisni zahtevek oziroma poročilo na upravo parka. Komisija opravljene investicije oziroma dela pred izplačilom pregleda in poda pisno mnenje o opravljenih investicijah oziroma delih.
Za sredstva pod točko II.a bo komisija v mesecih oktober in december 2023 pregledala opravljena dela. Komisija bo podala mnenje o pravočasnosti, kvaliteti in strokovnosti opravljenih del. Investicije, ki ne bodo izvedene skladno s kulturnovarstvenim soglasjem in brez predhodne obvezne priglasitve na ZVKDS OE NG, ne bodo izplačane. Prejemnik bo moral k pisnemu zahtevku za sredstva pod točkami II.a in b priložiti potrdilo o plačilu in izjavo, da je dela izvedel skladno z določili pogodbe.
Izplačila za II.b se bodo izvedla na podlagi predloženega računa in potrdila o plačilu.
Za dela pod točko II.c bodo sredstva nakazana po izjave o opravljenih delih in pregledu opravljenih del.
Sredstva bodo nakazana na številko transakcijskega računa vsakemu posameznemu upravičencu v roku 30 dni po izdaji pozitivnega mnenja komisije oziroma ogledu del.
XIII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko za nakup opreme, materiala oziroma izvedbo del, ki jih je prijavil posamezni upravičenec. Pogodba bo vsebovala določbo, da mora prejemnik sredstev investicije dejansko, kvalitetno in skladno s kulturnovarstvenim soglasjem izvesti najkasneje do konca meseca novembra 2023.
V primerih, da podpisnik pogodbe prijavljenih investicij ne bo izvedel oziroma realiziral ali bo komisija ugotovila, da so investicije izvedene brez predhodne obvezne priglasitve na ZVKDS OE NG, slabo, nekvalitetno ali v neskladju s kulturnovarstvenim soglasjem, upravičencu sredstva ne bodo nakazana.
XIV. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta javni razpis, vloga za prijavo in vloga za predprijavo ter obrazec »Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja« na voljo na sedežu JZ PŠJ.
»Katalog arhitekturnih detajlov za izvedbo del v vaseh Betanja, Škocjan in Matavun sofinanciranih iz dela sredstev JZ PŠJ« bo na voljo na sedežu JZ PŠJ.
Strokovne podlage za urejanje vasi Škocjan (EŠD 4996), Betanja (EŠD 4997) in Matavun (EŠD 4998) bo na voljo na sedežu JZ PŠJ.
Javni razpis bo objavljen najmanj štirinajst dni na oglasni deski krajevne skupnosti Divača v Matavunu in Betanji ter na upravi parka.
Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri Marku Požarju na tel. 05/70-82-110 in Darji Kranjc oziroma Poloni Kovačič na tel. 05/70-82-115.
Park Škocjanske jame, Slovenija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti