Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

Ob-2164/23, Stran 975
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023 
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje dostopne čebelje paše v različnih obdobjih ter s tem enakomernejše prehranjenosti čebel.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije v programskem letu 2023 znaša do 48.815,00 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 24.407,50 eurov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 24.407,50 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje podintervencije Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelj: vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo ter izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Predmet podintervencije je sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin (v nadaljnjem besedilu: sadike medovitih rastlin). To so sadike medovitih rastlin, ki omogočajo čebelam nabiranje cvetnega prahu, medičine in mane. Upravičeni so samo stroški nakupa sadik medovitih rastlin, ki so navedene v seznamu:
Šifra
Seznam sadik medonosnih rastlin
Latinsko ime sadik medovitih rastlin
MR1
leska
Corylus avellana
MR2
vrbe
rod Salix (alba, babylonica, caprea itn.)
MR3
rumeni dren
Cornus mas
MR4
rešeljika
Prunus mahaleb
MR5
črni trn
Prunus spinosa
MR6
kloček
Staphylea pinnata
MR7
navadna trdoleska
Euonymus europaeus
MR8
malinjak (avtohtone maline in robide)
rod Rubus
MR9
navadna krhlika
Frangula alnus
MR10
navadni ruj
Cotinus coggygria
MR11
šmarna hrušica
Amelanchier lamarckii
MR12
perovskija
Salvia yangii
MR13
divja češnja
Prunus avium, medi celoten rod Prunus
MR14
slive
Prunus domestica
MR15
divja hruška
Pyrus communis
MR16
divja jablana, lesnika
Malus sylvestris
MR17
cepljeno sadno drevje
MR18
javorji (gorski, ostrolistni, maklen, trokrpi, topokrpi, tatarski)
iz roda Acer
MR19
jerebika
Sorbus aucuparia
MR20
mokovec
Sorbus aria
MR21
brek
Sorbus torminalis
MR22
skorš
Sorbus domestica
MR23
mali jesen
Fraxinus ornus
MR24
lipa
Tilia platyphyllos
MR25
lipovec
Tilia cordata
MR26
pravi kostanj
Castanea sativa
MR27
jelka
Abies alba
MR28
bor
Rod Pinus
MR29
smreka
Picea abies
MR30
žajbelj
Salvia officinalis
MR31
sivka
rod Lavandula
MR32
rožmarin
(primorski del) Salvia rosmarinus
MR33
timijan, materina dušica
Thymus vulgaris
MR34
meta (vse avtohtone vrste mete)
rod Mentha
MR35
šetraj
rod Satureja
MR36
čišljaki
rod Stachys
MR37
melisa
Melissa officinalis
MR38
divji slezenovec
Malva silvestris
MR39
origano, navadna dobra misel
Origanum vulgare
MR40
angelika
Angelica archangelica
MR41
hermelika
Hylotelephium spectabile
MR42
ognjič
Calendula officinalis
MR43
drobnjak in druge lukovke
rod Allium
MR44
nepeta, mačja meta
rod Nepeta
MR45
leska v loncu
Corylus avellana
MR46
vrbe v loncu
rod Salix (alba, babylonica, caprea itn.)
MR47
rumeni dren v loncu
Cornus mas
MR48
rešeljika v loncu
Prunus mahaleb
MR49
črni trn v loncu
Prunus spinosa
MR50
kloček v loncu
Staphylea pinnata
MR51
navadna trdoleska v loncu
Euonymus europaeus
MR52
malinjak (avtohtone maline in robide) v loncu
rod Rubus
MR53
navadna krhlika v loncu
Frangula alnus
MR54
navadni ruj v loncu
Cotinus coggygria
MR55
šmarna hrušica v loncu
Amelanchier lamarckii
MR56
perovskija v loncu
Salvia yangii
MR57
divja češnja v loncu
Prunus avium, medi celoten rod Prunus
MR58
slive v loncu
Prunus domestica
MR59
divja hruška v loncu
Pyrus communis
MR60
divja jablana, lesnika v loncu
Malus sylvestris
MR61
cepljeno sadno drevje v loncu
MR62
javorji (gorski, ostrolistni, maklen, trokrpi, topokrpi, tatarski) v loncu
iz roda Acer
MR63
jerebika v loncu
Sorbus aucuparia
MR64
mokovec v loncu
Sorbus aria
MR65
brek v loncu
Sorbus torminalis
MR66
skorš v loncu
Sorbus domestica
MR67
mali jesen v loncu
Fraxinus ornus
MR68
lipa v loncu
Tilia platyphyllos
MR69
lipovec v loncu
Tilia cordata
MR70
pravi kostanj v loncu
Castanea sativa
MR71
jelka v loncu
Abies alba
MR72
bor v loncu
Rod Pinus
MR73
smreka v loncu
Picea abies
3.2 Sadike morajo biti certificirane kot sadilni material po predpisih s področja semenskega materiala kmetijskih rastlin ali po predpisih o gozdnem reprodukcijskem materialu.
3.3 Upravičeni so stroški nakupa sadik medovitih rastlin iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023, do višine, določene s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade RS).
3.4 Če upravičenec uveljavlja strošek nakupa sadik medovitih rastlin, ki je na seznamu upravičenih stroškov in presega navedene cene, se mu prizna cena v najvišji višini priznanih stroškov nakupa sadik medovitih rastlin, kot je določena v Sklepu Vlade RS. Če upravičenec uveljavlja povračilo stroškov za nakup sadike, ki ni na seznamu upravičenih stroškov, se mu sredstva za to ne odobrijo.
3.5 Vlagatelj pridobi soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen pridobitve sadik medovitih rastlin od čebelarjev, ki želijo pridobiti sadike medovitih rastlin.
3.6 Vlagatelj pripravi seznam čebelarjev s številkami čebelnjakov, ki jim bo razdelilo sadike medovitih rastlin. Seznam vsebuje tudi seznam in količino posameznih rastlin, lokacijo zasajenih rastlin s številko parcele ter vrednost posameznih rastlin po posameznem čebelarju.
3.7 Čebelarji, ki prejmejo sadike medovitih rastlin, podpišejo prejem sadik in soglasje za morebitno kontrolo posajenih sadik ter izjavo, da so te sadike posajene v preletni razdalji v polmeru treh kilometrov okoli čebelnjaka, za katerega je bila pridobljena številka in ki je določen s koordinatami. Čebelarji, ki prejmejo sadike medovitih rastlin, društvu izročijo dokazilo o lastništvu parcele ali pisno soglasje lastnika parcele, kjer so zasajene medovite rastline.
3.8 Vlagatelj mora priložiti vse skenirane izvirne račune na njegovo ime, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE in 40/23 – ZDavPR-B), in vsa dokazila o plačilu računov na njegovo ime.
4. Pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge.
4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo, je opravil nakup sadik medovitih rastlin, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja.
4.3 Vlagatelj je v Centralnem registru društev registriran kot čebelarsko društvo v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg).
4.4 Vlagatelj na dan vložitve zahteve nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
4.5 Vlagatelj ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kot ju določa zakon, ki ureja finančno poslovanje.
4.6 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.7 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti. Vlagatelj mora priložiti izpolnjeno in s strani občine svojega stalnega oziroma začasnega prebivališča, žigosano in podpisano izjavo o ne/sofinaciranju.
4.8 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– Iz računa in dokazila o plačilu mora biti razvidno, katere sadike so bile kupljene. Priložen mora biti certifikat o ustreznosti kupljenih sadik;
– iz računa ali priložene specifikacije oziroma izjave prodajalca mora biti razvidno, pod katero šifro se uvrstijo sadike glede na šifro iz Sklepa Vlade RS;
– vlagatelj lahko vloži samo eno vlogo na leto na razpis;
– vlagatelj lahko na seznam sofinanciranja nakupa sadik medovitih rastlin vključi največ 50 čebelarjev;
– vlagatelj razdeli sadike čebelarjem, ki so vpisani v register čebelnjakov na dan 31. oktobra pred oddajo vloge;
– čebelarji, ki želijo pridobiti sadike medovitih rastlin in so vpisani v register čebelnjakov, lahko pridobijo sadike samo enkrat v programskem letu.
5. Višina sredstev
5.1 Vlagatelj je upravičen do 1.000,00 eurov podpore za nakup sadik medovitih rastlin v programskem letu.
5.2 Vlagatelj lahko vloži vlogo v najnižjem znesku 400 eurov.
5.3 Delež podpore znaša 100 % upravičenih stroškov nakupa sadik medovitih rastlin.
6. Obveznosti upravičenca
6.1 Upravičenec mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti pregled na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
6.2 Upravičenec mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev pri podintervenciji Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo.
6.3 Upravičenec mora pripraviti seznam čebelarjev s številkami čebelnjakov, ki jim bo razdelilo sadike medovitih rastlin. Seznam vsebuje tudi seznam in količino posameznih rastlin, lokacijo zasajenih rastlin s številko parcele ter vrednost posameznih rastlin po posameznem čebelarju.
6.4 Vlagatelj, ki razdeli sadike medovitih rastlin, pridobi od čebelarjev, katerim bo razdelilo sadike, podpis prejema sadik in soglasje za morebitno kontrolo posajenih sadik ter izjavo, da so te sadike posajene v preletni razdalji v polmeru treh kilometrov okoli čebelnjaka, za katerega je bila pridobljena številka in ki je določen s koordinatami.
6.5. Vlagatelj zagotovi seznam dokazil, ki jih čebelarji, ki prejmejo sadike medovitih rastlin, izročijo prejemniku. To so dokazilo o lastništvu parcele ali pisno soglasje lastnika parcele, kjer so zasajene medovite rastline.
6.6 Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 106. člena Uredbe.
7.2 Upravičenec, ki ne omogoči pregleda na kraju samem, kot to določata točka 6.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
7.3 Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
8. Vloga
8.1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 9.2. javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2022 do 23.59.
9.2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge. Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z ZKme-1. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
9.3 Vloge pred rokom, določenim v točki 9.1 tega poglavja in vloge po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2023, ni možno oddati.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 94. in 95. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
10.2 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, se v skladu z 98. členom Uredbe 2021/2116/EU objavi na spletni strani agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti