Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

Št. 430-7/2023-6 Ob-2135/23, Stran 988
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 37/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 149/22) in določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23), Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2023 (v nadaljevanju razpis) 
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa
Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 2023, postavka 110221 – Pomoč kmetijskim in gozdarskim društvom za izvedbo programov, namenjena za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v Občini Sežana.
Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Sežana ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Sežana pod pogojem, da so namenjene občanom Občine Sežana in/ali promociji občine skozi njihovo dejavnost.
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:
– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter območja delovanja,
– organizacija prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– druge izredne aktivnosti,
– materialni stroški vezani na izvedbo programa.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Sežana,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter imajo dejavnost s področja kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana.
Vlagatelji, ki so se že prijavili oziroma se bojo prijavili na druge javne razpise za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Sežana za leto 2023 (razpisi za dodelitev sredstev s področja turizma, športa, sociale in zdravstva ter kulture) niso upravičeni do sredstev po tem razpisu. Sredstva je možno pridobiti le iz naslova prijave na en javni razpis Občine Sežana.
Prav tako niso upravičeni do sredstev po tem razpisu vlagatelji, ki so se že prijavili oziroma se bojo prijavili z istimi aktivnostmi oziroma dejavnostmi na druge javne razpise za dodelitev sredstev za sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, iz državnega proračuna za leto 2023.
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 16.000,00 EUR.
5. Obdobje za porabo sredstev in dokazila o namenski porabi sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.
Vlagatelji bodo morali Občini Sežana najkasneje do 24. 11. 2023 podati poročilo o izvedbi programa. Kot priloge k poročilu bodo morali predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini, ki jo bo vlagatelj prejel na javnem razpisu. Dokazila bodo morala biti vsebinsko skladna z vsebino sofinanciranja.
V kolikor vlagatelj ne bo do predložil dokazil najmanj v višini odobrenih sredstev, bo občina od vlagatelja zahtevala vračilo sredstev oziroma bo vlagatelju izplačala le toliko sredstev, za kolikor bo vlagatelj na podlagi ustrezne dokumentacije dejansko izkazal namensko porabo sredstev.
V kolikor sredstva ne bodo namensko porabljena oziroma poročilo o izvedbi programa z vsemi potrebnimi dokazili ne bo oddano do predvidenega roka se vlagatelje pozove k celotnemu vračilu sredstev.
6. Rok za predložitev prijav je do vključno 30. 5. 2023.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2023«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in obrazec za poročilo, se dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: https://www.sezana.si (zavihek 'Javni razpisi, naročila in natečaji').
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis – društva s področja kmetijstva, gozdarstva, podeželja – leto 2023«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril ovrednotila programe. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Višina prejetih sredstev ne more biti višja od zaprošenih sredstev navedenih v vlogi. Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev.
11. Izbor in višina sredstev
Vlagateljem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe v 60 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga prejemnikov in ne-prejemnikov finančnih pomoči na seji komisije. Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja Kristančič, pisarna št. 67, tel. 05/73-10-120.
13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na podlagi spodaj navedenih meril.
1. število članov iz Občine Sežana
št. točk
do 9 članov 
1
od 10 do 15 članov
2
od 16 do 44 članov 
10
od 45 do 59 članov 
15
od 60 do 74 članov 
20
nad 75 članov
30
2. izobraževanje
št. točk
organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev … 
0,5 točke/aktivnost
organizacija ali so-organizacija strokovne ekskurzije 
0,5 točke/aktivnost
3. predstavitvene in promocijske aktivnosti ter prireditve
št. točk
promocijski material (zloženka, katalog, vrečke, spletna stran, letaki ...)
1 točka/promocijo
sodelovanje na prireditvi izven Občine Sežana
0,5 točke/prireditev
predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih aktivnostih v Sloveniji, sodelovanje na prireditvi v Občini Sežana
1 točka/aktivnost
predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih aktivnostih v tujini, organizacija prireditve v Občini Sežana
2 točki/aktivnost
4. izvedba oziroma sodelovanje na različnih aktivnosti 
št. točk
izvedba prikaza običajev, tekmovanja, ocenjevanja, degustacije ipd. oziroma sodelovanje
do 4 točke/aktivnost 4 točke/mednarodni značaj 
3 točke/državni značaj 
2 točki/regijski značaj 
1 točka/lokalni značaj
5. druge aktivnosti
št. točk
izvedba izredne aktivnosti na območju Občine Sežana
1 točka/aktivnost
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti