Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1591. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 4248.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-4/2023
Koper, dne 24. aprila 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O) je Občinski svet Mestne občine Koper na 5. redni seji dne 20. aprila 2023 sprejel naslednji
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri nepremičninah s parc. št. 1407/2 k.o. Dekani, s parc. št. 362/8, 762/2 in 768/4 vse k.o. Hribi, s parc. št. 2554/3 k.o. Koštabona, s parc. štev. 948/14 k.o. Loka, s parc. št. 2473/53, 2597/9 in 2597/22 vse k.o. Sveti Anton, s parc. št. 835/2, 836/2 in 837/2 vse k.o. Škofije, s parc. št. 51/6 k.o. Šmarje in s parc. štev. 1946/2 k.o. Tinjan, katere so v lasti Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 1407/2 k.o. Dekani, s parc. št. 362/8, 762/2 in 768/4 vse k.o. Hribi, s parc. št. 2554/3 k.o. Koštabona, s parc. štev. 948/14 k.o. Loka, s parc. št. 2473/53, 2597/9 in 2597/22 vse k.o. Sveti Anton, s parc. št. 835/2, 836/2 in 837/2 vse k.o. Škofije, s parc. št. 51/6 k.o. Šmarje in s parc. štev. 1946/2 k.o. Tinjan, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-4/2023
Koper, dne 20. aprila 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   S E G U E N T E    D E L I B E R A Z I O N E 
circa l’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilievo locale 
N. 478-4/2023
Capodistria, 24 aprile 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (ZLS) (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – versione consolidata ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) e per effetto dell’articolo 260 della Legge sulla pianificazione territoriale (ZUreP-3) (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 199/21, 18/23 – ZDU-1O), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, in occasione della 5a seduta ordinaria, tenutasi in data 20 aprile 2023, ha adottato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
circa l’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilievo locale 
I. 
Ai beni immobili con part. n. 1407/2 c.c. Dekani, part. nn. 362/8, 762/2 e 768/4, tutte c.c. Hribi, part. n. 2554/3, c.c. Koštabona, part. n. 948/14 c.c. Loka, part. nn. 2473/53, 2597/9 e 2597/22, tutte c.c. Sveti Anton, part. nn. 835/2, 836/2 e 837/2, tutte c.c. Škofije, part. n. 51/6 c.c. Šmarje e part. n. 1946/2 c.c. Tinjan, tutti di proprietà del Comune città di Capodistria, viene stabilito lo status di bene pubblico edificato di rilievo locale.
II. 
I beni immobili di cui sopra acquisiscono lo status di bene pubblico con deliberazione dichiarativa rilasciata d'ufficio dall'amministrazione comunale. Dopo l'esecutività la deliberazione verrà inviata all’ufficio del tavolare del tribunale competente per l'esecuzione, affinché per le particelle n. 1407/2 c.c. Dekani, part. nn. 362/8, 762/2 e 768/4, tutte c.c. Hribi, part. n. 2554/3, c.c. Koštabona, part. n. 948/14 c.c. Loka, part. nn. 2473/53, 2597/9 e 2597/22, tutte c.c. Sveti Anton, part. nn. 835/2, 836/2 e 837/2, tutte c.c. Škofije, part. n. 51/6 c.c. Šmarje e part. n. 1946/2 c.c. Tinjan, possa essere iscritto lo status di bene pubblico edificato di rilievo locale.
III. 
La presente deliberazione ha effetto immediato.
N. 478-4/2023
Capodistria, 20 aprile 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti