Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

Ob-2134/23, Stran 987
Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22, 30/23), 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) in 3. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove objektov kulturne dediščine v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 46/23) objavlja
javni razpis 
o sofinanciranju obnove objektov kulturne dediščine v Občini Velike Lašče za leto 2023 
1. Povabilo k oddaji prijave: naročnik javnega razpisa, Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine na območju občine. Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine na območju Občine Velike Lašče. Skupna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je 10.000,00 EUR (proračunska postavka 18075 Sakralna in kulturna dediščina). Upravičenci lahko pridobijo največ do 50 % sofinanciranja upravičenih stroškov, pri čemer je DDV upravičen strošek.
3. Pogoji za dodelitev sredstev: za dodelitev sredstev na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo lastniki, solastniki ali upravljavci objektov sakralne in kulturne dediščine na območju Občine Velike Lašče pod pogojem, da bodo dela izvedena v letu 2023. Rok za predložitev zahtevkov je 22. november 2023.
4. Kriteriji za dodelitev sredstev
Komisija bo vloge ovrednotila glede na kriterije in merila:
Pomembnost objekta z vidika kulturne dediščine
Število točk
Objekt je razglašen kot kulturni spomenik lokalnega pomena.
100
Objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine.
50
Poseg je namenjen preprečevanju nastajanja ali povečanja škode na objektu 
Sanacija strehe in posegi v statične elemente konstrukcij
100
Druga nujna obnovitvena in vzdrževalna dela
50
Financiranje v preteklih 3 letih
Objekt ni bil financiran iz občinskega proračuna v preteklih 3 letih
25
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.
5. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu: razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si. Podrobnejše informacije lahko dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, po tel. 01/781-03-70 (Nika Perovšek) oziroma po elektronski pošti obcina@velike-lasce.si.
6. Način in rok za oddajo prijav
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcih iz razpisne dokumentacije, skupaj z obveznimi dokazili in prilogami.
Rok za prijavo na razpis je 2. junij 2023.
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov obcina@velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko oddane na pošto do tega datuma.
7. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna komisija. Vloge bodo obravnavane v roku 15 dni.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije. Pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija ovrednotila na osnovi Pravilnika o sofinanciranju obnove objektov kulturne dediščine v Občini Velike Lašče ter pripravila predlog sofinanciranja, na podlagi katerega župan sprejme končno odločitev o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje v roku 45 dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene pogodbe o sofinanciranju obnove objektov kulturne dediščine v letu 2023.
Občina Velike Lašče 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti