Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1616. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, stran 4373.

  
Na podlagi tretjega in petega odstavka 19. člena, drugega odstavka 132. člena, triindvajsetega odstavka 154. člena in za izvrševanje 131. člena, tretjega in četrtega odstavka 134. člena ter v zvezi s prvim odstavkom 264. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic 
1. člen 
V Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16 in 44/22 – ZVO-2) se v 3. členu 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»12. okoljevarstveno dovoljenje je dovoljenje iz 131. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: zakon).«.
2. člen 
V 6. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kadar se dodatna merila za uvrstitev med obrate iz prejšnjega člena uporabljajo za nevarno snov, ki je razvrščena v več razredov nevarnosti iz stolpca 1 preglednice 1 priloge 1 te uredbe, se ta snov upošteva pri računu skupne količine snovi v vseh skupinah snovi iz alinej drugega odstavka prejšnjega člena, ki ustrezajo njenim razredom nevarnosti. Ne glede na drugi odstavek tega člena se za tako snov pri uporabi tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena upošteva količina za razvrstitev glede na razred in kategorijo nevarnosti snovi v posamični skupni količini snovi iz alinej drugega odstavka prejšnjega člena.«.
3. člen 
V 7. členu se v drugem odstavku v 6. točki za številko »13.« doda besedilo »in 13.a«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravljavec obrata pri izdelavi dokumentov iz prejšnjega odstavka lahko uporabi podatke, pripravljene za izvajanje druge zakonodaje, če ti podatki ustrezajo zahtevam glede vsebine dokumentov iz te uredbe.«.
4. člen 
V 12. členu se v drugem odstavku v 9. točki za številko »13.« doda besedilo »in 13.a«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na prejšnji odstavek izdela upravljavec drugega obrata večjega tveganja za okolje zasnovo preprečevanja večjih nesreč najpozneje eno leto po tem, ko so izpolnjeni pogoji za uvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje, in varnostno poročilo najpozneje dve leti po tem, ko so izpolnjeni pogoji za uvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje.«.
5. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(informacije za javnost o obratih) 
(1) Upravljavci obratov, občine, na območju katerih obratujejo obrati večjega tveganja za okolje, ministrstvo in inšpektorata, pristojna za varstvo okolja in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: pripravljavci informacije za javnost o obratih) zagotovijo osebam v okolici obrata, ki bi jih lahko prizadela večja nesreča v obratu, informacije o obratih.
(2) Upravljavci obratov za javnost pripravijo pisno informacijo o nevarnostih večjih nesreč v svojih obratih in ravnanju v takšnih nesrečah, pri čemer v informacijo za javnost vključijo:
– upravljavci obratov manjšega tveganja za okolje vsebine iz 1. do 5. točke in 8. točke I. dela priloge 4, ki je sestavni del te uredbe,
– upravljavci obratov večjega tveganja za okolje pa poleg vsebin iz prejšnje alineje tudi vsebine iz 6. točke I. dela ter 1. in 2. točke II. dela priloge 4 te uredbe.
(3) Upravljavci obratov informacijo pregledajo in po potrebi posodobijo ob vsaki večji spremembi obrata ali najmanj vsakih pet let.
(4) Občine, na območju katerih obratujejo obrati večjega tveganja za okolje, za javnost pripravijo pisno informacijo, v katero vključijo vsebine iz 8. točke I. dela in 3. točke II. dela priloge 4 te uredbe. Občine informacijo za javnost o obratih pregledajo in po potrebi posodobijo ob vsaki spremembi načrtov zaščite in reševanja ali najmanj vsakih pet let.
(5) Inšpektorat, pristojen za varstvo okolja, in inšpektorat, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pripravita pisno informacijo, v katero vključita vsebino iz 6. in 8. točke I. dela priloge 4 te uredbe. Informacijo pregledata in po potrebi posodobita najmanj vsakih 6 mesecev.
(6) Ministrstvo za javnost pripravi informacijo, v katero vključi vsebine iz 7. in 8. točke I. dela ter 4. točke II. dela priloge 4 te uredbe ter iz drugega odstavka 19. člena te uredbe. Najmanj vsakih šest mesecev ministrstvo pregleda in po potrebi vsebine posodobi.
(7) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, objavi napotke za javnost glede ravnanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Napotke pregleda in jih po potrebi posodobi najmanj vsako leto.«.
6. člen 
Za 13. členom se doda nov, 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen 
(objava in pošiljanje informacij za javnost o obratih) 
(1) Pripravljavci informacije za javnost objavijo informacije za javnost iz prejšnjega člena v elektronski obliki na svoji spletni strani in zagotovijo, da je stalno na voljo javnosti.
(2) Upravljavci obratov in občine, na območju katerih obratujejo obrati večjega tveganja za okolje, zagotovijo informacije za javnost vsak iz svoje pristojnosti iz 13. člena te uredbe tudi v fizični obliki na sedežu svojega delovanja tako, da je na voljo javnosti.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena upravljavci obratov večjega tveganja za okolje in občine, na območju katerih obratujejo obrati večjega tveganja za okolje, pošljejo informacije o obratih javnosti na območju v neposredni okolici obratov večjega tveganja za okolje, kjer bi učinki večje nesreče v obratu večjega tveganja za okolje lahko škodljivo vplivali na ljudi (v nadaljnjem besedilu: območje za pošiljanje informacij za javnost o obratih).
(4) Pošiljanje informacij za javnost o obratih na način iz prejšnjega odstavka obsega pošiljanje informacij:
– v fizični obliki splošni javnosti,
– po pošti ali v elektronski obliki osebam, odgovornim za izvajanje dejavnosti v stavbah in na območjih, ki so v javni uporabi na območju za pošiljanje informacij za javnost o obratih, vključno s tistimi, kjer se izvajajo vzgojno-izobraževalne, varstvene, raziskovalne, zdravstvene, kulturne, športno-rekreativne in trgovinske dejavnosti,
– po pošti ali v elektronski obliki upravljavcem obratov, ki z obratom, ki ga zadeva informacija, sestavljajo skupino obratov z možnimi verižnimi učinki v skladu z 18. členom te uredbe.
(5) Pošiljanje informacij za javnost o obratih v fizični obliki splošni javnosti iz prve alineje četrtega odstavka tega člena se zagotovi:
– z objavo informacije na oglasni deski objektov na območju za pošiljanje informacij za javnost o obratih, ki so prosto dostopni javnosti in kot so na primer objekti, kjer so sedeži krajevnih skupnosti ali izpostave občinske uprave ali druga zbirališča javnosti, ali
– na drugi primeren način, s katerim se za splošno javnost na območju za pošiljanje informacij za javnost o obratih zagotovi dostopnost informacije v fizični obliki.
(6) Območje za pošiljanje informacij za javnost o obratih iz tretjega odstavka tega člena je območje v oddaljenosti 300 m od ograje obrata večjega tveganja za okolje ali območje, na katerem bi v skladu z varnostnim poročilom večje nesreče v obratu lahko škodljivo vplivale na zdravje ljudi, kadar je to večje.
(7) Občine, na območju katerih obratujejo obrati večjega tveganja za okolje, sodelujejo z upravljavci teh obratov pri pošiljanju informacij za javnost o obratih in z njimi uskladijo območje za pošiljanje informacij za javnost o obratih ter seznam oseb iz druge alineje četrtega odstavka tega člena.
(8) Upravljavci obratov zagotovijo, da je informacija za javnost o obratih objavljena na način iz prvega in drugega odstavka tega člena najpozneje v treh mesecih po začetku obratovanja obrata in najpozneje v enem mesecu po njeni posodobitvi.
(9) Upravljavci obratov večjega tveganja za okolje pošljejo informacijo za javnost o obratih na način iz tretjega odstavka tega člena najpozneje v šestih mesecih po začetku obratovanja, nato pa redno najmanj vsakih pet let oziroma najpozneje v treh mesecih po njeni posodobitvi.
(10) Ne glede na osmi odstavek tega člena upravljavec drugega obrata zagotovi informacijo za javnost o obratih na način iz prvega in drugega odstavka tega člena najpozneje eno leto po tem, ko so za kraj obratovanja izpolnjeni pogoji za uvrstitev med obrate manjšega tveganja za okolje.
(11) Ne glede na osmi in deveti odstavek tega člena upravljavec drugega obrata zagotovi informacijo za javnost o obratih na način iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena najpozneje dve leti po tem, ko so za kraj obratovanja izpolnjeni pogoji za uvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje.
(12) Občine, na območju katerih obratujejo obrati večjega tveganja za okolje, zagotovijo informacijo za javnost o obratih na način iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena najpozneje v treh mesecih po izdelavi načrtov zaščite in reševanja, nato pa redno najmanj vsakih pet let oziroma najpozneje v enem mesecu po njeni posodobitvi.«.
7. člen 
V 14. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena upravljavec pošlje zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje in varnostno poročilo tudi v elektronski obliki. V elektronski obliki se pošiljajo tudi vse naknadne spremembe in dopolnitve zasnove zmanjšanja tveganja za okolje in varnostnega poročila v postopku pridobitve ali spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.«.
8. člen 
V 18. členu se v drugem odstavku v tretji alineji za številko »13.« doda besedilo »in 13.a«, v peti alineji se besedilo »peti odstavek 13. člena« nadomesti z besedilom »tretjo alinejo četrtega odstavka 13.a člena«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ministrstvo upravljavcem obratov, ki so del skupine obratov z možnimi verižnimi učinki, zagotovi dodatne informacije poleg tistih, ki jih v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 8. člena te uredbe predloži posamezen upravljavec obrata, kadar z njimi razpolaga in kadar je to potrebno za izvajanje tega člena.«.
9. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, razen nadzora nad izvajanjem 7. in 8. točke drugega odstavka 7. člena, četrtega odstavka 13. člena ter 13.a člena v delu, ki se nanaša na občine, ki ga opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
10. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku v 2. točki za številko »13.« doda besedilo »ali 13.a«.
11. člen 
V Prilogi 4 se v II. delu 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. splošne informacije o naravi nevarnosti večjih nesreč, vključno z njihovimi možnimi učinki na človekovo zdravje in okolje, povzetek glavnih scenarijev večjih nesreč in ukrepov za njihovo preprečitev in zmanjšanje njihovih posledic ter navedbo, kadar je primerno, da obrat spada med obrate iz 4. točke II. dela te priloge,«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. informacije o zaščiti in reševanju iz občinskih ali regijskih načrtov zaščite in reševanja. Te informacije morajo vključevati nasvet, da javnost ob nesreči ravna v skladu z navodili ali zahtevami reševalnih služb.«.
12. člen 
V 27. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravljavec obstoječega obrata s spremenjeno razvrstitvijo iz zunanjih razlogov izdela varnostno poročilo najpozneje dve leti po nastopu vzroka za spremembo razvrstitve med obrate večje tveganja. Najpozneje eno leto po nastopu vzroka za spremembo razvrstitve med obrate večjega tveganja pa pregleda zasnovo preprečevanja večjih nesreč in jo spremeni, če je to potrebno zaradi spremenjene razvrstitve obrata.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(informacija za javnost o obratih) 
(1) Upravljavec obrata, za katerega je bilo okoljevarstveno dovoljenje izdano pred uveljavitvijo te uredbe, uskladi vsebino informacije za javnost o obratih s spremenjenim 13. členom uredbe in jo javnosti zagotovi na način iz prvega in drugega odstavka novega 13.a člena uredbe najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(2) Upravljavec obrata večjega tveganja za okolje, za katerega je bilo okoljevarstveno dovoljenje izdano pred uveljavitvijo te uredbe, in občina, na območju katere so obrati večjega tveganja za okolje, uskladita območje za pošiljanje informacije za javnost in pošljeta informacije za javnost v skladu s tretjim odstavkom novega 13.a člena uredbe najpozneje v enem letu po uveljavitvi te uredbe.
(3) Upravljavec obrata, za katerega je bilo okoljevarstveno dovoljenje izdano pred uveljavitvijo te uredbe, in za katerega se po uveljavitvi te uredbe spremeni razvrstitev v obrat manjšega tveganja za okolje iz zunanjih razlogov, uskladi vsebino informacije za javnost o obratih s spremenjenim 13. členom uredbe in zagotovi njeno dostopnost javnosti v skladu z novim 13.a členom uredbe najpozneje v enem letu po nastopu vzroka za spremembo razvrstitve.
(4) Upravljavec, za katerega je bilo okoljevarstveno dovoljenje izdano pred uveljavitvijo te uredbe, in za katerega se po uveljavitvi uredbe spremeni razvrstitev v obrat večjega tveganja za okolje iz zunanjih razlogov, uskladi vsebino informacije za javnost o obratih v skladu s spremenjenim 13. členom uredbe in zagotovi njeno dostopnost javnosti v skladu z novim 13.a členom uredbe najpozneje v dveh letih po nastopu vzroka za spremembo razvrstitve.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-181/2023
Ljubljana, dne 4. maja 2023
EVA 2023-2570-0018
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti