Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1577. Sklep o uporabi Smernic za organe za reševanje o objavi menjalnega mehanizma za odpis in konverzijo ter reševanje s sredstvi upnikov, stran 4230.

  
Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic za organe za reševanje o objavi menjalnega mehanizma za odpis in konverzijo ter reševanje s sredstvi upnikov 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju: EBA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12), zadnjič spremenjena z Uredbo 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L 334 z dne 27. decembra 2019, str. 1) (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 9. februarja 2023 na svoji spletni strani objavil Smernice za organe za reševanje o objavi menjalnega mehanizma za odpis in konverzijo ter reševanje s sredstvi upnikov (EBA/GL/2023/01; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice v skladu s členom 10(5) in členom 11(1) Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173 z dne 12. junija 2014, str. 190), zadnjič spremenjena z Uredbo 2022/2036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 in Direktive 2014/59/EU v zvezi z bonitetno obravnavo globalnih sistemsko pomembnih institucij s strategijo reševanja z več vstopnimi točkami in metodami za posredni vpis instrumentov, primernih za izpolnjevanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (UL L 275 z dne 25. oktobra 2022, str. 1) (v nadaljevanju: Direktiva 2014/59/EU) določajo ukrepe v skladu s členi 43 in 44, 46 do 50 in 59 do 62 Direktive 2014/59/EU, zlasti kadar je v strategiji predvideno reševanje s sredstvi upnikov.
(3) Smernice so naslovljene na organe za reševanje iz (v) točke drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1 v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil organa za reševanje.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2025.
Ljubljana, dne 25. aprila 2023
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti