Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

Št. 4300-2/2022/504 Ob-2167/23, Stran 963
Sprememba 
Javnega razpisa podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture 
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 26 z dne 25. 2. 2022, Ob-1574/22 (s spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 35/22, Ob-1750/22 ter spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 52/22, Ob-2142/22), (v nadaljevanju: javni razpis):
V javnem razpisu se organ, ki objavlja javni razpis, spremeni tako, da se glasi: »Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.«
V javnem razpisu se enaindvajseta alinea 1. poglavja »Pravne podlage« spremeni tako, da se glasi: »Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22: v nadaljnjem besedilu: ZVOP-2)«.
V javnem razpisu se prvi odstavek 2. poglavja »Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje sredstva« spremeni tako, da se glasi: »Neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi nosilnega organa in izvajalca javnega razpisa.«
V javnem razpisu se peta točka 7.1 poglavja »Posebni pogoji« spremeni tako, da se glasi: »Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma posegati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno investicijo mora biti priloženo vlogi na prvi rok za oddajo vlog na javni razpis oziroma ga mora prijavitelj ministrstvu predložiti najkasneje do dne 31. 3. 2023 (razen v primeru, ko v skladu z veljavno zakonodajo gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti, kar mora biti dokumentirano in ustrezno obrazloženo s sklepom o zavrženju vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja s strani upravne enote). V kolikor prijavitelj do dne 31. 3. 2023 ministrstvu pravnomočnega gradbenega dovoljenja ne bo predložil, se šteje, da je pogodba o sofinanciranju razvezana, s čimer prenehajo vse obveznosti ministrstva do prijavitelja, prejemnik pa bo moral vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračunski sklad NOO oziroma proračun RS. Za projekte, katerih vloge bodo oddane na drugi rok za oddajo vlog, mora biti že ob vlogi priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje (oziroma sklep o zavrženju vloge s strani upravne enote).
V javnem razpisu se prvi odstavek 14. poglavja »Roki in način prijave na javni razpis« spremeni tako, da se glasi: »Za razpis sta predvidena dva roka za oddajo vlog:
– za prvo odpiranje vlog je rok za oddajo vlog najkasneje dne 6. 5. 2022;
– za drugo odpiranje vlog je rok za oddajo vlog najkasneje dne 29. 9. 2023.«
V javnem razpisu se četrti odstavek 14. poglavja »Roki in način prijave na javni razpis« spremeni tako, da se glasi: »Prijavitelj bo vlogo na javni razpis pripravil tako, da se bo registriral na spletnem naslovu in izpolnil vsa polja v spletni aplikaciji. Spletni naslov ter navodila za vnos podatkov o vlogi v spletno aplikacijo bosta objavljena na spletnih straneh ministrstva najkasneje do dne 18. 3. 2022. V spletno aplikacijo mora vnesti tudi skenirane izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, ki so sestavni del vloge. Datum oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za datum oddaje vloge. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v spletni aplikaciji oddane do vključno dne 6. 5. 2022 (prvi rok) oziroma dne 29. 9. 2023 (drugi rok). Vloga se lahko v okviru posameznega roka za isti projekt odda le enkrat. V kolikor je bil prijavitelj na prvem roku s projektom uspešen (je bila s prijaviteljem za projekt sklenjena pogodba o sofinanciranju), vloge za ta projekt na drugem roku ne more oddati. V kolikor prijavitelj na prvem roku s projektom ni bil uspešen oziroma se skladno z določili javnega razpisa morebitna sklenjena pogodba o sofinanciranju šteje za razvezano, lahko prijavitelj za ta projekt odda vlogo na drugem roku. Po oddaji vloge popravki niso možni.«
V javnem razpisu se naslov 15. poglavja »Odpiranje vlog za dodelitev sredstev« spremeni tako, da se glasi: »Odpiranje in pregled vlog ter način dopolnitve oziroma pojasnitve vlog«.
V javnem razpisu se besedilo 15. poglavja »Odpiranje vlog za dodelitev sredstev« spremeni tako, da se glasi: »Odpiranje in pregled vlog ter način dopolnitve oziroma pojasnitve vlog se izvede skladno z določili razpisne dokumentacije, poglavje 13.«
V javnem razpisu se prvi odstavek 21.1. poglavja »Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost« spremeni tako, da se glasi: »Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR in ZVOP-2.«
V javnem razpisu se prvi odstavek 21.7. poglavja »Dodatne informacije« spremeni tako, da se glasi: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mkrr@gov.si, s pripisom »za Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture«.
V javnem razpisu se drugi odstavek 21.7. poglavja »Dodatne informacije« spremeni tako, da se glasi: »Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom prvega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnih naslovih: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/ ter https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.«
V javnem razpisu se zadnji odstavek 21.7. poglavja »Dodatne informacije« spremeni tako, da se glasi: »Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletnih strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/ ter https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.«
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj ter Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti