Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

Št. 110-3/2023/9 Ob-2139/23, Stran 991
Svet zavoda Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce na podlagi sklepa 8. seje sveta šole z dne 28. 2. 2023 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 12. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja za polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti v skladu z določbami 170.a člena ZOFVI in 84. člena KZ-1 (da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in potrdilo, da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost), ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da ni oseba v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce, Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«. Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Zaželen je tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti