Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1600. Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2022, stran 4252.

  
Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Pravilnika o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 157/22) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 5. seji dne 19. 4. 2023 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Medvode za leto 2022 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2022.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2022 je realiziran v naslednjih zneskih:
v EUR
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
18.244.058
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.808.011
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.563.953
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
636.351
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.200.304
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–636.351
XI.
NETO FINACIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.563.953
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Medvode za leto 2022.
4. člen 
Ostanek sredstev na računih v višini 2.024.624 EUR se razporeja s proračunom za leto 2023.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-238/2020-19
Medvode, dne 19. aprila 2023
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti