Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1573. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP-A), stran 4219.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. aprila 2023.
Št. 003-02-3/2022-109
Ljubljana, dne 29. aprila 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NEKATERIH KONCESIJSKIH POGODBAH (ZNKP-A) 
1. člen
V Zakonu o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19 in 121/21 – ZJN-3B) se v 1. členu besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2366 z dne 18. 12. 2017 o spremembi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (UL L št. 337 z dne 19. 12. 2017, str. 21)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1951 z dne 10. novembra 2021 o spremembi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za koncesije (UL L št. 398 z dne 11. 11. 2021, str. 21)«.
2. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku v 6. točki besedilo »Uredbo Komisije (EU) 2017/2367 z dne 18. decembra 2017 o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za oddajo naročil (UL L št. 337 z dne 19. 12. 2017, str. 22)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1950 z dne 10. novembra 2021 o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za javna naročila blaga, storitev in gradenj (UL L št. 398 z dne 11. 11. 2021, str. 19)«.
V 13. točki se za besedo »koncedent« dodata vejica in besedilo »ki izvaja eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podeli koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti,«.
V 18. točki se besedilo »Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L št. 212 z dne 22. 8. 2018, str. 1)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/2115 z dne 16. decembra 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede začasnega podaljšanja izrednih ukrepov za obravnavo posledic pandemije COVID-19 v zvezi z operativnimi licencami (UL L št. 426 z dne 17. 12. 2020, str. 4)«.
3. člen 
V 12. členu se v naslovu za besedilom »koncedentu, ki« doda besedilo »izvaja eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podeli koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti, in«.
V prvem odstavku se v točki a) za besedo »koncedent« dodata vejica in besedilo »ki izvaja eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podeli koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti,«.
V točki b) se za besedo »koncedentov« dodata vejica in besedilo »ki izvajajo eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podelijo koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti,«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če je bilo skupno podjetje ustanovljeno za opravljanje dejavnosti v najmanj triletnem obdobju in akt o ustanovitvi skupnega podjetja določa, da bodo koncedenti, ki ga sestavljajo in izvajajo eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podelijo koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti, ostali del tega skupnega podjetja najmanj za enako obdobje, se ta zakon ne uporablja za koncesije na področju dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU, ki jih:
a) skupno podjetje, ki ga je več koncedentov, ki izvajajo eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podelijo koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti, ustanovilo izključno za opravljanje dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU, podeli enemu od teh koncedentov ali
b) koncedent, ki izvaja eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podeli koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti, podeli skupnemu podjetju, katerega del je.«.
4. člen 
V 13. členu se v šestem odstavku v napovednem stavku črta beseda »koncesijsko«.
5. člen 
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koncedent lahko pri pogodbah, namenjenih za več dejavnosti, sklene ločene pogodbe za vsako posamezno dejavnost ali enotno pogodbo. Odločitev o sklenitvi enotne pogodbe ali več ločenih pogodb se ne sme sprejeti z namenom, da se pogodbe izključijo iz uporabe tega zakona ali zakona, ki ureja javno naročanje.
(2) Če se koncedent odloči skleniti ločene pogodbe, se izvede ločen postopek za sklenitev pogodbe za posamezni del skladno s pravili, ki veljajo za vsakega od njih glede na značilnosti posamezne dejavnosti.
(3) Kadar se koncedent, ki izvaja eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podeli koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti, odloči skleniti enotno pogodbo, se ne glede na 17. člen tega zakona uporabljata četrti in peti odstavek tega člena. Če pa eno od zadevnih dejavnosti iz prejšnjega stavka ureja 346. člen PDEU ali Direktiva 2009/81/ES, se uporablja 20. člen tega zakona.
(4) Za pogodbo, namenjeno za več dejavnosti, se uporabljajo pravila za dejavnost, za katero je pretežno namenjena.
(5) Pri pogodbah, pri katerih objektivno ni mogoče določiti, za katero dejavnost je pretežno namenjena, se veljavna pravila določajo v skladu z naslednjim:
a) pogodba se sklene v skladu z določbami tega zakona, ki se uporabljajo za koncesije, ki jih podeljujejo koncedenti iz a), b) ali c) točke prvega odstavka 21. člena tega zakona, ki ne izvajajo ene od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in ne podelijo koncesije za izvajanje ene od teh dejavnosti, če za eno od dejavnosti, za katero se sklepa pogodba, veljajo te določbe zakona, za drugo pa veljajo določbe tega zakona, ki se uporabljajo za koncesije, ki jih podeljujejo koncedenti, ki izvajajo eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podelijo koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti;
b) pogodba se sklene v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, če za eno od dejavnosti, za katere je namenjena pogodba, velja ta zakon, za drugo pa zakon, ki ureja javno naročanje;
c) pogodba se sklene v skladu s tem zakonom, če za eno od dejavnosti velja ta zakon, za drugo pa ne veljata niti ta zakon niti zakon, ki ureja javno naročanje.«.
6. člen 
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koncedent, ki izvaja eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podeli koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti, lahko pri pogodbah, namenjenih za več dejavnosti, sklene ločeno pogodbo za vsako posamezno dejavnost ali enotno pogodbo. Odločitev o sklenitvi enotne pogodbe ali več ločenih pogodb se ne sme sprejeti z namenom, da se pogodbe izključijo iz uporabe tega zakona ali zakona, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti.
(2) Če se koncedent odloči skleniti ločene pogodbe, se izvede ločen postopek za sklenitev pogodbe skladno s pravili, ki veljajo za vsako od njih glede na značilnosti posamezne dejavnosti.
(3) Kadar se koncedenti, ki izvajajo eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podelijo koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti, odločijo skleniti enotno pogodbo, se ne glede na 18. člen tega zakona uporabljata četrti in peti odstavek tega člena.
(4) Kadar se koncedent, ki izvaja eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podeli koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti, odloči skleniti enotno pogodbo, se za sklenitev pogodbe, namenjene dejavnosti, ki jo ureja ta zakon, in drugi dejavnosti, ki jo ureja 346. člen PDEU, ta zakon ne uporablja.
(5) Kadar se koncedent, ki izvaja eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podeli koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti, odloči skleniti enotno pogodbo, se pogodba, namenjena dejavnosti, ki jo ureja ta zakon, in drugi dejavnosti, ki jo ureja zakon, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti, sklene v skladu s tem zakonom ali v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti. Če takšna pogodba vključuje tudi naročila ali druge elemente, ki jih ureja 346. člen PDEU, se lahko pogodba sklene brez uporabe tega zakona.
(6) Odločitev za sklenitev enotne pogodbe iz četrtega in petega odstavka tega člena mora temeljiti na objektivnih razlogih in ne sme biti sprejeta z namenom, da se pogodbe izključijo iz uporabe tega zakona.«.
7. člen 
V 23. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri koncesijah, ki trajajo dlje od pet let, koncesija traja največ tako dolgo, da ne presega obdobja, v katerem lahko koncesionar upravičeno pričakuje, da se mu bodo povrnila vložena sredstva za izvajanje gradenj oziroma storitev, vključno z donosom na vloženi kapital. Koncedent pri izračunu upošteva začetne in naknadne investicije koncesionarja, potrebne za uresničitev določenih pogodbenih ciljev.«.
Tretji odstavek se črta.
8. člen 
V 45. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku za besedo »Koncedent« doda besedilo »iz a), b) in c) točke prvega odstavka 21. člena tega zakona«, za besedo »mora« se dodata vejica in besedilo »koncedent iz č) in d) točke pa lahko«, beseda »izključiti« pa se nadomesti z besedo »izključi«.
V drugem odstavku se za besedo »Koncedent« doda besedilo »iz a), b) in c) točke prvega odstavka 21. člena tega zakona«.
V tretjem odstavku se za besedo »koncedent« doda besedilo »iz a), b) in c) točke prvega odstavka 21. člena tega zakona«.
V šestem odstavku se v drugi in tretji alineji za besedo »zakona« dodata vejica in besedilo »ki ne izvaja ene od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in ne podeli koncesije za izvajanje ene od teh dejavnosti,«.
Za osmo alinejo, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– če se pri koncesijah na področju obrambe in varnosti iz zakona, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti, na podlagi kakršnih koli dokazov, vključno z zaupnimi viri podatkov, ugotovi, da gospodarski subjekt ni dovolj zanesljiv, da bi lahko izključili grožnje varnosti države članice.«.
V sedmem odstavku se v prvem in drugem stavku za besedo »Koncedent« doda besedilo »iz a), b) in c) točke prvega odstavka 21. člena tega zakona«.
9. člen 
V 46. členu se v tretjem odstavku besedilo »Uredbo Komisije (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (UL L št. 335 z dne 14. 12. 2013, str. 17)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1952 z dne 10. novembra 2021 o spremembi Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za javna naročila blaga, storitev in gradenj ter projektne natečaje (UL L št. 398 z dne 11. 11. 2021, str. 23)«.
10. člen 
V 59. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(4) Če namerava ponudnik izvajati koncesijo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti predvidene podizvajalce in vsak del koncesije, ki ga namerava oddati v podizvajanje. Po podelitvi, najpozneje pa ob začetku izvajanja koncesije, koncedent od koncesionarja zahteva, da mu sporoči ime, kontaktne podatke in zakonite zastopnike svojih podizvajalcev, s katerimi bo izvajal koncesijo. Koncesionar mora med izvajanjem koncesije koncedenta obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega stavka, in sicer najpozneje v petih dneh po spremembi. V primeru naknadne vključitve novih podizvajalcev mora koncesionar skupaj s predlogom poslati tudi podatke o imenu, kontaktnih podatkih in zakonitih zastopnikih predlaganih novih podizvajalcev.
(5) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za dobavitelje blaga.«.
V šestem odstavku se na koncu doda besedilo »Če koncedent zavrne podizvajalca, mora od gospodarskega subjekta zahtevati njegovo zamenjavo.«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Koncedent lahko v koncesijski dokumentaciji določi, da obveznosti iz tega člena veljajo tudi za naslednje primere, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe tega člena:
– koncesije za storitve poleg tistih, ki zadevajo opravljanje storitev v objektih pod nadzorom koncesionarja, ali za dobavitelje blaga, ki so vključeni v koncesije za gradnje ali storitve;
– podizvajalce podizvajalcev koncesionarja ali naslednje podizvajalce v podizvajalski verigi.«.
11. člen 
V 60. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za vse druge spremembe koncesijske pogodbe med njeno veljavnostjo, ki niso navedene v prvem in drugem odstavku tega člena, je potreben nov postopek izbire koncesionarja.«.
12. člen 
V 63. členu se v tretjem odstavku v napovednem stavku za besedo »koncedent« in v točki c) za besedo »koncedentom« dodata vejica in besedilo »ki izvaja eno od dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU in podeli koncesijo za izvajanje ene od teh dejavnosti,«.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-05/23-1/10
Ljubljana, dne 21. aprila 2023
EPA 580-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Meira Hot 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti