Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1588. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Gospodarska cona Kočevje 2020 – GCK20 (del), stran 4242.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) – ZUreP-3, 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 32. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je župan Občine Kočevje dne 25. 4. 2023 sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Gospodarska cona Kočevje 2020 – GCK20 (del) 
1. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Občina Kočevje želi z izdelavo OPPN za del območja Gospodarska cona Kočevje 2020 – GCK 20 (del enote urejanja prostora KV-4-OPPNa) omogočiti fazno gradnjo in opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo za potrebe gospodarstva zaradi že zasedenosti obstoječih gospodarskih con LIK I, II in III ter velikega povpraševanja po prostih zemljiščih v industrijski- gospodarski coni.
(2) S tretjimi spremembami in dopolnitvami Odloka OPN Občine Kočevje (v nadaljevanju SD OPN 3) je bila izbrana in opredeljena površina za novo gospodarsko cono GCK 20.
(3) Območje GCK 20 se nahaja ob regionalni cesti Kočevje–Novo mesto (R1 214/1156) pred vstopom v mesto Kočevje, severno od obstoječe gospodarske cone Lesne industrije Kočevje – LIK (I, II, III). Je optimalno vpeto v mrežo obstoječih in predvidenih prometnic, z najhitrejšim možnim dostopom po cesti proti Ribnici oziroma Ljubljani ter Novemu mestu in tudi ob prometnici proti Beli krajini in Hrvaški.
(4) Obravnavano območje je po namenski rabi prostora opredeljeno kot IG – gospodarske cone, CD – druga območja centralnih dejavnosti, P – območja prometnih površin in G – območja gozdnih zemljišč.
(5) Območje omejuje na zahodu regionalna cesta Kočevje–Stari Log (R1 214/1156) in obstoječ kompleks tovarne Yaskawa, na severu naselje Gorenje, na vzhodu pa kmetijske površine in v nadaljevanju naselje Klinja vas in na jugu obstoječe območje LIK (I, II, III).
(6) Predvideno območje je velikost 31,3 ha in zajema zemljišča parcelnih številk: 310/1, 310/3, 310/4, 310/5, 311, 312, 313/1 (del), 313/2 (del), 313/3 (del), 313/4, 313/5 (del), 313/6 (del), 313/7, 313/8, 313/9, 314/1 (del), 314/4 (del), 677, 676/8 (del), 676/3 (del), 723/24, 723/23, 723/22 (del), 723/5 (del), 723/40 (del), 723/39 (del), 723/20 (del), 723/21, 723/12, 723/35, 723/36, 727, 728/3, 728/10, 728/8, 728/2, 729/2 (del), 726 (del), 315 (del), 723/25 (del) (vse) k.o. 1578 Željne, 2209/11 (del), 2210/1, 2210/6, 2210/8, 2211/70, 2211/68 (del), 2211/6, 2211/7, 2215/6, 2210/5, 2216/4 (del), 2215/3 (del), 2211/1 (del), 2211/65 (del), 2211/64 (del), 2208/9, 2208/11, 2207/39, 2207/37, 2210/9, 2210/7, 2209/12 (vse) k.o. 1577 Kočevje in 1058 (del) k.o. 1575 Stara Cerkev.
(7) Območje tega dela EUP se v nadaljnjih fazah lahko spremeni, kot posledica usklajevanja z nosilci urejanja prostora oziroma drugimi udeleženci v postopku. Območje se lahko spremeni tudi kot posledica spremembe zemljiško katastrskega načrta ali kot posledica podrobnejših idejnih rešitev načrtovanih ureditev.
2. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve prostorskega akta se izdelajo ob upoštevanju:
– usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov nosilcev urejanja prostora ter javnosti,
– prikaza stanja prostora,
– Idejne zasnove Gospodarska cona Kočevje (GCK 20),
– Gospodarska cona Kočevje 2020 – idejni koncept ureditve. Struktura arhitekturna delavnica forme/vsebine d.o.o., september 2020 (opredelitev urbanistične ureditve z rešitvijo GJI, več variant),
– Hidrološko hidravlični elaborat s kartami poplavne nevarnosti in kartami razredov poplavne nevarnosti za sedanje in predvideno stanje za potrebe izdelave OPN Občine Kočevje. Hidrosvet d.o.o. Celje, november 2011, dopolnitev april 2014,
– Strokovne podlage za širitev in preureditev gospodarske cone LIK v Kočevju. Acer Novo mesto d.o.o., maj 2018,
– Arheološke raziskave na območju širitve cone LIK v Občini Kočevje: Končno strokovno poročilo o raziskavi 18-0101, Draksler, M. in Štajdohar, J., maj 2018.
– Preureditev 110 kv daljnovoda na območju širitve gospodarske cone LIK v Kočevju, št. projekta D39704-D447/005, IBE d.d., junij 2017,
– Geološko poročilo o sestavi temeljnih tal in geoloških razmerah. GEOMET, d.o.o. marec 2023,
– in drugih strokovnih podlag ter študij, če se med pripravo prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.
(2) Za potrebe izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdela:
– certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom obstoječih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel.
3. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta se vodi skladno z 51. in 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) – ZUreP-3, torej ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave občinskega prostorskega načrta.
4. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta poteka po naslednjem okvirnem terminskem planu:
– pridobitev mnenja zavoda za varstvo narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja: 30 dni od poziva,
– sprejem sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta in pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta: 15 dni od pridobitve mnenja zavoda za varstvo narave iz prejšnje alineje,
– pridobitev usmeritev in predlogov javnosti za izdelavo osnutka prostorskega akta, pridobitev podrobnejših usmeritev, podatkov in strokovnih podlag s strani nosilcev urejanja prostora: 30 dni od poziva,
– izdelava osnutka prostorskega akta: 30 dni od pridobitve vseh usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov za izdelavo osnutka,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopku: 30 dni od poziva,
– dopolnitev osnutka na podlagi mnenj iz prejšnje alineje: 30 dni od prejema vseh mnenj,
– javna razgrnitev z javno obravnavo: 30 dni od objave gradiva za javno razgrnitev in objave obvestila o javni razgrnitvi,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti in uskladitev z nosilci urejanja prostora (če je potrebno): 30 dni od zaključka javne razgrnitve,
– izdelava predloga prostorskega akta: 20 dni od potrditve stališč do pripomb in predlogov javnosti,
– pridobitev dopolnilnih mnenj nosilcev urejanja prostora (če so potrebna): 30 dni od poziva,
– obravnava in sprejetje na občinskem svetu,
– priprava končnih izvodov: 5 dni od objave sprejeta odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave prostorskega akta.
5. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskega akta so:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta in objave v prostorskem informacijskem sistemu),
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Dunajska 47, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (za področje državne cestne infrastrukture),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Občina Kočevje (za področje cestne in komunalne infrastrukture), Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
– Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje,
– Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto,
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje.
(2) Če se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se ta pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
6. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Vključevanje in seznanitev javnosti se zagotavlja skozi celoten postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, saj bodo vse faze prostorskega akta javno objavljene na spletni strani Občine Kočevje.
(2) Posebej se javnost pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta vključi:
– v fazi priprave osnutka, ko se ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev ter
– v času 30-dnevne javne razgrnitve, ko se javnosti omogoči dajanje pripomb na razgrnjeno gradivo.
7. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih prostorski akt zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku, predložijo podrobnejše usmeritve, podatke in strokovne podlage, ki so jih dolžni zagotavljati in so potrebni za načrtovanje konkretnih prostorskih ureditev.
8. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
Celovita presoja vplivov na okolje in presoja sprejemljivosti na varovana območja se v postopku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Kočevje 2020 – GCK 20 morata izvesti, skladno s pridobljenim mnenjem Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0092/2023-3, z dne 29. 3. 2023.
9. člen 
(financiranje izdelave prostorskega akta) 
Finančna sredstva za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarsko cono Kočevje 2020 zagotovi naročnik Občina Kočevje.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Kočevje (https://www.kocevje.si/objave/107) in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-0074/2022
 
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti