Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

Št. 01/3-42/11-23 Ob-2144/23, Stran 992
Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 22. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj in sklepa Sveta zavoda z dne 26. 4. 2023 razpisuje delovno mesto
direktorja bolnišnice (m/ž) 
za štiriletno mandatno obdobje 
Za direktorja bolnišnice je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 8. raven;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja vodenja in upravljanja;
– ima znanje angleškega ali nemškega jezika, ki dosega raven vsaj osnovnega uporabnika po lestvici Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike;
– predloži program dela in razvoja zavoda v štiriletnem mandatnem obdobju.
Kandidat mora k prijavi predložiti:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– življenjepis v obliki Europass z referencami o dosedanjem delu, posebno na vodilnih in vodstvenih položajih;
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika;
– dokazilo o znanju angleškega ali nemškega jezika;
– program dela in razvoja zavoda v štiriletnem mandatnem obdobju;
– pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije, 
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
– svetu zavoda dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev, 
– na elektronski naslov, naveden v vlogi, dovoljuje prejemanje dopisov Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v zvezi z razpisom (vabila, vloge za dopolnitve ipd.). 
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas za mandatno dobo štirih let. Po preteku mandatne dobe je lahko znova imenovan. Direktorja bolnišnice imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter s priloženim programom dela in razvoja naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj, z oznako »Prijava na razpis za direktorja bolnišnice – ne odpiraj«.
Upoštevane bodo le prijave, poslane v fizični obliki, ki bodo oddane priporočeno po pošti v roku 8 dni od zadnje objave razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti