Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1589. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2022, stran 4244.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  S K L E P 
o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 
Št. 410-114/2020
Koper, dne 24. aprila 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na 5. redni seji dne 20. aprila 2023 sprejel
S K L E P 
o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2022.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 izkazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov vseh neposrednih proračunskih uporabnikov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
83.367.647
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
69.128.801
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 
47.119.564
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
30.565.479
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
14.652.811
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.900.458
706
DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI
816
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
22.009.237
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
16.697.930
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
81.103
712
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
470.174
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
181.550
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
4.578.480
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
2.064.461
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
378.543
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
1.685.918
73
PREJETE DONACIJE (730)
202.300
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
202.300
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
11.666.479
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
8.433.198
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
3.233.281
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
305.606
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
192.052
787
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
113.554
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
88.954.715
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
12.134.709
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
5.493.560
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
879.911
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
5.006.817
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
254.421
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
500.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
36.256.931
410
SUBVENCIJE
2.483.944
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
12.673.618
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.906.324
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
18.193.045
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
35.516.350
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
35.516.350
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
5.046.725
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
509.657
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
4.537.067
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–5.587.068
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (752)
1.264
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
370
752
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
894
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
15.000
4413
SKUPNA VLAGANJA
15.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–13.736
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
6.000.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
6.000.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.629.287
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.629.287
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–2.230.091
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
3.370.713
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.*
5.587.068
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
14.290.040
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2022 znaša 2.230.091 EUR in se pokriva s črpanjem (zmanjšanjem) sredstev na računih občine.
Celotna sestava in podrobnejša razčlenitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2022, podana po strukturi sprejetega proračuna, se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
3. člen 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 so tudi sredstva rezervnega sklada Mestne občine Koper, ki izkazuje naslednje vrednosti:
– Stanje rezervnega sklada na dan 1. 1. 2022
772.202 EUR
– Odvod v rezervni sklad v letu 2022
500.000 EUR
– Poraba sredstev rezerv v letu 2022
1.019.338 EUR
– Stanje rezervnega sklada na dan 31. 12. 2022
252.864 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-114/2020
Koper, dne 20. aprila 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  L A  D E L I B E R A Z I O N E 
di approvazione del conto annuale del Comune città di Capodristria per il 2022 
N. 410-114/2020
Capodistria, 24 aprile 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), dell'articolo 98 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – versione consolidata ufficiale, 14/13 – mod., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – dec. C.C. e 18/23 – ZDU-1O) e degli articoli 27 e 136 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, durante la 5a seduta ordinaria del 20 aprile 2023, ha adottato la
D E L I B E R A Z I O N E 
di approvazione del conto annuale del Comune città di Capodristria per il 2022 
Articolo 1 
Approvazione del bilancio consuntivo del Comune città di Capodistria per l’anno 2022.
Articolo 2 
Il conto annuale del Comune città di Capodistria per l'anno 2022 evidenzia entrate ed altri introiti, nonché spese e altri oneri verso beneficiari diretti del bilancio, come indicato nello stato di previsione per le entrate e le spese, nel conto dei crediti finanziari e degli investimenti e nel conto finanziario che comprendono:
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
CONTO
I.
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
83.367.647
ENTRATE CORRENTI (70+71)
69.128.801
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704) 
47.119.564
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
30.565.479
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
14.652.811
704
IMPOSTE NAZIONALI SU BENI E SERVIZI
1.900.458
706
ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI
816
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
22.009.237
710
PARTECIPAZIONE AL PROFITTO ED ENTRATE PATRIMONIALI 
16.697.930
711
TASSE E CONTRIBUTI
81.103
712
AMMENDE E ALTRE PENE PECUNIARIE 
470.174
713
ENTRATE PROVENIENTI DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
181.550
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
4.578.480
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (720+722)
2.064.461
720
ENTRATE DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI
378.543
722
ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
1.685.918
73
DONAZIONI RICEVUTE (730)
202.300
730
DONAZIONI RICEVUTE DA FONTI NAZIONALI
202.300
731
DONAZIONI RICEVUTE DALL’ESTERO 
0
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
11.666.479
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
8.433.198
741
ENTRATE RICEVUTE DA MEZZI DEL BILANCIO DELLO STATO DAI FONDI DEL BILANCIO DELL'UE 
3.233.281
78
ENTRATE RICEVUTE DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI PAESI
305.606
786
ALTRE ENTRATE DALL’UNIONE EUROPEA
192.052
787
FONDI RICEVUTI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
113.554
II.
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
88.954.715
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
12.134.709
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
5.493.560
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO
879.911
402
SPESE PER BENI E SERVIZI 
5.006.817
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
254.421
409
ACCANTONAMENTI
500.000
41
STANZIAMENTI DI PARTE CORRENTE (410+411+412+413)
36.256.931
410
SOVVENZIONI
2.483.944
411
TRASFERIMENTI A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
12.673.618
412
TRASFERIMENTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI NON-PROFIT
2.906.324
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI 
18.193.045
42
SPESE DI INVESTIMENTO (420)
35.516.350
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
35.516.350
43
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO (431+432)
5.046.725
431
TRASFERIMENTI DI CONTO CAPITALE A FAVORE DI PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CHE NON SONO UTENTI DEL BILANCIO
509.657
432
TRASFERIMENTI DI CONTO CAPITALE A FAVORE DEGLI UTENTI DEL BILANCIO
4.537.067
III.
AVANZO (DISAVANZO) DI BILANCIO (I.–II.)
–5.587.068
B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV.
RIMBORSO DI CREDITI CONCESSI E VENDITA DI QUOTE IN CAPITALE (752)
1.264
751
VENDITA DI QUOTE IN CAPITALE
370
752
RICAVO A TITOLO DI PRIVATIZZAZIONE 
894
44
V.
PRESTITI CONCESSI E AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
15.000
4413
INVESTIMENTI CONGIUNTI
15.000
VI.
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE CAPITALE (IV.–V.)
–13.736
C. CONTO FINANZIARIO
50
VII.
INDEBITAMENTO (500)
6.000.000
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
6.000.000
55
VIII.
RIMBORSO DEI DEBITI (550)
2.629.287
550
RIMBORSO DEI DEBITI IN AMBITO NAZIONALE 
2.629.287
IX.
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI IN CASSA (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–2.230.091
X.
INDEBITAMENTO AL NETTO (VII.-VIII.) 
3.370.713
XI.
FINANZIAMENTO AL NETTO (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.*
5.587.068
XII.
STATO DEI FONDI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE
14.290.040
Le eccedenze delle spese e degli altri oneri rispetto alle entrate e agli altri proventi secondo il conto annuale del bilancio 2022 ammontano a 2.230.091 Euro e vengono coperte con un prelievo (riduzione) dei fondi dai conti del Comune.
La struttura completa e la ripartizione dettagliata del conto annuale del Comune città di Capodistria per il 2022, presentate secondo la struttura del bilancio adottato, sono pubblicate sul sito del Comune città di Capodistria.
Articolo 3 
Parte componente del conto annuale del Comune città di Capodistria per il 2022 sono anche i mezzi del Fondo di riserva del Comune città di Capodistria, con i seguenti importi:
– Situazione del fondo di riserva alla data 1. 1. 2022
772.202 Euro
– Versamento nel Fondo di riserva nel 2022
500.000 Euro
– Utilizzo dei fondi di riserva nel 2022
1.019.338 Euro
– Situazione del fondo di riserva alla data 31. 12. 2022
252.864 Euro.
Articolo 4 
Il conto annuale del bilancio del Comune città di Capodistria per il 2022 viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-114/2020
Capodistria, 20 aprile 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti