Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1581. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, stran 4232.

  
Na podlagi petega odstavka 124. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 in 161/22) se v 2. členu za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»‒ dogovorjena obračunska moč:
pomeni vnaprej določeno obračunsko moč uporabnika sistema, ki ne sme biti večja od priključne moči iz soglasja za priključitev, pri čemer priključna moč iz soglasja za priključitev za potrebe določitve obračunske moči pomeni tudi moč, določeno z dejanskim omejevalcem toka na prevzemno-predajnem mestu;«.
Dosedanje šesta do petnajsta alineja postanejo sedma do šestnajsta alineja.
2. člen 
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru izdaje novega soglasja za priključitev ali spremembe uporabnika na prevzemno-predajnem mestu dogovorjeno obračunsko moč novega uporabnika sistema:
– s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW določi elektrooperater v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega akta, če je do spremembe prišlo do konca oktobra tekočega koledarskega leta;
– s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW določi elektrooperater v skladu s tretjim odstavkom 14. člena tega akta, če je do spremembe prišlo od novembra tekočega koledarskega leta;
– s priključno močjo nad 43 kW določi elektrooperater v dogovoru z uporabnikom sistema, ko so zagotovljeni 15-minutni podatki o porabi električne energije za obdobje dvanajstih mesecev. Do takrat se za namene obračunavanja omrežnine dosežena moč posameznega časovnega bloka upošteva kot dogovorjena moč ob upoštevanju pogoja iz desetega odstavka tega člena.«.
V sedmem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Sprememba dogovorjene obračunske moči je brezplačna.«.
3. člen 
V 14. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Če se uporabniku sistema iz prejšnjega odstavka najkasneje do konca oktobra tekočega koledarskega leta omogoči evidentiranje 15-minutne porabe, elektrooperater za namene obračunavanja omrežnine za moč do izteka tekočega koledarskega leta in za novo koledarsko leto kot dogovorjeno moč upošteva doseženo moč posameznega časovnega bloka ob upoštevanju pogoja iz desetega odstavka 12. člena tega akta.
(3) Če se uporabniku sistema iz prvega odstavka tega člena od novembra tekočega koledarskega leta omogoči evidentiranje 15-minutne porabe, elektrooperater za namene obračunavanja omrežnine za moč do izteka tekočega koledarskega leta in za naslednji dve koledarski leti kot dogovorjeno moč upošteva doseženo moč posameznega časovnega bloka ob upoštevanju pogoja iz desetega odstavka 12. člena tega akta.«.
4. člen 
V 39. členu se v prvem odstavku 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. tarifa za obračunavanje omrežnine za člane skupnosti za distribucijski sistem:
Značilen primer priključitve j
Časovni blok
Tarifna postavka za energijo Slika 1 [EUR/kWh]
1
1
2
3
4
5
2
1
2
3
4
5
3
1
2
3
4
5
4
1
2
3
4
5
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
7
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
9
1
2
3
4
5
10
1
2
3
4
5
«. 
5. člen 
V 48. členu se četrti odstavek črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
6. člen 
V Prilogi 1 se v 1. poglavju 1.9. oddelek spremeni tako, da se glasi:
»1.9. Določitev tarifne postavke omrežnine za energijo za distribucijski sistem za člane skupnosti 
Ob upoštevanju deleža uporabe javnega distribucijskega sistema med prevzemno-predajnimi mesti proizvodnih naprav skupnosti in prevzemno-predajnimi mesti končnih odjemalcev se prilagojene tarifne postavke za člane skupnosti Slika 2 v skladu s kaskadnim modelom in uporabljenimi nivoji pri oskrbi prevzemno-predajnega mesta končnega odjemalca v skupnosti in ob upoštevanju 1.6. oddelka 1. poglavja Priloge 1 tega akta določijo za naslednje značilne primere:
1. Prilagojena tarifna postavka omrežnine za energijo za distribucijski sistem Slika 3 se upošteva, kadar sta:
– končni odjemalec ter vsaj ena proizvodna naprava skupnosti priključena znotraj iste večstanovanjske stavbe oziroma stavbe z več posameznimi deli ali
– končni odjemalec ter vsaj ena proizvodna naprava skupnosti priključena na NN zbiralnice iste TP ali
– končni odjemalec ter vsaj ena proizvodna naprava skupnosti priključena na SN zbiralnice iste RTP:Slika 4
2. Prilagojena tarifna postavka omrežnine za energijo za distribucijski sistem Slika 5 se upošteva, kadar se končni odjemalec, priključen na nivo 0, oskrbuje iz proizvodnih naprav skupnosti, od katerih je vsaj ena priključena na nivo 0 ali nivo 1 iste TP SN/NN:
Slika 6
3. Prilagojena tarifna postavka omrežnine za energijo za distribucijski sistem Slika 7 se upošteva, kadar se končni odjemalec, priključen na nivo 0, oskrbuje iz proizvodnih naprav skupnosti, od katerih je vsaj ena priključena na nivo 0, nivo 1, nivo 2 ali nivo 3 iste RTP VN/SN:
Slika 8
4. Prilagojena tarifna postavka omrežnine za energijo za distribucijski sistem Slika 9 se upošteva, kadar se končni odjemalec, priključen na nivo 0, oskrbuje iz proizvodnih naprav skupnosti, priključenih izven iste RTP VN/SN:
Slika 10
5. Prilagojena tarifna postavka omrežnine za energijo za distribucijski sistem Slika 11 se upošteva, kadar se končni odjemalec, priključen na nivo 1, oskrbuje iz proizvodnih naprav skupnosti, od katerih je vsaj ena priključena na nivo 2 ali nivo 3 iste RTP VN/SN:
Slika 12
6. Prilagojena tarifna postavka omrežnine za energijo za distribucijski sistem Slika 13 se upošteva, kadar se končni odjemalec, priključen na nivo 1, oskrbuje iz proizvodnih naprav skupnosti, priključenih izven iste RTP VN/SN:
Slika 14
7. Prilagojena tarifna postavka omrežnine za energijo za distribucijski sistem Slika 15 se upošteva, kadar se končni odjemalec, priključen na nivo 2, oskrbuje iz proizvodnih naprav skupnosti, od katerih je vsaj ena priključena na nivo 2 ali nivo 3 iste RTP VN/SN:
Slika 16
8. Prilagojena tarifna postavka omrežnine za energijo za distribucijski sistem Slika 17 se upošteva, kadar se končni odjemalec, priključen na nivo 2, oskrbuje iz proizvodnih naprav skupnosti, priključenih izven iste RTP VN/SN:
Slika 18
9. Prilagojena tarifna postavka omrežnine za energijo za distribucijski sistem Slika 19 se upošteva, kadar se končni odjemalec, priključen na nivo 3, oskrbuje iz proizvodnih naprav skupnosti, priključenih izven iste RTP VN/SN:
Slika 20
10. Prilagojena tarifna postavka omrežnine za energijo za distribucijski sistem Slika 21 se upošteva, kadar se končni odjemalec, priključen na nivo 4, oskrbuje iz proizvodnih naprav skupnosti, priključenih na distribucijski ali prenosni sistem:
 
Slika 22
kjer oznake pomenijo:
Slika 23
prilagojena tarifna postavka za energijo, ki odraža stroške uporabe distribucijskega sistema glede na lokacijo prevzemno-predajnega mesta končnega odjemalca in proizvodnih naprav skupnosti v časovnem bloku b;
Slika 24
stroški omrežja nivoja k v časovnem bloku b, obračunani glede na preneseno energijo;
Slika 25
skupna energija, prenesena uporabnikom sistema na nivoju k v časovnem bloku b [kWh];
Slika 26
koeficient za dodelitev stroška za prevzeto energijo, ki se določi za uporabniško skupino k v časovnem bloku b;
j
oznaka prilagojene tarifne postavke končnega odjemalca glede na lokacijo prevzemno-predajnega mesta in proizvodnih naprav skupnosti.
Končni odjemalci, katerih prevzemno-predajno mesto ne izpolnjuje pogojev iz 1. do 10. točke tega oddelka, plačujejo omrežnino za energijo za prenosni in distribucijski sistem za celotno prevzeto električno energijo po tarifnih postavkah omrežnine za energijo, kot je to določeno v 1.7. oddelku 1. poglavja Priloge 1 tega akta.«.
V 3. poglavju se formulaSlika 27
nadomesti s formuloSlika 28
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-3/2023/8
Maribor, dne 25. aprila 2023
EVA 2023-2570-0041
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti