Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1516. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1C)
1517. Zakon o spremembah Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE-A)
1518. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A)
1519. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-B)

MINISTRSTVA

1520. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

1521. Sklep o uporabi Smernic, izdanih na podlagi člena 84(6) Direktive 2013/36/EU, ki določajo merila za ugotavljanje, ovrednotenje, upravljanje in zmanjšanje tveganj, ki izhajajo iz morebitnih sprememb obrestne mere, ter za ocenjevanje in spremljanje tveganja kreditnega razmika pri dejavnostih iz netrgovalne knjige institucij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1522. Sklep o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija predstavnika madžarske narodne skupnosti

OBČINE

Brežice

1523. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2023
1524. Pravilnik o subvenciji podjetjem za poračun vodarine za leto 2022 zaradi energetske krize
1525. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
1526. Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice

Celje

1527. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje v plačni razred

Cerkno

1571. Sklep o cenah programov Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno
1572. Sklep o soglasju k uskladitvi cene za storitev »Pomoč družini na domu«

Črnomelj

1528. Sklep o višini parkirnine za leto 2023

Horjul

1529. Odlok o spremembi Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Horjul

Idrija

1530. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2022
1531. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh
1532. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
1533. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija
1534. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija
1535. Sklep o cenah gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Idrija
1536. Sklep o cenah osnovnih pogrebov v Občini Idrija
1537. Sklep o ceni 24-urne dežurne pogrebne službe
1538. Sklep o ceni odvoza sveč iz pokopališč
1539. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ilirska Bistrica

1540. Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

Jesenice

1541. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice

Kanal ob Soči

1542. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022
1543. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku oddaje prostora v Hiši dobre volje Deskle v občasno uporabo
1544. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kanal ob Soči

Komen

1545. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev št. 1 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 01 (skrajšani postopek)
1546. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 02

Koper

1547. Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov

Kranj

1548. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za sofinanciranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj

Loški Potok

1549. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2022
1550. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Loški Potok
1551. Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Loški Potok

Miren-Kostanjevica

1552. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022
1553. Odlok o ustanovitvi Sosveta za zagotavljanje večje varnosti v Občini Miren - Kostanjevica
1554. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica
1555. Pravilnik Občine Miren - Kostanjevica o sofinanciranju programov in projektov kulture ter tehnične kulture

Nova Gorica

1556. Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica

Rečica ob Savinji

1557. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2022

Rogaška Slatina

1558. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ 2 Zdravilišča Rogaška Slatina

Sevnica

1559. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica v plačni razred
1560. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica v plačni razred
1561. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Knjižnica Sevnica v plačni razred

Straža

1562. Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas
1563. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Šempeter-Vrtojba

1564. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2023

Tišina

1565. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2022
1566. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2023 dalje
1567. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD Pomurje za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči od 1. 4. 2023 dalje

Turnišče

1568. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2022

Vipava

1569. Odlok o priznanjih Občine Vipava
1570. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

6. Zakon o ratifikaciji Protokola o privilegijih in imunitetah Enotnega sodišča za patente (MPPIESP)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti