Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1450. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G)
1451. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1511. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice

Odloki

1512. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023

Sklepi

1513. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1452. Pravilnik o uporabi in upravljanju sistemov brezpilotnih zrakoplovov za opravljanje nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
1453. Pravilnik o priznavanju poklicne kvalifikacije pooblaščeni arhitekt državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije
1454. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja ohranjanja narave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

1455. Sklep o predložitvi vprašanj za predhodno odločanje Sodišču Evropske unije in sklep o prekinitvi postopka

OBČINE

Ajdovščina

1456. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2022

Ankaran

1457. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2022

Bovec

1458. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda za turizem Dolina Soče v plačni razred

Brezovica

1459. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2022
1460. Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica
1461. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica

Dobrepolje

1462. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2022
1463. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrepolje
1464. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
1465. Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Dobrepolje
1466. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Ig

1467. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2022
1468. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2023
1469. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ig
1470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig
1471. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kamnik

1472. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2022
1473. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023
1474. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2023
1475. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik
1476. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
1477. Sklep o opustitvi javnega dobra

Kranj

1478. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2022
1479. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj

Krško

1480. Zaključni račun proračuna Mestne občine Krško za leto 2022
1481. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Mestne občine Krško
1482. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od PIP, ukinitev ceste v coni 2 Poslovne cone Drnovo-zahod
1483. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2023

Laško

1484. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2022
1485. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o.
1486. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško
1487. Sklep o določitvi strojnice Liša jaška v Govcah za javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Laško
1488. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 960/12, k.o. 1029 Lahomšek
1489. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1559/1, k.o. 1030 Lahomno

Ljubljana

1490. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022
1491. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
1492. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora BE-50 (za stavbo na naslovu Dunajska cesta 22)
1493. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja OPPN 386 Poslovna cona Litostroj

Pivka

1494. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2022
1495. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Kmetije Šabec v Zagorju (parc. št. 2493 in 2239/1-del, vse k.o. Zagorje)
1496. Sklep o pridobitvi statusa grajenega vodnega javnega dobra lokalnega pomena
1497. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1498. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka
1499. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka

Rogatec

1500. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2022
1501. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec

Slovenske Konjice

1502. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Slovenske Konjice
1503. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1504. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
1505. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice

Sodražica

1506. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2022
1507. Sklep o spremembi Sklepa o višini honorarjev za delo pri občinskem glasilu Suhorobar

Žalec

1508. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (Zahodni del območja A2)
1509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec
1510. Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec

POPRAVKI

1514. Tehnični popravek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dravograd
1515. Redakcijski popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in širitev kamnoloma Mala Gora
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti