Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023

Kazalo

1468. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2023, stran 4114.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 5. redni seji dne 19. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2023 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2023 (Uradni list RS, št. 151/22) se 1. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/ podskupina kontov
NAMEN
REBALANS 1-2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.417.806,57
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
6.006.841,42
700
Davki na dohodek in dobiček
5.283.611,00
703
Davki na premoženje
591.699,25
704
Domači davki na blago in storitve
131.531,17
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.125.149,26
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
122.620,57
711
Takse in pristojbine
11.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
116.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
234.616,81
714
Drugi nedavčni prihodki
1.640.911,88
72
KAPITALSKI PRIHODKI
5.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
5.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.280.815,89
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.740.955,90
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
539.859,99
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.363.801,97
40
TEKOČI ODHODKI
4.410.283,65
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
728.347,80
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
107.362,40
402
Izdatki za blago in storitve
3.254.588,69
403
Plačila domačih obresti
106.071,00
409
Rezerve
213.913,76
41
TEKOČI TRANSFERI
3.573.796,81
410
Subvencije
196.100,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.978.351,52
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
265.458,04
413
Drugi tekoči domači transferi
1.133.887,25
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.664.735,46
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.664.735,46
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
714.986,05
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
650.644,93
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
64.341,12
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.945.995,40
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
2.650.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.650.000,00
500
Domače zadolževanje
2.650.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
443.556,72
55
ODPLAČILA DOLGA
443.556,72
550
Odplačila domačega dolga
443.556,72
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.739.552,12
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.206.443,28
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.945.995,40
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022
1.739.552,12
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk; podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 155.611,01 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V prvem odstavku 11. člena se znesek v višini 2.041.237,00 eur nadomesti z novim zneskom v višini 2.650.000,00 eur.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2022-2
Ig, dne 20. aprila 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti