Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023

Kazalo

1467. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2022, stran 4113.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi 106. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 5. redni seji dne 19. 4. 2023 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Ig za leto 2022 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2022.
2. člen 
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/ podskupina kontov
NAMEN
REALIZACIJA 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.577.346,14
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
7.417.535,83
70
DAVČNI PRIHODKI
5.669.414,50
700
Davki na dohodek in dobiček
4.861.208,00
703
Davki na premoženje
651.390,91
704
Domači davki na blago in storitve
156.815,59
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.748.121,33
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
119.810,04
711
Takse in pristojbine
13.530,66
712
Denarne kazni
133.272,68
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
56.128,77
714
Drugi nedavčni prihodki
1.425.379,18
72
KAPITALSKI PRIHODKI
52.078,50
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
52.078,50
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.107.731,81
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
895.984,87
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.211.746,94
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.224.905,18
40
TEKOČI ODHODKI
2.799.419,77
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
494.220,01
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
78.201,00
402
Izdatki za blago in storitve
2.046.102,35
403
Plačila domačih obresti
33.028,79
409
Rezerve
147.867,62
41
TEKOČI TRANSFERI
3.152.142,46
410
Subvencije
164.184,08
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.760.505,32
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
254.427,65
413
Drugi tekoči domači transferi
973.025,41
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.906.251,15
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.906.251,15
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
367.091,80
431
Investicijski transferi pravnim osebam 
137.948,98
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
229.142,82
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
352.440,96
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
435.155,71
55
ODPLAČILA DOLGA
435.155,71
550
Odplačila domačega dolga
435.155,71
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–82.714,75
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–435.155,71
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–352.440,96
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022
1.739.552,12
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta, ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb znaša 82.714,75 eur.
Kot namenska sredstva se iz leta 2022 prenašajo:
– vodovod-omrežnina 138.149,73 eur,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini 19.243,03 eur,
– sredstva neporabljene omrežnine – oskrba s kanalom v višini 135.842,50 eur.
– neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 4.125,98 eur,
– neporabljena sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod v višini 57.115,80 eur,
– dolg. najem grobnega mesta v višini 853,50 eur.
4. člen 
Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2021-8
Ig, dne 20. aprila 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti