Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023

Kazalo

1518. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A), stran 4167.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. aprila 2023.
Št. 003-02-3/2022-102
Ljubljana, dne 26. aprila 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UKREPIH ZA OBVLADOVANJE KRIZNIH RAZMER NA PODROČJU OSKRBE Z ENERGIJO (ZUOKPOE-A) 
1. člen
V Zakonu o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (Uradni list RS, št. 121/22) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta zakon določa tudi:
– obveznosti skladiščenja plina za izvajanje Uredbe (EU) 2022/1032 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredb (EU) 2017/1938 in (ES) št. 715/2009 glede skladiščenja plina (UL L št. 173 z dne 30. 6. 2022, str. 17; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/1032/EU),
– odstopanja od obveznosti izpolnjevanja zahtev glede doseganja mejnih vrednosti emisij v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja (prenovitev), (UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010, str. 17), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 158 z dne 19. 6. 2012, str. 25),
– sproščanje varnostnih in posebnih zalog pod obvezno minimalno raven v skladu z Direktivo Sveta 2009/119/ES z dne 14. septembra 2009 o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ ali naftnih derivatov (UL L št. 265 z dne 9. 10. 2009, str. 9), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2018/1581 z dne 19. oktobra 2018 o spremembi Direktive Sveta 2009/119/ES v zvezi z metodami izračunavanja obveznosti vzdrževanja zalog (UL L št. 263 z dne 22. 10. 2018, str. 57) ter
– združevanje povpraševanja s strani izvajalca storitev za izvajanje Uredbe Sveta (EU) 2022/2576 z dne 19. decembra 2022 o krepitvi solidarnosti z boljšim usklajevanjem nakupov plina, zanesljivimi referenčnimi cenami in čezmejno izmenjavo plina (UL L št. 335 z dne 29. 12. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/2576/EU).«.
2. člen 
V naslovu 9. člena se za besedo »skladiščenja« doda besedilo »in združevanje povpraševanja«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Nosilec bilančne skupine mora sodelovati v združevanju povpraševanja, ki ga organizira izvajalec storitev v skladu z Uredbo 2022/2576/EU, vsaj za količino plina, ki pomeni 2,25 % povprečne letne dobave plina te bilančne skupine končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji v zadnjih petih koledarskih letih pred tekočim letom.«.
3. člen 
13. člen se črta.
4. člen 
V 16. členu se v tretjem odstavku besedilo »do 30. junija 2023« nadomesti z besedilom »do 30. septembra 2023«.
V šestem odstavku se besedilo »do 31. avgusta 2023« nadomesti z besedilom »do 31. novembra 2023«.
5. člen 
V 24. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »13.,«.
6. člen 
29. člen se črta.
7. člen 
V 30. členu se črta besedilo »drugega odstavka 13. člena,«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-05/23-7/12
Ljubljana, dne 18. aprila 2023
EPA 720-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost