Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

Ob-2165/23, Stran 977
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023 
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje kakovosti in varnost medu in čebeljih pridelkov.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023 znaša do 273.364,00 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 136.682,00 eurov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 136.682,00 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje podintervencije Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023, po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov ali izdelava satnic za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki čebelarijo na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Seznam najvišje višine priznanih stroškov nakupa oziroma cena izdelave satnice za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023–2027 v skladu s Sklepom o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme za programsko obdobje 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23; v nadaljnjem besedilu: Sklepom Vlade RS) obsega:
Nakup oziroma izdelave satnice pri predelovalcu ali v lastni pridelavi
SAT1
nakup satnic s certifikatom za ekološko čebelarjenje
SAT2
nakup satnic z analiznim izvidom na vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska
SAT3
izdelava satnic iz lastne ekološke proizvodnje – predelovalec
SAT4
izdelava satnic iz lastne proizvodnje – predelovalec – z analiznim izvidom na vsebnost ostankov kumafosa
SAT4.1
analizni izvid na vsebnost ostankov kumafosa – enkrat v programskem obdobju 2023–2027
SAT5
izdelava satnice iz lastnega voska – lastna predelava 
SAT5.1
analizni izvid na vsebnost ostankov kumafosa – enkrat v programskem obdobju 2023–2027
3.2 Upravičeni stroški so stroški:
– nakupa satnic s certifikatom (priložen certifikat o ustreznosti kupljenih satnic za ekološko čebelarjenje) ali
– nakup satnic z analiznim izvidom (priložen analizni izvid teh satnic, iz katerega je razvidna morebitna vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska glede primesi v vosku, ki se nanaša na kupljene satnice) ali
– stroški predaje voska iz lastne ekološke proizvodnje predelovalcu za izdelavo satnic, ki ima certifikat za predelavo voska v ekološke satnice ali
– stroški predaje voska iz lastne proizvodnje predelovalcu za izdelavo satnic (analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa, vzorec vzet iz prinesenega voska, ki je nato predelan v satnice) ali
– stroški lastne izdelave satnic iz lastnega voska (priloženo poročilo o izdelavi satnic s fotografijami z zabeleženim datumom in poročilo o doseženih temperaturah, iz katerih je razvidna dosežena sterilizacija voska ter priložen analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa).
Vlagatelj lahko kandidira samo na eno aktivnost na leto ali na nakup satnic ali na oddajo voska in izdelavo ali na lastno izdelavo satnic.
3.3 Upravičeni so stroški nakupa in izdelave satnic iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023, do višine, določene s Sklepom Vlade RS.
Če upravičenec uveljavlja strošek nakupa ali izdelave satnic, ki je na seznamu upravičenih stroškov in presega navedene cene, se mu prizna cena v najvišji višini priznanih stroškov nakupa ali izdelave posamezne satnice, kot je določena v Sklepu Vlade RS.
3.4 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge vpisano v register čebelnjakov. Vlagatelj lahko vloži samo eno vlogo na leto na razpis.
3.5 Vlagatelj je v okviru te podintervencije upravičen za sedem satnic na leto na eno čebeljo družino in lahko kandidira največ trikrat v programskem obdobju 2023–2027.
3.6 Vlagatelj mora v vlogi priložiti vse skenirane izvirne račune na njegovo ime, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE), in vsa dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Na računu mora biti zapisana šarža izdelave satnic in priložen certifikat o ustreznosti kupljenih satnic za ekološko čebelarjenje ali analizni izvid, iz katerega je razvidna morebitna vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska glede primesi v vosku, iz katerega je razvidno, da je šarža vzorca in šarža izdelkov enaka.
Pri predaji voska iz lastne proizvodnje predelovalcu za izdelavo satnic mora vlagatelj priložiti skenirane izvirne račune na njegovo ime in skeniran analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa, ki glasi na njegovo ime.
Pri lastni izdelavi satnic iz lastnega voska mora priložiti poročilo o izdelavi satnic s fotografijami z zabeleženim datumom in poročilo o doseženih temperaturah, iz katerih je razvidna dosežena sterilizacija voska ter priložiti analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa, ki glasi na njegovo ime.
4. Pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za nakup oziroma izdelavo satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti. Vlagatelj mora priložiti izpolnjeno in s strani občine svojega stalnega oziroma začasnega prebivališča, žigosano in podpisano izjavo o nesofinaciranju.
4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 92. člena Uredbe. Račun in dokazilo o plačilu se mora glasiti na ime vlagatelja. Iz računa in dokazila o plačilu mora biti razvidno, količina satnic ter katere satnice so bile kupljene. Priložen mora biti certifikat o ustreznosti kupljenih satnic za ekološko čebelarjenje ali analizni izvid teh satnic, iz katerega je razvidna šarža izdelave satnic in morebitna vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska glede primesi v vosku ali
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila o plačilu v skladu s 3. točko prvega odstavka 92. člena Uredbe. Račun in dokazilo o plačilu se mora glasiti na ime vlagatelja. Iz računa in dokazila o plačilu mora biti razvidno, koliko kilogramov voska je predal v izdelavo in koliko satnic dobil nazaj. Priložen mora biti certifikat predelovalca za izdelavo satnic, ki ima certifikat za predelavo voska v ekološke satnice in certifikat za ekološko čebelarjenje ali
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila o plačilu v skladu s 4. točko prvega odstavka 92. člena Uredbe. Račun se mora glasiti na ime vlagatelja, iz katerega je razvidno, koliko kilogramov voska je predal v izdelavo. Priložen mora biti analizni izvid teh satnic, iz katerega je razvidna šarža izdelave satnic in morebitna vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska glede primesi v vosku ali
– vlagatelj mora priložiti dokazila v skladu s 5. točko prvega odstavka 92. člena Uredbe. Za dokazilo o lastni izdelavi satnic štejeta poročilo o izdelavi satnic s fotografijami z zabeleženim datumom in poročilo o doseženih temperaturah, iz katerih je razvidna dosežena sterilizacija voska ter priložen analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa;
– iz računa ali priložene specifikacije oziroma izjave prodajalca mora biti razvidno, v katero podskupino satnic, ki jo je s sklepom predpisala Vlada, se uvrstijo satnice;
– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov v skladu z ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, najmanj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelju v programskem obdobju 2023–2027 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;
– vlagatelj iz 5. točke prvega odstavka 92. člena mora predložiti potrdilo o usposabljanju o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali potrdilo, da ima vzpostavljen lastni sistem HACCP oziroma sistem dobre higienske prakse v čebelarstvu;
– okvirno čebelar iz enega kilograma pridobi 10 satnic;
– vlagatelj je v programskem letu lahko upravičen do sofinanciranja samo ene točke iz prvega odstavka 92. člena;
– satnice mora spremljati certifikat, ki je dokument kontrolne organizacije za ekološko pridelavo oziroma predelavo. Kontrolna organizacija za kontrolo in certificiranje proizvodov v ekološkem kmetijstvu je imenovana na podlagi odločbe UVHVVR;
– vlagatelj je do sredstev v okviru te podintervencije nakupa satnic upravičen:
– če gospodari z najmanj 10 čebeljimi družinami oziroma s petimi, če je vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja; 
– če preda lasten vosek v predelavo, če gospodari z najmanj 20 čebeljimi družinami; 
– če sam predela lastni vosek, če gospodariti z najmanj 100 čebeljimi družinami. 
5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah znaša do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade. Delež sofinanciranja čebelarske opreme (brez vštetega DDV) se lahko poveča glede na četrto točko 93. člena Uredbe za izveden nakup oziroma izdelavo satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah.
5.2 Delež sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperatura brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS, se poveča za:
a) 10 % za vlagatelje, ki so vključeni v sheme kakovosti;
b) 20 % za vlagatelje, ki imajo certifikat ekološkega čebelarjenja, ter
c) 20 % za vlagatelje, ki so predali v izdelavo vosek iz lastne proizvodnje za izdelavo satnic ali so sami izdelali satnice iz lastnega voska.
5.3 Delež sofinanciranja iz točk 5.2 skupno ne more presegati 80 % upravičenih stroškov.
6. Obveznosti upravičenca
6.1 Upravičenec mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti pregled na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
6.2 Upravičenec mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev pri podintervenciji Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah.
6.3 Upravičencu do konca programskega obdobja 2023–2027 po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
6.4 Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 106. člena Uredbe.
7.2 Upravičenec, ki ne omogoči kontrole na kraju samem, kot to določata točka 6.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva. Če zamudi rok za vračilo sredstev iz odločbe o vračilu, mora vrniti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
7.3 Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.4 Če je upravičencu do konca programskega obdobja po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec se izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
8. Vloga
8.1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 9.2. javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
8.2 Prijavni obrazec s prilogami je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavni obrazec s prilogami se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2022 do 23.59.
9.2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge. Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
9.3 Vlog pred rokom, določenim v točki 9.1 tega poglavja in vlog po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2023, ni možno oddati.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 94. in 95. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
10.2 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov: seznam podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, se skladno z 98. členom Uredbe 2021/2116/EU objavi na spletni strani agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti