Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

Št. 4301-3/2023-2570-5 Ob-2131/23, Stran 965
Na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22)) objavljamo
javni razpis 
za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (oznaka: NOO – DO OVE 2023) 
v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja C1 »Zeleni prehod«, Komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije«.
1. Uvod
Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) in na katerem se zbirajo sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije.
V okviru NOO, znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, je v okviru komponente Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1.K1) investicija Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije.
2. Splošni podatki o javnem razpisu
2.1. Naziv in sedež nosilnega organa
Neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi nosilnega organa in izvajalca javnega razpisa.
2.2. Dostopnost in vsebina razpisne dokumentacije
Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletnem naslovu: https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/
Dokumentacija javnega razpisa je sestavljena iz sledečih dokumentov:
– javni razpis – besedilo,
– obrazci za sestavo vloge:
1. Obrazec 1: Prijavni obrazec; 
2. Obrazec 2: Izjava vodje projektiranja, da je v projektantskem popisu del s projektantsko oceno vrednosti investicije v projektni dokumentaciji PZI izvedena delitev stroškov na upravičene in neupravičene skladno s tem razpisom; 
3. Obrazec 3: Izjava vlagatelja o pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov; 
4. Obrazec 4: Vzorec pogodbe; 
5. Obrazec 5: Kontrolnik za popolnost vloge; 
6. Obrazec 6: Oprema ovojnice; 
7. Obrazec 7: Izjava vlagatelja, da se bo ukrep izvajal v skladu z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH); 
8. Obrazec 8: Izjava vlagatelja – terminski načrt in dinamika izplačil; 
9. Obrazec 9: Izjava vlagatelja – integriteta; 
10. Priloga 1: Naslovne strani vloge. 
2.3. Vprašanja, dodatne informacije in obveščanje
Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na elektronsko pošto do-noo.mope@gov.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.
Ministrstvo lahko objavi spremembo javnega razpisa. V primeru, da se višina razpoložljivih sredstev za predmetni javni razpis zviša, objavi ministrstvo spremembo javnega razpisa z navedbo nove višine in vira dodatnih razpoložljivih sredstev. Objava spremembe javnega razpisa bo izvedena na enak način kot objava predmetnega javnega razpisa.
2.4. Obdelava osebnih podatkov
Na podlagi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, popravka Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) ter na tej osnovi sprejetih aktov za izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost koordinacijskega organa, nosilni organ Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se izvaja izključno za namen revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost.
V okviru postopkov dodeljevanja in porabe sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost se bodo zbirali in obdelovali naslednji osebni podatki:
– ime končnega prejemnika sredstev;
– ime izvajalca in podizvajalca, kadar je končni prejemnik sredstev javni naročnik v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom o javnem naročanju;
– imena, priimki in datumi rojstva dejanskih lastnikov prejemnika ali izvajalca, kot so opredeljeni v točki 6. člena 3. Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (26) in Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22).
V primeru, da je upravičen/sofinanciran strošek dela, se kot osebni podatki zbirajo tudi ime in priimek zaposlenega, davčna, EMŠO, dokumentacijo za izplačilo stroškov dela – plačilne liste, obračunski listi, rek obrazci, delovna doba, delovno mesto, izobrazba, sklep o odobrenem dopustu, pogodbe/aneksi o zaposlitvi, drugi sklepi v zvezi z zaposlitvijo oziroma izplačilu plače oziroma drugimi stroški iz delovnega razmerja.
Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki pri izvajanju NOO (skladno z 22. členom Uredbe EU 2021/241), so končni prejemniki oziroma lastniki končnih prejemnikov/izvajalcev, ki so pravne osebe javnega ali zasebnega prava, in z vlagatelji/končnimi prejemniki povezane fizične osebe, kadar te sodelujejo pri nalogah vlagatelja/končnega prejemnika.
Vlagatelj/končni prejemnik mora pred prijavo na javni razpis/poziv/naročilo z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri prijavi in izvajanju projekta iz NOO, obvestiti, da bo obdeloval njihove osebne podatke. Poleg tega mora v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) zagotoviti ustrezno pravno podlago za obdelavo.
Obvestilna dolžnost vlagatelja/končnega prejemnika in zagotovitev ustrezne pravne podlage od z njim povezanih fizičnih oseb velja za vlagatelja/končnega prejemnika celotno obdobje izvajanja projekta iz NOO in tudi za obdobje hranjena dokumentacije, ki je naveden v 28. členu Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost1. Ob upoštevanju rokov za hranjenje dokumentacije, določenih s strani EK, je treba upoštevati tudi veljavne nacionalne predpise. Podatki o obračunih mesečne plače in izplačilih ter drugih stroškov dela za javne uslužbence se hranijo trajno.
1 Dokumentacija o izvajanju mehanizma se hrani v skladu s pravili hrambe dokumentarnega gradiva, vendar najmanj pet let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanjem načrta.
Vlagatelj/končni prejemnik mora o obdelavi osebnih podatkov obvestiti vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo k izvajanju projekta iz NOO pristopile po začetku izvajanja projekta iz NOO, ter od teh oseb zagotoviti ustrezne pravne podlage za obdelavo.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo osebne podatke hranilo in obdelovalo izključno za namen pridobitve in koriščenje sredstev za izvajanje NOO, dodelitve sredstev NOO, izvedbe administrativnega preverjanja in drugih kontrol pri izvajanju NOO.
3. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravno podlago za izvedbo javnega razpisa predstavljajo sledeči dokumenti:
– Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (2020/2094);
– Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (v nadaljevanju: Uredba 2020/852/EU);
– Uredba (EU) 2021/337 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 glede prospekta EU za okrevanje in ciljno usmerjenih prilagoditev za finančne posrednike in Direktive 2004/109/ES glede uporabe enotne elektronske oblike poročanja pri pripravi letnih računovodskih poročil, da bi se podprlo okrevanje po krizi zaradi COVID-19 (Besedilo velja za EGP) (2021/337);
– Uredba (EU) št. 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L 57), popravka Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost ter Uredba (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2021/241);
– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;
– Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 651/2014);
– Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami;
– Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije« (št. priglasitve BE01-2399270-2016, št. sheme: SA.46207);
– Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16 – popr. in 158/20 – ZURE);
– Obvestilo Komisije – Smernice o izogibanju in obvladovanju nasprotja interesov v skladu s finančno uredbo (2021/C 121/01);
– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Izvedbeni sklep Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (2021/10612);
– Priloga k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (10612/21, ADD 1);
– Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo;
– Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021);
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, (Uradni list RS, št. 167/21);
– Smernice za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Smernice za določitev načina izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Priročnik o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Uporabniški priročnik za spremljanje Načrta za okrevanje in odpornost v MFERAC;
– Načrt za okrevanje in odpornost, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo;
– Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev);
– Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES;
– Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti;
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324), (Uradni list RS, št. 150/22);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) (Uradni list RS, št. 150/22);
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O);
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18);
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23);
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP);
– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22);
– Tehnična smernica za graditev TSG-V-006:2022 Razvrščanje objektov;
– Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2);
– Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2);
– Energetski zakon (EZ–1) (Uradni list RS, št. 60/19, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS);
– Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, v nadaljevanju: ZURE);
– Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE);
– Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);
– Kazenski zakonik (KZ-1) Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23);
– Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22);
– Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14, 158/20 – ZURE, 84/22, 86/22 in 107/22);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22);
– Strategija koordinacijskega organa Mehanizma za okrevanje in odpornost za boj proti goljufijam;
in ostali veljavni predpisi v Republiki Sloveniji ter navodila koordinacijskega organa URSOO, objavljena na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/ in v obsegu kot je določeno s tem javnim razpisom tudi navodila ministrstva, objavljena na spletnem naslovu http://www.energetika-portal.si/, ter vsa druga veljavna zakonodaja na področju predmeta javnega razpisa, vključno z vsakokratnimi spremembami navedenih pravnih podlag. Navedene pravne podlage morajo vlagatelji upoštevati tako pri oddaji vloge, kot pri kasnejšem izvajanju podprtega projekta.
4. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE, in sicer kotlov na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB), toplotnih črpalk (v nadaljevanju: TČ) in sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote (v nadaljevanju: SS), ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije (v nadaljevanju: SPTE) iz OVE (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.
5. Podatki o sofinanciranju
Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija, in sicer iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost.
Predmetni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, Komponente 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1 K1), kot investicija v »Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije«.
Za financiranje NOO je ustanovljen proračunski sklad, katerega skrbnik je Ministrstvo za finance, ki bo odgovorno tudi za pregledno in transparentno poslovanje sklada.
5.1. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024 in 2025 oziroma do porabe sredstev, znaša 11.000.000 EUR.
Za izvedbo predmetnega javnega razpisa so pravice porabe v državnem proračunu na razpolago na evidenčnem projektu koordinacijskega organa (št. 1611-21-0015 Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru proračunske postavke – 230202 z nazivom C1K1ID Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na OVE-NOO-MOPE.
V primeru, da se višina razpoložljivih sredstev tega javnega razpisa spremeni, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za posamezen rok odpiranja vlog po tem javnem razpisu. V primeru, da se višina razpoložljivih sredstev za predmetni javni razpis zviša, objavi ministrstvo spremembo javnega razpisa z navedbo nove višine in vira dodatnih razpoložljivih sredstev.
V primeru razpoložljivosti sredstev v okviru programa RePowerEU se ta lahko uporabijo kot dodatna sredstva na tem javnem razpisu.
Programsko območje izvajanja javnega razpisa je celotna Slovenija.
5.2. Višina sofinanciranja in izplačilo
S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo priznani upravičeni stroški projekta sofinancirani največ do 45 %. Sredstva za vse neupravičene stroške in upravičene stroške, ki niso sofinancirani s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, mora v celoti zagotoviti končni prejemnik.
V skladu s Priročnikom o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost je podlaga za izplačilo sredstev izbranemu končnemu prejemniku pravočasno prejeta in popolna vloga za izplačilo. Vloga za izplačilo iz sklada NOO se odda na predpisanem obrazcu koordinacijskega organa in vsebuje seznam stroškov ter vsebinsko poročilo o opravljenih aktivnostih.
Poleg obveznih sestavin mora vloga za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu vsebovati tudi ostala dokazila, ki jih ministrstvo z internimi navodili določi naknadno.
5.3. Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
c) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3 % priznanih upravičenih stroškov projekta.
Projekti se izvajajo v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi v RS in EU.
V okviru tega javnega razpisa se lahko sofinancira le naložbe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16 – popr. in 158/20 – ZURE, v nadaljevanju: Pravilnik). V skladu z navedenim Pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje po 8. in 9. členu Pravilnika.
Državne pomoči so namenjene za naložbe v gradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, to je za ti. začetne naložbe po Pravilniku.
Nadzor lahko zajema: strokovni nadzor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Predmet projekta mora biti nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Za tretje osebe se ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezane s vlagateljem. Za organe ali organizacije javnega sektorja, ki so zavezani postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva skladno z določili ZIntPK velja, da za tretje osebe ne morejo šteti osebe, ki so več kot 5 % lastniško ali kapitalsko povezane s vlagateljem.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene,
– so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Neupravičeni stroški so:
– stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, stroški za pripravo vloge na javni razpis ter merilnih poročil o vplivih vgrajene opreme na okolje;
– transformatorske postaje, kompresorske postaje, sušilnice, hranilniki električne energije ipd.;
– nakup in komunalna priprava zemljišča ter pristojbine za komunalne priključke;
– stroški nakupa objektov;
– stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin;
– stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ureditve gradbišča;
– naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
– nakup kotlovske naprave ali SPTE na fosilna goriva;
– stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav;
– stroški skladišča lesnih sekancev, ki se nanašajo na skladišče, katerega kapaciteta presega 30 % letne porabe lesne biomase;
– mehanizacija za pripravo lesnih sekancev ali drobljenje lesne biomase, vozila, hladilni stolpi;
– stroški izvedbe geotermalnih vrtin;
– stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.;
– skupni stroški strokovnega nadzora gradnje (stroški, ki presegajo 3 % priznanih upravičenih stroškov projekta);
– davki, vključno z DDV;
– stroški upravnega postopka, svetovanja;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, v kolikor je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali 
– zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član: 
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca ali 
– je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 25 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca. Za organe ali organizacije javnega sektorja, ki so zavezani postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva skladno z določili ZIntPK velja, da za tretje osebe ne morejo šteti osebe, ki so več kot 5 % lastniško ali kapitalsko povezane z vlagateljem. 
Nameni, stroški in izdatki, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni do sofinanciranja s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost.
V primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino upravičenih stroškov ter vlagatelju dodelila nižjo višino sofinanciranja od prvotno zaprošene.
S sklepom o izboru se dodeli maksimalna višina nepovratnih sredstev na podlagi dokumentacije, predložene v vlogi, in preliminarnega pregleda upravičenosti stroškov. Dokončna višina dodeljenih nepovratnih sredstev se določi v okviru administrativnega preverjanja upravičenosti stroškov glede na izkazane in dokazane upravičene stroške.
5.4. Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upravičene stroške projekta za namen investicije v energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije od datuma oddaje vloge na javni razpis do 31. 8. 2025.
Obdobje upravičenosti izdatkov je za vse izdatke, vezane na upravičene stroške projekta za namen investicije v energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije od datuma oddaje vloge na javni razpis do 31. 10. 2025.
Za stroške, nastale v okviru obdobja upravičenosti stroškov, za katere bodo pravilne vloge za izplačilo izstavljene najkasneje do 15. oktobra, bodo sredstva sofinanciranja končnemu prejemniku praviloma izplačana v istem koledarskem letu, skladno s proračunskimi možnostmi.
Zadnja vloga za izplačilo mora biti izstavljena najkasneje do 31. 10. 2025.
6. Vlagatelj in druge osebe
Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.
Vlagatelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika. Vlagatelj postane končni prejemnik, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.
Vlagatelji morajo skladno s predpisi razpolagati z relevantnimi dovoljenji, pravicami in soglasji, ki jih za potrebe tega javnega razpisa predpisuje Energetski zakon v 52. členu.
Vlagatelj se mora zavedati, da bo v primeru, da bo možen vstop v shemo podpore JARSE1 (v nadaljevanju: agencija), pri določitvi višine podpore za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristkom agencija upoštevala državno pomoč, ki bo dodeljena na tem javnem razpisu.
Vlagatelji so skladno z 32. členom Energetskega zakona dolžni poročati o doseženih učinkih in obvestiti agencijo o izvedbi projekta.
Vlagatelj ne more biti podjetje, ki samo proizvaja naprave, ki so predmet projekta.
Državnih pomoči se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183); plutastih proizvodov in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov v primerih:
a. kadar je znesek državne pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev bodisi jih je dalo zadevno podjetje na trg, 
b. kadar je državna pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, 
– ribištvo in ribogojništvo in akvakulturo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrijo sintetičnih vlaken,
– proizvodnjo orožja in streliva,
– izvajanje okoljskih študij (t. i. energetski pregledi za velika podjetja),
– zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ki so neposredno povezane z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo.
Državnih pomoči se ne dodeli, če:
– je naložbeni projekt za iste upravičene stroške, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz teh naslovov presega najvišje dovoljene stopnje sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči,
– je investitor insolventen,
– je investitor v stanju kapitalske neustreznosti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij,
– je zoper investitorja uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– je investitor naveden na seznamu podjetij, s katerimi državni organi ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije,
– ima investitor neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– ima investitor na dan, ko je bila oddana vloga na javni razpis, zapadle, neplačane obveznosti do Republike Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več,
– je investitor ob oddaji vloge za dodelitev spodbude v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– je investitor »podjetje v težavah« v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014,
– ima investitor neporavnan nalog za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance,
– je investitor naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
7. Pogoji in zahteve za priznanje upravičenosti
7.1. Pogoji
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale v nadaljevanju navedenih pogojev in zahtev za ugotavljanje upravičenosti, bodo zavrnjene.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, zahtev ali navedb v prijavi, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Vsebina pogoja za ugotavljanje upravičenosti
Zahtevana dokazila
Skladnost projekta z namenom (predmetom) javnega razpisa
Projekt mora biti skladen s namenom (predmetom) javnega razpisa in določili javnega razpisa, z razpisno dokumentacijo ter evropsko in slovensko zakonodajo.
Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 1: Prijavni obrazec.
Popolnost vloge z zahtevami javnega razpisa
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisno dokumentacijo, ki natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 5: Kontrolnik za popolnost vloge. 
Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci iz razpisne dokumentacije. 
Ostala z razpisom zahtevana dokumentacija, ki je ustrezno označena (podpisana) in žigosana.
Izkazovanje lastništva in urejenega razmerja med (so)lastniki
Vlagatelj mora za projekt izkazovati pravico graditi z lastninsko pravico oziroma stavbno pravico, ki mora biti veljavna še najmanj 10 let po zaključku projekta.
Izpis iz zemljiške knjige. 
Sporazum o sofinanciranju in o vodenju projekta (v primeru (so)lastništva)).
Pravnomočno gradbeno dovoljenje za izvedbo projekta oziroma dela projekta
Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali izjava odgovorne osebe vlagatelja in vodje del projekta, da za predmetni projekt ali del projekta gradbeno dovoljenje ni potrebno.
Priloženo mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje, potrebno za izvedbo projekta, in izjava odgovorne osebe, da ima za začetek projekta pridobljena vsa potrebna pravnomočna gradbena dovoljenja (mora biti opremljeno z žigom pravnomočnosti). Gradbeno dovoljenje se mora glasiti samo na vlagatelja in na prijavljen projekt. Iz gradbenega dovoljenja mora biti jasno razvidno, da gre za projekt, kot je naveden v prijavi. Namembnost objekta oziroma dela objekta (kotlovnice) mora biti skladna s prijavljenim projektom. 
V kolikor gradbeno dovoljenje za izvedbo projekta ni potrebno, je treba priložiti izjavo odgovorne osebe vlagatelja in vodje del projektiranja, da za predmetni projekt gradbeno dovoljenje ni potrebno.
Soglasje za priključitev naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE)
Soglasje za priključitev naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije na distribucijsko omrežje.
Soglasje za priključitev 
Izjava odgovorne osebe vlagatelja, da sofinanciran projekt ne bo zajemal/vseboval postrojenja za soproizvodnjo toplotne in električne energije.
Zaključena finančna konstrukcija
Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega projekta. Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora vlagatelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v primeru, da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
Podpisan Obrazec št. 1: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev. 
Prikaz zaprte finančne konstrukcije v investicijski dokumentaciji.
Investicijska dokumentacija
Vlagatelj mora izkazati, da je za projekt, ki se izvaja v okviru tega javnega razpisa, izdelana investicijska dokumentacija, pripravljena v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 
Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidna razčlenitev projekta na upravičene stroške do sofinanciranja in neupravičene stroške ter terminski načrt z razdelanimi aktivnostmi za izvedbo projekta. 
Izdelan DIIP za vsak ukrep. 
Izdelana ostala predpisana investicijska dokumentacija za projekt (PIZ, IP) v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
Sklep/i o potrditvi investicijske dokumentacije.
Projektna dokumentacija 
Vlagatelj mora izkazati, da je za ukrepe, ki so predmet vloge za dodelitev sredstev, izdelana projektna dokumentacija PZI v skladu z gradbeno zakonodajo.
Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 2: Izjava vodje projektiranja (IZS žig), da je v projektantskem popisu del s projektantsko oceno v projektni dokumentaciji PZI izvedena delitev stroškov na upravičene in neupravičene skladno s tem razpisom. 
Izdelana ter potrjena (s podpisom in žigom vodje projektiranja (IZS žig)) projektna dokumentacija PZI v skladu z gradbeno zakonodajo. 
Izbira opreme in izvajalcev
Predstavljen postopek izbire opreme in izvajalcev.
Fotokopija pisnega poziva (vsaj trem) potencialnim ponudnikom za oddajo ponudb s priloženo specifikacijo povpraševanja. 
V primeru, da je vlagatelj zavezanec za javno naročanje, mora priložiti fotokopijo objave javnega naročila na portalu javnih naročil. 
Prejete ponudbe izvajalcev. 
Podpisan in žigosan zapisnik oziroma poročilo o odpiranju ponudb, iz katerega je razviden najugodnejši ponudnik.
Minimalna vrednost projekta
Vlagatelj mora izkazati, da je vrednost priznanih upravičenih stroškov projekta vsaj 500.000 EUR brez DDV (tekoče cene).
Investicijska dokumentacija
Možnost sodelovanja
Sredstva na tem javnem razpisu ne more pridobiti vlagatelj, katerega odgovorna oseba je bila obsojena zaradi kateregakoli dejanja, storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev.
Potrdilo o nekaznovanosti pravne osebe in odgovorne osebe vlagatelja, ki ni starejše od datuma objave javnega razpisa.
Skladnost z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) 
Vlagatelj mora izkazati, da se bo projekt izvajal v skladu z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH), to je v skladu z okoljskimi cilji Evropske unije, kot so opredeljeni v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852.
Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 7: Izjava vlagatelja da se bo ukrep izvajal v skladu z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH). 
7.2. Zahteve
Vlagatelj mora izpolnjevati sledeče zahteve:
ZAHTEVE
Vlagatelj/končni prejemnik mora izvesti projekt v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, tj. (i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo transparentnosti oddaje naročil, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmernosti, ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkazuje le na način, da se celoten postopek ustrezno dokumentira in obrazloži. 
Vlagatelj/končni prejemnik, ki ni naročnik po ZJN-3, mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in storitev je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe od tretjih oseb. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o projektu. V primeru neupoštevanja teh načel lahko pride do zavrnitve vloge. V primeru, da ni mogoče pridobiti več kot ene ponudbe, je upravičenec dolžan priložiti pisno obrazložitev. 
Vlagatelj/končni prejemnik, ki je naročnik po ZJN-3, mora upoštevati določila tega zakona. Vlagatelj/končni prejemnik bo dokumentacijo o celotnem postopku javnega naročanja, iz katere je razviden najugodnejši ponudnik, priložil k vlogi. V primeru, da dobavitelji opreme in izvajalci, ki bodo izvajali predmet projekta, ne bodo izbrani po postopku, skladnem z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja, se vloga lahko v vsaki fazi izvajanja oziroma kontrole zavrne.
Sofinanciranje predstavlja državno pomoč. Izvedba ukrepa, tj. pričetek del/gradnje oziroma zavezujoče naročanje opreme, se ne sme pričeti pred oddajo vloge na javni razpis. Skladno z Uredbo komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (v nadaljevanju GBER) »začetek del« pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru naložbe bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere naložbe ni več mogoče preklicati, če slednja nastopi pred začetkom omenjenih gradbenih del. Če se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celoten projekt ne bo upravičen do državne pomoči. Vlagatelj se mora ne glede na to, da je oddal vlogo na javni razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da se sofinanciranje zavrne.
Vlagatelj/končni prejemnik bo dolžan zagotavljati 5-letno hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj.
Vlagatelj/končni prejemnik bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Vlagatelj/končni prejemnik bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekt. V primeru preverjanja na kraju samem bo končni prejemnik omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter v rezultate projekta. Končni prejemnik bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Končni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Vlagatelj/končni prejemnik soglaša s tem, da bo, v kolikor se ugotovi, da končni prejemnik ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
Vlagatelj/končni prejemnik bo pri izvajanju projekta zagotovil skladnosti z načeli spodbujanja enakosti moških in žensk ter nediskriminacije in trajnostnega razvoja (7. in 8. člen EU Uredbe o skupnih določbah).
Vlagatelj/končni prejemnik zagotavlja, da pri projektu ne prihaja do dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz kateregakoli drugega vira. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz kateregakoli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V kolikor višina sofinanciranja projekta preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno znižanje stopnje, ministrstvo pa zahteva od upravičenca vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Končni prejemnik (izbran vlagatelj) mora upoštevati vse predpise, ki veljajo za črpanje iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ter predpise in navodila ministrstva in URSOO v zvezi z izvajanjem tovrstnih projektov.
Končni prejemnik (izbran vlagatelj) mora zagotoviti označevanje projekta, informiranje in obveščanje javnosti o projektu skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, da morajo prejemniki sredstev navesti izvor in zagotoviti prepoznavnost sredstev Unije, tudi tako, da po potrebi na vidnem mestu prikažejo emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«, zlasti pri promoviranju ukrepov. Pri tem mora končni prejemnik izvesti sledeče obvezne komunikacijske aktivnosti v odvisnosti od vrednosti posameznega projekta: objava na spletni strani končnega prejemnika, plakat ali podobne vizualne vsebine, stalna plošča ali pano, priprava sporočila za javnost. Podrobne zahteve glede komunikacijskih aktivnosti definira Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost.
Končni prejemnik mora zagotoviti poročilo o meritvah pooblaščene organizacije o inštaliranih enotah, ki so bile predmet projekta (v primeru biomase je to Agencija Republike Slovenije za okolje).
Končni prejemnik mora upoštevati 50. člen ZURE o energetski učinkovitosti sistemov oskrbe z energijo.
Končni prejemnik zagotavlja, da je projekt skladen s tehničnimi smernicami za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« (2021/C58/01), zlasti da so prestrukturirani sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja v skladu z Direktivo 2012/27/EU, ter da je primeru izrabe biomase slednja v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001. Prav tako mora biti dokazan izvor biomase, ki se uporabi v daljinskem sistemu.
7.3. Merila
Predlagani projekti, ki bodo izpolnjevali pogoje upravičenosti, se bodo presojali na podlagi merila za ocenjevanje. Merilo za ocenjevanje/razvrščanje projektov, na podlagi katerega se bo izvedel izbor projektov po tem razpisu v okviru NOO, je:
Specifični stroški sistema [EUR/kW] =
stroški celotnega projekta
nazivna toplotna moč sistema
Izračun specifičnih stroškov sistema bo upošteval navedbe v prijavnem obrazcu (Obrazec 1):
Nazivna toplotna moč sistema [kW] ter
Stroški celotnega projekta za proizvodnjo toplote in električne energije [EUR].
Specifični stroški sistema [EUR/kW]
Št. točk
< 400
80
401 – 600
60
601 – 1100
40
1101 <
20
Vloga mora doseči minimalno vsaj 60 točk, drugače se zavrne.
Najvišje možno skupno število točk je 100.
Pri vnosu podatkov in izračunu točk se vrednosti zaokrožujejo na dve decimalki, pri čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vrednosti od 5 do 9 pa navzgor.
Sistemi, ki vključujejo soproizvodnjo električne energije, dobijo 20 dodatnih točk.
Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na listi projektov, ki bodo sofinancirani iz naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost.
V primeru, da bo več projektov doseglo isto število točk, se bo upošteval izračun specifičnih stroškov sistema [EUR/kW].
8. Način predložitve vlog
8.1. Splošno
Vlagatelj vlogo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše vse obrazce iz dokumentacije javnega razpisa ter priloži vse zahtevane dokumente v skladu z navedenimi pogoji v točki 7.1 in naslovnimi stranmi iz razpisne dokumentacije (Priloga 1).
Celotna vloga mora biti predložena v fizični obliki in elektronski obliki (USB medij).Vloga je sestavljena iz izpolnjenih obrazcev ter ostalih zahtevanih dokumentov.
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del vloge in ki niso pripravljeni s strani vlagatelja (npr. dokumenti zunanjih izvajalcev), so lahko predloženi v originalih ali v kopijah označenih s štampiljko »kopija enaka originalu«. Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec 6: Oprema ovojnice.
V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno mape oziroma registratorje z vlogo oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni javni razpis, morajo biti v slovenskem jeziku.
Posamezna vloga lahko obravnava največ en projekt. Kadar vlagatelj na javni razpis prijavlja več projektov, pripravi vlogo za vsak projekt posebej.
Vlagatelji morajo vlogi priložiti tudi vse dokumente oziroma dokazila, ki so zahtevana v poglavju 7.1.
8.2. Oddaja vloge
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 20. 3. 2025.
Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ministrstva: https://www.energetika-portal.si/ in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.
Vloge, ki bodo prispele za posamezno odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih, o čemer bo ministrstvo na spletni strani objavilo posebno obvestilo o porabi sredstev.
Roki za oddajo vlog so:
– 5. 6. 2023, 20. 10. 2023;
– 20. 3. 2024, 20. 11. 2024;
– 20. 3. 2025.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, oziroma osebno v vložišče na naslovu ministrstva vsak delovni dan v času uradnih ur do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog, in sicer v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, kot to določa Obrazec št. 6 – oprema ovojnice (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga NOO – DO OVE 2023«). Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje vloge na pošto do 24. ure.
Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti na dan posameznega roka. Vloga, ki bo oddana po poteku posameznega roka, bo odprta na naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednji rok za oddajo vlog ni predviden ali v primeru porabe sredstev, se vloga s sklepom zavrže kot prepozna ter vrne vlagatelju.
Neustrezno označene vloge bodo s sklepom zavržene. Nepravilno označene ovojnice, ki ne bodo označene z »Ne odpiraj – vloga«, kot to določa Obrazec št. 6, in ki ne bodo vsebovale datuma oddaje vloge na pošto (original poštna nalepka oziroma datum oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev), bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti vlagatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova vlagatelja ter nato vrnjena vlagatelju.
Po oddaji vloge in pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge lahko vlagatelj vlogo dopolni, spremeni ali umakne, kar mora na ovojnici ustrezno označiti, kot to določa Obrazec št. 6. V primeru umika vloge, pred iztekom roka za oddajo vloge, se vloga vrne vlagatelju.
9. Postopek in način izbora
Postopek javnega razpisa za izbor projektov vodi strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval minister.
9.1. Odpiranje vlog
Zaporedno odpiranje vlog, ki ne bo javno (zaradi pričakovanega večjega števila vlog), bo izvedla strokovna komisija ministrstva v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana, in sicer najkasneje v roku 8 dni od poteka posameznega roka za oddajo vlog.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vrnejo vlagatelju.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov strokovne komisije;
– imena oziroma naziv vlagateljev (potencialnih končnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– imena tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Pri odpiranju vlog bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
9.2. Dopolnjevanje vlog
Če strokovna komisija, v roku 8 dni od odpiranja vlog, ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, bo pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile formalno popolne, da jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev, izpolnjenih ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis. Dokumenti, zahtevani v pozivu za dopolnitev, morajo ravno tako biti oddani tudi v elektronski obliki na USB mediju. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Če vlagatelj v roku, ki ga določi strokovna komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh, vloge ustrezno ne bo dopolnil oziroma če je vloga tudi po prejeti dopolnitvi formalno nepopolna, bo komisija tako vlogo zavrgla. Po preveritvi formalne popolnosti vloge lahko ministrstvo vlagatelja pozove k vsebinskim pojasnilom oddane vloge.
9.3. Ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v tem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
Na podlagi ocene vlog bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev za vsak rok posebej, ki bo predložen v podpis in potrditev predstojniku ministrstva.
9.4. Odločanje in obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom o izboru predstojnik ministrstva. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor. Po prejemu sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji v podpis prejeli pogodbo o sofinanciranju. V kolikor se izbrani vlagatelj na poziv k podpisu pogodbe ne odzove v osmih dneh od prejema poziva, se šteje, da je odstopil od vloge. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: http://www.energetika-portal.si/
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali spremeni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti