Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1785. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
1786. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1787. Pravilnik o evidencah žičniških naprav za prevoz oseb in subjektih, ki vplivajo na varnost obratovanja
1788. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021 z notranjim trgom
1789. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 z notranjim trgom

USTAVNO SODIŠČE

1790. Odločba o delni razveljavitvi tretjega odstavka 61.f člena Zakona o kmetijstvu

SODNI SVET

1791. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1792. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih OVK 3003 in 4003

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1793. Poročilo o gibanju plač za marec 2021
1794. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2021
1795. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije
1796. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev

OBČINE

Dobrna

1797. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1798. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lokovina LO 3-1
1799. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta zdraviliškega kompleksa v Dobrni

Gorenja vas-Poljane

1800. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Horjul

1801. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2020
1802. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarnih pomočeh v Občini Horjul
1803. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kamnik

1804. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave Lokacijskega načrta B7 Kovinarska – vzhodni del

Kobarid

1823. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kobarid
1824. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kobarid

Ljubno

1805. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Ljubno

Medvode

1806. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča

Moravske Toplice

1807. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2020
1808. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice
1809. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice
1810. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora AD 10

Osilnica

1811. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2020
1812. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2021
1813. Odlok o občinskih cestah v Občini Osilnica

Škocjan

1814. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škocjan

Trebnje

1815. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

Velike Lašče

1816. Odlok o dodeljevanju denarnih sredstev za lektoriranje, tisk in vezavo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog
1817. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1818. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče
1819. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče
1820. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021–2027

Žalec

1821. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja DR-1/3
1822. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora VE-3

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti