Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1817. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 5094.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19), 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 72/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 10/93 – ZSPDP, 13/93 – ZNOIP, 18/94 – ZRPJZ, 109/12, 21/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 18. redni seji dne 20. maja 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
1. člen 
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/2007, 32/19) se v prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta
104 EUR bruto,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta
58 EUR bruto,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta
72 EUR bruto,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 
58 EUR bruto.«
2. člen 
V 7. členu se spremenita prvi in drugi odstavek tako, da se po novem glasita:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v odborih in komisijah občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine v višini 58 EUR bruto za udeležbo na seji.
Članom delovnih teles občine, ki niso člani občinskega sveta, se za poročanje na seji občinskega sveta, na katero so bili vabljeni, določi nagrada v obliki sejnine v višini 29 EUR bruto.«
3. člen 
V 8. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se po novem glasi:
»Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji odbora v višini 72 EUR bruto za predsednika oziroma 58 EUR bruto za člana,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora v višini 143 EUR bruto za predsednika oziroma 116 EUR bruto za člana.«
4. člen 
V 15. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se po novem glasi:
»Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se uporabljajo tudi za izplačila nagrad v obliki sejnine:
– poveljniku štaba CZ v višini 72 EUR bruto,
– članom štaba CZ v višini 58 EUR bruto,
– članom uredniškega odbora 72 EUR bruto,
– predsedniku sveta Javnega zavoda Trubarjevi kraji 90 EUR bruto,
– članom sveta Javnega zavoda Trubarjevi kraji 69 EUR bruto,
– predstavnikom občine v svetih različnih zavodov 58 EUR bruto,
– članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan v višini 47 EUR bruto.«
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0012/2021-1
Velike Lašče, dne 20. maja 2021
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost