Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1824. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kobarid, stran 5105.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 19/16) je Občinski svet Občine Kobarid na 18. redni seji dne 18. 5. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kobarid 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo nameni, upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja sredstev, namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid (v nadaljnjem besedilu: občina), ter spremljanje in nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
(1) Sredstva po tem pravilniku (v nadaljnjem besedilu: pomoč de minimis), se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo v proračunu občine, v višini, določeni z odlokom o proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
(2) Pomoč de minimis se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013) in njeno spremembo na podlagi Uredbe Komisije št. 2020/972 z dne 2. julij 2020.
(3) Pomoč de minimis za vse ukrepe pospeševanja razvoja malega gospodarstva se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
3. člen 
(1) Posamezni izrazi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.
2. »Enotno podjetje« so vsa podjetja, ki so med seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
3. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se pomoč de minimis lahko dodeli.
4. »Intenzivnost pomoči« je znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov.
5. »Začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenja in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti.
6. »Premičnine« so opredmetene postavke in druge postavke, ki niso nepremičnine ali trajno povezane z nepremičninami in jih je mogoče premikati.
(2) Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 70), kot sledi:
1. »Mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2.000.000 eurov.
2. »Malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10.000.000 eurov.
II. NAMENI DODELJEVANJA POMOČI DE MINIMIS
4. člen 
(1) Namen dodeljevanja pomoči de minimis po tem pravilniku je vzpostaviti spodbudno podporno okolje za potencialna in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja in rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.
(2) Za uresničevanje ciljev pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini so sredstva namenjena za:
1. spodbujanje začetnih investicij in investicijskih vlaganj v razširitev dejavnosti;
2. spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja;
3. sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in promocije;
4. spodbujanje delovanja mladih podjetij;
5. subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov v času razglašene epidemije COVID-19.
(3) Pomoč de minimis se dodeljuje za prijavljene upravičene stroške ki uresničujejo cilje pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini (v nadaljnjem besedilu: projekt).
III. UPRAVIČENCI IN POGOJI DODELJEVANJA POMOČI DE MINIMIS
5. člen 
(1) Do pomoči de minimis po tem pravilniku je upravičeno mikro podjetje, malo podjetje in samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine;
2. ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči ali pomoči de minimis;
3. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
4. ima poravnane vse davke in prispevke;
5. ima poravnane vse obveznosti do občine.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, do pomoči de minimis ni upravičeno podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
1. ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);
2. primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
6. člen 
Pomoč de minimis se lahko dodeli, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. pomoč de minimis ne bo namenjena izvozu ali z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
2. pomoč de minimis ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
3. pomoč de minimis ne bo namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz;
4. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
5. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne bo presegel 100.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
6. pomoč de minimis ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu Komisije;
7. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;
8. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje iz četrte oziroma pete točke tega odstavka;
9. z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
7. člen 
Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se pomoč de minimis lahko dodeli:
1. projekt oziroma dejavnost se mora izvajati na območju občine;
2. pomoč iz občinskega proračuna se za isti namen dodeluje le enkrat;
3. finančna konstrukcija projekta je zaprta.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI DE MINIMIS
8. člen 
(1) Pomoč de minimis se dodeljuje na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini za tekoče proračunsko leto (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), po postopku, določenem v veljavnih predpisih, tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani občine.
(3) Javni razpis se lahko objavi za vse ali posamezne ukrepe ali predmete pomoči ter za vse ali posamezne vrste upravičencev iz 5. člena tega pravilnika.
(4) V primeru morebitnega ostanka razpisanih sredstev, namenjenih posameznemu ukrepu, se le-ta prerazporedijo na druge razpisane ukrepe iz tega pravilnika, vendar le v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu.
(5) Skupna višina z javnim razpisom razpisanih sredstev ne sme presegati v proračunu zagotovljenega skupnega letnega zneska.
(6) Postopek javnega razpisa vodi Komisija za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(7) Komisija opravlja naslednje naloge:
1. potrdi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije in meril za ocenjevanje vlog;
2. odpira na javni razpis prispele vloge;
3. ugotavlja pravočasnost, formalno popolnost in pravno formalno ustreznost vlog;
4. zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog;
5. ocenjuje vloge z merili za ocenjevanje vlog;
6. predlaga razporeditev sredstev med ukrepi, ki jo s sklepom potrdi župan;
7. pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči de minimis, ki ga s sklepom potrdi župan.
(8) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja občinska uprava občine (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava). Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
1. pripravi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije in meril za ocenjevanje vlog;
2. zagotovi objavo javnega razpisa;
3. izdaja ustrezne upravne akte;
4. vodi zapisnike sej komisije.
9. člen 
(1) Objava javnega razpisa obsega:
1. naziv in sedež občine;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
5. navedbo meril za ocenjevanje vlog;
6. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
7. določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljen projekt izveden;
8. določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
9. opredelitev upravičencev;
10. opredelitev upravičenih stroškov;
11. vsebino vloge in navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
12. rok, način in naslov za vložitev vlog za dodelitev sredstev.
(2) Vlogo na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: vloga) vlagatelj predloži na obrazcih, določenih v razpisni dokumentaciji.
(3) Vloga obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt projekta, ki je predmet vloge;
3. izjavo vlagatelja o vseh prejetih pomočeh de minimis na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške;
5. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja in razdružitvi podjetja;
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična;
8. druge izjave in priloge v skladu z razpisno dokumentacijo.
(4) Vlogi vlagatelj priloži dokumente, določene v razpisni dokumentaciji.
(5) Vloga mora biti dostavljena do roka in na način, določen v objavi javnega razpisa.
10. člen 
(1) Komisija opravi odpiranje prejetih vlog v roku osem dni od dneva, ki je bil v objavi javnega razpisa določen kot rok za vložitev vlog.
(2) Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(4) Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile prejete.
(5) Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog.
(6) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(7) O odpiranju vlog občinska uprava vodi zapisnik, ki obsega:
1. naslov, prostor in čas zasedanja komisije;
2. imena prisotnih članov komisije;
3. imena oziroma nazive vlagateljev po vrstnem redu odpiranja vlog;
4. ugotovitve o formalni popolnosti vlog;
5. morebitne pomanjkljivosti vlog.
11. člen 
(1) Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge.
(2) Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, občinska uprava zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
12. člen 
(1) Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog iz prvega odstavka prejšnjega člena opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost.
(2) Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi v objavi javnega razpisa.
(3) Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, občinska uprava zavrne s sklepom.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(5) Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na podlagi meril, določenih v objavi javnega razpisa.
(6) O strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju občinska uprava vodi zapisnik.
(7) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči de minimis.
(8) Znesek pomoči de minimis, ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb tega pravilnika in javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine razpoložljivih sredstev.
13. člen 
(1) Na podlagi predloga komisije iz sedmega odstavka prejšnjega člena občinska uprava izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči de minimis. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka mora vsebovati navedbo, da dodeljena sredstva predstavljajo pomoč de minimis in znesek dodeljene pomoči de minimis.
(3) Rok, v katerem morajo biti izdani sklepi iz prvega odstavka tega člena, ne sme biti daljši od 60 dni od dneva odpiranja vlog.
(4) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi pomoči de minimis z ostalimi izbranimi upravičenci.
(5) Predmet pritožbe iz prejšnjega odstavka ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog, določena v objavi javnega razpisa.
(6) Župan o pritožbi iz četrtega odstavka tega člena odloči v roku osem dni s sklepom.
14. člen 
(1) Na podlagi sklepa o dodelitvi pomoči de minimis iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika in skladno z določbami tega pravilnika in javnega razpisa Občina Kobarid in upravičenec skleneta pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis (v nadaljnjem besedilu: pogodba). V pogodbi se podrobneje uredijo način ter pogoji koriščenja sredstev.
(2) Pogodba mora vsebovati vsaj:
– navedbo podatkov občine in prejemnika sredstev;
– namen, za katerega se sredstva dodelujejo;
– višino dodeljene pomoči de minimis;
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;
– rok za porabo sredstev;
– zahtevo, da upravičenec predmet pomoči de minimis ohrani na območju občine in v uporabi za isti namen, za katerega mu je bil dodeljen, vsaj še pet let po zaključku investicije;
– zahtevo, da upravičenec predmeta pomoči de minimis ne proda, odda v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še pet let po zaključku investicije;
– zahtevo, da upravičenec hrani celotno dokumentacijo v zvezi s pomočjo de minimis, vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči de minimis;
– zahtevo, da upravičenec zagotovi dostop do dokumentacije iz prejšnje točke vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, nadzora in revizije javnega razpisa, vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči de minimis;
– način nadzora nad namensko porabo in izvajanjem pogodbe ter posledice morebitno ugotovljenih kršitev.
(3) Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.
V. UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 
15. člen 
(spodbujanje začetnih investicij in investicijskih vlaganj) 
(1) Namen ukrepa je spodbujanje začetnih investicij in investicijskih vlaganj v razširitev dejavnosti in razvoj podjetij in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčne prednosti podjetij.
(2) Upravičenci po tem ukrepu so pravne osebe iz 5. člena tega pravilnika, ki investirajo v začetne investicije ali v razvoj in razširitev dejavnosti.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov;
– stroški nakupa nove opreme za opravljanje dejavnosti;
– stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje);
– stroški obrestne mere in odobritve kredita za najete kredite za izvedbo materialnih in nematerialnih investicij.
(4) Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost razen za upravičence, ki niso identificirani za namene DDV in nimajo pravice odbijati vstopnega davka, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada;
– stroški drugih davčnih dajatev;
– stroški dela zaposlenih pri upravičencu;
– stroški nakupa drobnega inventarja;
– drugi stroški, opredeljeni v javnem razpisu.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
(6) Pogoji za pridobitev pomoči:
– Investicija v premičnino, ki je predmet dodelitve pomoči, se mora ohraniti v Občini Kobarid vsaj 5 let po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost;
– Investicija se mora uporabljati za dejavnost, ki je predmet prijave na javni razpis, upravičenec pa ima to dejavnost registrirano v uradnem poslovnem registru.
(7) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, merila in ostali pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
16. člen 
(spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja) 
(1) Namen ukrepa je spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest z zaposlovanjem brezposelnih oseb iz lokalnega okolja in ustanavljanje novih samostojnih podjetjih ter posledično zmanjševanje števila brezposelnih oseb v občini.
(2) Predmeta pomoči sta:
– sofinanciranje odpiranja novih delovnim mest;
– sofinanciranje samozaposlovanja.
(3) Upravičenci do pomoči v primeru novih delovnih mest so pravne osebe iz 5. člena tega pravilnika, ki:
– zaposlijo registrirano brezposelno osebo s stalnim bivališčem na območju občine (zavarovalna podlaga 001 in 013), pri čemer brezposelna oseba ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah ali
– zaposlijo iskalca prve zaposlitve s stalnim bivališčem na območju občine.
(4) Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlovanja so fizične osebe, ki:
– imajo stalno prebivališče na območju občine,
– registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah,
– jim ta dejavnost pomeni edini in glavni poklic (zavarovalna podlaga 005).
(5) Upravičeni stroški:
– stroški prispevkov delodajalca na izplačane plače (za novo zaposlitev);
– stroški plačanih prispevkov za samozaposlitev (za samozaposlitev).
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
(7) Pogoji za pridobitev pomoči:
– delodajalec mora ohraniti nova delovna mesta za katera je prejel subvencijo po tem ukrepu še najmanj 1 leto po dodelitvi pomoči;
– samozaposlitev mora po trajati še najmanj 1 leto po dodelitvi pomoči.
(8) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, merila in ostali pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
17. člen 
(sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in promocije) 
(1) Namen ukrepa je spodbujanje izobraževanja, usposabljanja podjetnikov in njihovih zaposlenih ter promocije podjetij, ki omogoča lažje razvijanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti upravičencev.
(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje stroškov izobraževanja, usposabljanja in promocije.
(3) Upravičenci do pomoči po tem ukrepu so pravne osebe iz 5. člena tega pravilnika.
(4) Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja za pridobitev specializiranih posebnih znanj zaposlenih in poslovodstva, ki so potrebna pri opravljanju dejavnosti,
– stroški razstavljanja na sejmih doma in tujini,
– stroški promocije izdelkov, storitev ali podjetja.
(5) Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost razen za upravičence, ki niso identificirani za namene DDV in nimajo pravice odbijati vstopnega davka, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada;
– za izobraževanje, ki pripomore k višji stopnji javno veljavne izobrazbe, oziroma sodi v javno veljavni izobraževalni program,
– stroški dela zaposlenih pri upravičencu;
– potni stroški,
– stroški dnevnic prehrane in prenočevanja,
– tekoči stroški vzdrževanja spletnih strani,
– drugi stroški, opredeljeni v javnem razpisu.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
(7) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, merila in ostali pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
18. člen 
(spodbujanje delovanja mladih podjetij) 
(1) Namen ukrepa je olajšanje delovanja mladih podjetij in spodbujanje nastanka novih.
(2) Predmeta pomoči sta:
– sofinanciranje delovanja mladih podjetij in spodbujanje nastanjanja novih.
(3) Upravičenci do pomoči po tem ukrepu so pravne osebe iz 5. člena tega pravilnika, ki kandidirajo za pomoč de minimis in v letu prijave še ni minilo štiri ali več let od njihove ustanovitve.
(4) Upravičeni stroški:
– stroški za računovodske storitve,
– prispevek za članstvo v strokovnih zbornicah in združenjih,
– stroški specialističnih svetovanj s področja davkov, delovnega in gospodarskega prava, računovodstva in trženja,
– stroški izdelave projektne in tehnične dokumentacije.
(5) Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost razen za upravičence, ki niso identificirani za namene DDV in nimajo pravice odbijati vstopnega davka, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada;
– obratovalni stroški,
– stroški zamudnih obresti,
– drugi stroški, opredeljeni v javnem razpisu.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
(7) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, merila in ostali pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
19. člen 
(subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov v času razglašene epidemije COVID-19) 
(1) Namen ukrepa subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov v času razglašene epidemije Covid-19 je blaženje poslovne škode, ki je nastala upravičencem kot posledica prepovedi poslovanja ali omejenega obratovanja (poslovanja) zaradi razglašene epidemije Covid-19.
(2) Predmet pomoči po tem ukrepu je sofinanciranje obratovalnih stroškov upravičencem za čas razglašene epidemije Covid-19 oziroma jim je bilo slednje s posebnim aktom Republike Slovenije prepovedano ali omejeno.
(3) Upravičenci do pomoči po tem ukrepu so pravne osebe iz 5. člena tega pravilnika, ki
– lahko dokažejo izpad prometa, v obsegu, ki bo opredeljen v javnem razpisu, kot posledico razglašene epidemije Covid-19,
– v času epidemije Covid-19 niso smeli obratovati (poslovati) oziroma jim je bilo to s posebnim aktom Republike Slovenije prepovedano ali omejeno,
– imajo najmanj od 1. marca 2020 dalje, torej v času razglašene epidemije Covid-19, registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine.
(4) Upravičeni stroški:
a) stroški, povezani z obratovanjem (poslovanjem) poslovnega prostora upravičenca, v katerih upravičenec izvaja svojo dejavnost, in sicer stroški za:
– električno energijo in z njo povezani stroški,
– komunalne storitve,
– ogrevanje,
– porabo vode in s tem povezani stroški.
b) stroški povezani z dopolnitvami ocen tveganj zaradi vključevanja biološkega tveganja in ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19.
(5) Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost razen za upravičence, ki niso identificirani za namene DDV in nimajo pravice odbijati vstopnega davka, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada;
– stroški čiščenja in čistilnega materiala,
– stroški storitev upravnika,
– stroški zavarovanja,
– stroški v zasebnih prostorih (npr. stanovanjih oziroma drugih bivalnih enotah),
– stroški zamudnih obresti,
– vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na izvedbo ukrepa.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
(7) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, merila in ostali pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
VI. SPREMLJANJE DODELJENE POMOČI DE MINIMIS
20. člen 
(1) Občina z namenom spremljanja dodeljenih pomoči de minimis po tem pravilniku vzpostavi evidenco dodeljenih pomoči de minimis.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se za vsako dodeljeno pomoč de minimis vodijo podatki o upravičencu, namenu in vrsti upravičenih stroškov, datumu dodelitve pomoči de minimis in znesku dodeljene pomoči de minimis.
(3) Rok hrambe evidence iz prvega odstavka tega člena je deset let od datuma dodelitve pomoči de minimis.
VII. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO DODELJENE POMOČI DE MINIMIS
21. člen 
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljene pomoči de minimis opravljata nadzorni odbor občine in občinska uprava.
(2) Upravičenec do pomoči de minimis po tem pravilniku, pri katerem se ugotovi, da:
1. sredstva delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega so mu bila dodeljena,
2. mu je bila pomoč de minimis dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi,
3. da so bili isti upravičeni stroški financirani iz drugih javnih virov,
4. da upravičenec nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
5. upravičenec redno ne izplačuje plač/socialnih prispevkov, ali
6. je kršil druga določila pogodbe, je dolžan vrniti dodeljeno pomoč de minimis v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec izgubi pravico do pridobitve pomoči de minimis po tem pravilniku za naslednji dve leti, po vračilu neupravičeno prejetih sredstev.
VIII. KONČNI DOLOČBI
22. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 25/16).
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2021
Kobarid, dne 18. maja 2021
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost