Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

Št. 410-89/2021 Ob-2208/21, Stran 1220
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 410-89/2021 z dne 21. 5. 2021, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2021 (v nadaljevanju: razpis) 
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2021.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– usmerjanje in spodbujanje učencev in dijakov k raziskovalnemu delu,
– delo z učenci in dijaki na posameznih področjih raziskovanja,
– ponuditi učencem in dijakom možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
– omogočiti učencem in dijakom, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
– omogočiti učencem in dijakom, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
– učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj,
– učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja,
– izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitev končnega izdelka.
4. Razpisna področja
Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo sofinancirala projekte z naslednjih področij oziroma dejavnosti:
A. Mladinski raziskovalni projekti (do 19 let starosti), ki so namenjeni:
– delu z učenci in dijaki na posameznih področjih raziskovanja;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti in kreativnosti;
– uvajanju učencev in dijakov v znanost;
– popularizaciji znanosti ter tehnike;
– dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne ali mednarodne projekte.
B. Dnevi ustvarjalnosti (do 14 let starosti), ki so namenjeni:
– delu z identificiranimi nadarjenimi učenci na posameznih področjih raziskovanja;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti in kreativnosti;
– povezovanju med učenci različnih osnovnih šol.
5. Splošni pogoji prijave na posameznih področjih
Za sofinanciranje projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:
a) za področje A.:
– kot prijavitelji na tem razpisu lahko kandidirajo srednje šole s sedežem v MOK ter članice univerze na Primorskem in zasebni zavodi s sedežem v MOK, ki izvajajo programe na področju raziskovanja;
– delujejo na območju MOK najmanj eno leto;
– mladinski raziskovalni projekti ne smejo biti del obveznega predmetnika v šolah, temveč so nadstandardni programi, ki niso financirani iz rednih programov šol;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2021;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK;
– posamezni prijavitelj lahko prijavi projekte samo za eno področje;
– prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOK;
– imajo izpolnjene vse finančne obveznosti do Mestne občine Koper (podpisana izjava prijavitelja).
b) za področje B.:
– dnevi ustvarjalnosti so aktivnost, ki poteka vsaj dva dneva zapored;
– na tem razpisu kot prijavitelji lahko kandidirajo le osnovne šole s sedežem v MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih programov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2021;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK;
– posamezni prijavitelj lahko prijavi projekte samo za eno področje;
– prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da so vključeni identificirani nadarjeni učenci iz vsaj štirih različnih osnovnih šol s sedežem v MOK;
– imajo izpolnjene vse finančne obveznosti do Mestne občine Koper (podpisana izjava prijavitelja).
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije.
V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.
6. Posebni pogoji prijave na posameznih področjih
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema vsebinsko različnima projektoma. Vsak projekt mora biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota, projekti se po vsebini in strukturi ne smejo podvajati. V primeru podvajanja projektov bo MOK ocenjevala le prvi projekt, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis;
– udeleženci so učenci od 7. do 9. razreda osnovne šole s sedežem v MOK, dijaki srednjih šol s sedežem v MOK.
7. Merila za dodelitev sredstev
Za presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevana naslednja merila:
– jasnost, konkretnost, merljivost in dosegljivost zastavljenih ciljev projekta;
– jasno, natančno, realno in racionalno prikazana finančna konstrukcija projekta.
Prednostno bodo sofinancirani mladinski raziskovalni projekti (področje A):
– ki bodo jasno in konkretno predstavljeni;
– ki bodo imeli aplikativno vrednost;
– z aktualnimi tematikami.
Prednostno bodo sofinancirani dnevi ustvarjalnosti (področje B):
– pri katerih bo sodelovalo čim več učencev oziroma dijakov z različnih šol na območju MOK.
Posameznemu prijavitelju bodo dodeljena sredstva ob upoštevanju zgoraj navedenih meril.
MOK bo posamezne projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
Iz obravnave bodo izločene prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.
Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje in merila za sodelovanje na razpisu. Prijave prijaviteljev, za katere bo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev in meril, do sredstev javnega razpisa ne bodo upravičene in bodo zavrnjene.
8. Okvirna višina sredstev: vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2021 je opredeljena s proračunom za leto 2021, in sicer največ do 15.000,00 EUR.
9. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
10. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – Podatki o prijavitelju projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava projekta
– kopija temeljnega akta prijavitelja (statut, pravila).
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.
V kolikor prijavitelj prijavlja dva projekta za področje A oziroma B, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec Prijava projekta (OBR-3) ter na njem označiti za katero področje gre.
Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolni samo enkrat.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig ter datum.
Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava projekta obvezno navesti terminski plan, tj. časovni potek programa oziroma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve projekta je dolžan prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti ingrid.kozlovic@koper.si.
Kakršne koli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.
Prijava mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke, ki so navedene v obrazcu. Prijava je popolna, če vsebuje vse obvezne obrazce, ki jih določa besedilo javnega razpisa. Prijava se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu k dopolnitvi v danem roku dopolni.
Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne prijave, bodo pisno pozvani k dopolnitvi prijav. Predmet dopolnitve so le obvezne priloge k prijavi. Obrazci razpisa 1, 2 in 3 niso predmet dopolnitve. Prijavo morajo dopolniti v roku osmih dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave, obvezno z oznako, na katero prijavo se dopolnitev nanaša in datumom in uro dopolnitve.
11. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 18. junija 2021, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-4).
Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo zavržene.
12. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, bo najkasneje v roku 5 delovnih dni po poteku roka za prijavo.
V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka vloga zavržena.
13. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na župana Mestne občine Koper v roku 8 dni od njegove vročitve. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je odločbo izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
14. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost