Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

Ob-2229/21, Stran 1179
Na podlagi Uredbe (EU) 2021/692 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi programa Državljani, enakost, pravice in vrednote ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1381/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (EU) št. 390/20141 (v nadaljevanju: Uredba), poziva Evropske komisije (št. Ares (2021)1406926 z dne 22. 2. 2021), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Ministrstvo za pravosodje objavlja
1 Uredba je bila 5. maja 2021 objavljena v Uradnem listu EU (EUR-Lex - 32021R0692 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) ter s tem začela veljati, uporablja pa se od 1. januarja 2021.
javni razpis 
za opravljanje nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« v Sloveniji za obdobje 2021–2027 (v nadaljevanju: razpis, oznaka JR-DEPV-2021-2027)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet razpisa je izbor izvajalca za opravljanje nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« v Sloveniji (v nadaljevanju: kontaktna točka) za obdobje trajanja večletnega finančnega okvira, od leta 2021 do konca leta 2027, ki bo prvenstveno zagotavljala promocijo programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« ter pomoč prijaviteljem, deležnikom in upravičencem pri prijavi na razpise programa, vključno s postopkom in načini prijave, razširjanjem uporabniku prijaznih informacij in rezultatov Programa, poizvedbami za partnerje ter usposabljanjem.
Skladno s smernicami v okviru poziva Evropske komisije (št. Ares (2021)1406926 z dne 22. 2. 2021) bo izbrani prijavitelj za opravljanje nalog kontaktne točke po dokončni potrditvi kontaktne točke s strani Evropske komisije z naročnikom sklenil pogodbo o sofinanciranju za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja do vključno leta 2027.
Pogodba o sofinanciranju bo sklenjena za polovico potrebnih sredstev z naročnikom, začela pa bo veljati po tem, ko bo izbrani prijavitelj sklenil ločeno pogodbo za drugo polovico sredstev z Evropsko izvajalsko agencijo za izobraževanje in kulturo (v nadaljevanju EACEA). Sklenitev pogodbe z EACEA za drugo polovico sredstev je pogoj za izplačilo sredstev s strani naročnika. V kolikor se v času trajanja pogodbe višina izvajalcu dodeljenih sredstev s strani EACEA zmanjša, se ustrezno zmanjša tudi višina sredstev, ki jih prispeva ministrstvo.
Program »Državljani, enakost, pravice in vrednote« (v nadaljevanju Program) za obdobje trajanja večletnega finančnega okvira 2021–2027, določenega v Uredbi, je program Evropske unije, ki bo nasledil programa Pravice, enakost in državljanstvo ter Evropa za državljane, ki sta potekala od leta 2014 do leta 2020.
Splošni cilj Programa je zaščititi ter spodbujati pravice in vrednote, kot so določene v Pogodbi o EU, Listini EU o temeljnih pravicah in veljavnih mednarodnih konvencijah o človekovih pravicah, zlasti s podpiranjem organizacij civilne družbe in drugih deležnikov, ki delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni, ter s spodbujanjem državljanske in demokratične udeležbe, da bi ohranili in nadalje razvijali odprte, na pravicah temelječe, demokratične, enakopravne in vključujoče družbe, ki temeljijo na pravni državi.
Struktura Programa
V okviru splošnega cilja ima Program štiri specifične cilje:
a) zaščita in spodbujanje vrednot Unije (sklop "Vrednote Unije"),
b) spodbujanje pravic, nediskriminacije in enakosti, vključno z enakostjo spolov, ter napredka pri vključevanju načela enakosti spolov in načela nediskriminacije (sklop "Enakost, pravice in enakost spolov“),
c) spodbujanje vključevanja in udeležbe državljanov v demokratičnem življenju Unije ter izmenjav med državljani različnih držav članic in ozaveščanje o njihovi skupni evropski zgodovini (sklop "Udeležba in sodelovanje državljanov“),
d) boj proti nasilju, vključno z nasiljem zaradi spola (sklop "Daphne“).
Sklop "Vrednote Unije" se osredotoča na zaščito in spodbujanje pravic ter ozaveščanje o njih z zagotavljanjem finančne podpore organizacijam civilne družbe, ki so dejavne na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni pri spodbujanju in negovanju teh pravic, s čimer se krepijo tudi zaščita in spodbujanje vrednot Unije in spoštovanje pravne države ter prispeva k oblikovanju bolj demokratične Unije, demokratičnemu dialogu, preglednosti in dobremu upravljanju.
Sklop "Enakost, pravice in enakost spolov“ se osredotoča na:
– spodbujanje enakosti ter preprečevanje neenakosti in diskriminacije zaradi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti in boj proti njim ter spoštovanje načela nediskriminacije na podlagi okoliščin iz 21. člena Listine;
– podpiranje, pospeševanje in izvajanje celovitih politik, katerih cilj je:
(a) spodbujanje polnega uživanja pravic žensk, enakosti spolov, vključno z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, opolnomočenje žensk in vključevanja načela enakosti spolov v vse politike;
(b) spodbujanje nediskriminacije in njenega vključevanja v vse politike;
(c) boj proti rasizmu, ksenofobiji in vsem oblikam nestrpnosti, vključno s homofobijo, bifobijo, transfobijo, interfobijo in nestrpnosti na podlagi spolne identitete, na spletu in drugje;
(d) zaščito in spodbujanje pravic otrok;
(e) zaščito in spodbujanje pravic invalidov;
– zaščito in spodbujanje pravic, ki izhajajo iz državljanstva Unije, ter pravice do varstva osebnih podatkov.
Sklop "Udeležba in sodelovanje državljanov“ se osredotoča na:
– podpiranje projektov, namenjenih spominu na odločilne dogodke v sodobni evropski zgodovini, kot je vzpon avtoritarnih in totalitarnih režimov na oblast, vključno z njihovimi vzroki in posledicami, ter projekti, namenjeni ozaveščanju evropskih državljanov o njihovi skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotah, s čimer se izboljšuje njihovo razumevanje Unije, njenega izvora, namena, raznolikosti in dosežkov ter pomena medsebojnega razumevanja in strpnosti;
– spodbujanje sodelovanja državljanov in predstavniških združenj v demokratičnem in državljanskem življenju v Uniji s tem, da se jim omogoči izražanje mnenj in javna izmenjava mnenj glede vseh področij delovanja Unije;
– spodbujanje izmenjav med državljani različnih držav, zlasti prek partnerstev med mesti in mrež mest, da bi jim omogočili, da v praksi izkusijo bogastvo in raznolikost skupne dediščine Unije, in da bi se zavedali, da sta to bogastvo in ta raznolikost trdna podlaga za skupno prihodnost.
Sklop "Daphne“ se osredotoča na:
– preprečevanje in zatiranje – na vseh ravneh – vseh oblik nasilja zaradi spola nad ženskami in dekleti ter nasilja v družini, vključno s spodbujanjem standardov, ki so določeni v Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija);
– preprečevanje in odpravljanje vseh oblik nasilja nad otroki, mladimi in drugimi ranljivimi skupinami, kot so osebe LGBTIQ in invalidi;
– podporo in zaščito za vse neposredne in posredne žrtve oblik nasilja iz točk 1 in 2, kot so žrtve nasilja v družini ali nasilja v intimnih razmerjih, vključno z otroki, osirotelimi zaradi kaznivih dejanj v družini, ter podporo in zagotavljanje enake ravni zaščite v vsej Uniji za žrtve nasilja zaradi spola.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Cilji razpisa
Javni razpis je namenjen opravljanju nalog kontaktne točke, ki izhajajo iz Uredbe,in poziva Evropske komisije (št. Ares (2021)1406926 z dne 22. 2. 2021). Z izborom izvajalca nalog kontaktne točke želi naročnik spodbuditi črpanje evropskih sredstev s strani slovenskih prijaviteljev v okviru programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« ter mednarodno povezovanje in razvijanje zmogljivosti slovenskih prijaviteljev v programu.
Cilji razpisa in naloge kontaktne točke so:
– promoviranje in informiranje o programu preko različnih sredstev (spletne strani kontaktne točke, družabna omrežja, elektronske novice, tiskano informativno gradivo, javni predstavitveni seminarji);
– zagotavljanje uradnih ur vsak dan od ponedeljka do petka najmanj pet ur dnevno v času med 8. in 18. uro (možnost fizičnega obiska predstavnikov javnosti v prostorih kontaktne točke in dosegljivost na telefon), pri čemer mora biti vhod v prostore z ulice označen z vidno tablo izvajalca;
– odgovarjanje na vprašanja po elektronski ali navadni pošti najkasneje v petih delovnih dneh;
– tehnična in strokovna pomoč uporabnikom (pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije oziroma usmerjanje na druge informacijske točke programov EU);
– pomoč pri iskanju partnerjev in posredovanje partnerskih ponudb;
– organizacija predstavitvenih seminarjev in delavnic za potencialne prijavitelje: nepridobitne organizacije, kot so občine, organizacije civilne družbe s področja zagotavljanja človekovih pravic, kulture, izobraževanja in mladine, prostovoljnega dela ali druge nevladne organizacije;
– promocija programa v okviru drugih dogodkov domačih in tujih organizacij;
– sodelovanje z drugimi nacionalnimi agencijami, pristojnimi za podajanje informacij o programih EU;
– podpora Evropski komisiji z zagotavljanjem primernega obveščanja o rezultatih in učinkih programa ter njihovega razširjanja;
– zagotavljanje obveščanja o informacijah v zvezi z dodeljenim financiranjem Unije in rezultati, doseženimi za Slovenijo, ter njihovega razširjanja;
– sodelovanje s kontaktnimi točkami drugih držav z namenom sodelovanja v razpisih na projekte in izvedbi le-teh;
– redno, časovno opredeljeno posredovanje informacij o izvajanju programa dela kontaktne točke ter sodelovanje s predstavniki relevantnih ministrstev, Evropske komisije in EACEA, ki skrbijo za izvajanje programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote«.
Izbrani izvajalec mora začeti opravljati naloge kontaktne točke predvidoma jeseni 2021.
Če se bodo naloge kontaktne točke, ki bodo podrobno določene z izvedbenim aktom EU – delovni program za izvajanje programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« – spremenile, se z dodatkom k pogodbi ustrezno spremenijo tudi naloge izvajalca kontaktne točke.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1. Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so nepridobitne pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji (npr. društvo, zavod ali ustanova) za opravljanje dejavnosti na področju izobraževanja in/ali ciljev programa; v primeru, da je prijavitelj društvo ali javni zavod, prosimo, da z namenom pospešitve postopka priložite akt o ustanovitvi;
– ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis;
– ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
Skladno s smernicami Evropske komisije bodo imeli prednost na razpisu prijavitelji, ki imajo izkušnje s predhodnimi programi (programom Pravice, enakost in državljanstvo in/ali programom Evropa za državljane, ki sta potekala od leta 2014 do leta 2020).
4.2. Posebni pogoji na osnovnih razpisnih področjih:
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje za opravljanje nalog kontaktne točke:
4.2.1. Osebje
Osebje mora izkazovati naslednja znanja:
– poznavanje sektorja civilne družbe na področjih, ki jih zajema program v njihovih državah, tudi na regionalni in lokalni ravni;
– izkušnje na področju informiranja in koordinacije, organizacije nacionalnih in mednarodnih usposabljanj konferenc ter na področju stikov z javnostjo;
– izkušnje in znanje na področju programov financiranja EU in upravljanja nepovratnih sredstev EU;
– jezikovne kompetence, ki omogočajo učinkovito komuniciranje s sogovorniki iz drugih držav (obvezno priložiti potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika);
– računalniška pismenost.
(Obvezno dokazilo: opis in priloga k prijavnemu obrazcu št. 1.)
4.2.2. Lokacija
Prijavitelj mora imeti ob prijavi na razpis na voljo prostore na lokaciji, ki je zainteresirani javnosti enostavno dostopna tudi z javnim prevozom ter ima vsaj:
– prostor za sprejemanje predstavnikov javnosti, vključno z možnostjo dostopa za invalide,
– prostor, ki omogoča dostop do relevantne dokumentacije.
(Obvezno dokazilo: prijavni obrazec št. 1.)
4.2.3. Material in oprema
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti priključek na internet,
– ker Komisija uporablja paket 'Microsoft Office', mora kontaktna točka imeti združljivo programsko opremo,
– splošno pisarniško opremo, vključno s telefonom, tiskalnikom in elektronsko pošto.
(Obvezno dokazilo: prijavni obrazec št. 1.)
4.2.4. Konflikt interesov
Kontaktna točka bo delovala v administrativnem kontekstu, ki bo omogočal dobro opravljanje nalog ob izogibanju vsakršnim konfliktom interesov. Kontaktna točka ne more biti potencialni prijavitelj v razpisih Programa, razen ob jasno definiranih pogojih, določenih v pogodbi o izvajanju nalog kontaktne točke, ki jo izvajalec sklene z EACEA, ter v drugih dokumentih EACEA (npr. smernice, ki določajo poslovanje kontaktne točke).
(Obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu št. 1.)
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki jo imenuje ministrica za pravosodje.
Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi, sicer se bo vloga štela za nepopolno. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Naročnik lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločitvi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem programa ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
6. Razpisna merila
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici:
Merilo
Število možnih točk
1. Program dela institucije za leto 2021–2022, ki vključuje tudi načrt za doseganje zainteresirane javnosti programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« 
Ocenjevala se bo kakovost vsebine in metodologije izvedbe v skladu z nalogami, navedenimi v točki 3 tega razpisa.
20
2. Finančni načrt za izvajanje aktivnosti in delovanja institucije za prvih 12 mesecev delovanja v letih 2021–2022 (na podlagi prijavnega obrazca št. 3)
Ocenjevala se bo uravnoteženost upravičenih stroškov programa z njegovimi obsegom in vsebino, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti.
20
3. Domače in tuje reference prijavitelja za izvajanje del, ki so predmet razpisa (kot reference štejejo dokazila o sodelovanju osebja pri izvedbi seminarjev in delavnic, promocij, tiskovnih konferenc, izdajanju publikacij in tiskovin, aktivni udeležbi na različnih domačih in tujih dogodkih ipd.) 
Ocenjevala se bo vsebinska relevantnost, obseg ter raznovrstnost referenc. 
10
4. Izkušnje osebja prijavitelja s predhodnimi programi (programom Pravice, enakost in državljanstvo in/ali programom Evropa za državljane, ki sta potekala od leta 2014
do leta 2020) 
Ocenjevala se bo vsebinska relevantnost, obseg ter raznovrstnost referenc.
10
5. Vsebinska relevantnost prijavitelja glede vsebinskih sklopov, ki jih pokriva program »Državljani, enakost, pravice in vrednote« (evropske vrednote, enakost spolov 
in nediskriminacija ter njuno vključevanje, boj proti rasizmu, ksenofobiji in vsem oblikam nestrpnosti, pravice otrok, državljanske pravice EU, pravice do varstva osebnih podatkov, civilna družba in državljanska udeležba, evropska kulturna dediščina in kulturna raznolikost, partnerstva med mesti in mreže mest, boj proti nasilju nad ženskami ter boj proti vsem oblikam nasilja nad otroki in drugimi ranljivimi skupinami) 
Ocenjevala se bosta obseg ter raznovrstnost referenc.
10
6. Dolgoročna vizija in program delovanja kontaktne točke do leta 2027 (npr. komplementarnost z redno dejavnostjo predlagatelja, sinergije s sorodnimi institucijami na evropskem in nacionalnem nivoju) 
Ocenjevala se bo izvedljivost in domiselnost dolgoročne vizije in programa delovanja kontaktne točke do leta 2027.
20
7. Uporaba meril in določitev višine sofinanciranja
Najvišje možno število prejetih točk za prijavo je 90 točk. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo v postopku izbire ocenjen najvišje in bo dosegel vsaj 60 točk.
V primeru enakega števila točk bo imel prednost prijavitelj, ki bo dosegel več točk pri tretjem in četrtem merilu iz 6. poglavja tega razpisa.
8. Predvidena višina sredstev
Delovanje kontaktne točke bo sofinancirano s strani ministrstva in EACEA. Vsak od financerjev bo prispeval do 50 % skupnih predvidenih finančnih sredstev za delovanje kontaktne točke, pri čemer skupni znesek v letih 2021–2022 za 12 mesecev delovanja ne sme preseči 60.000,00 EUR.
Z izbranim izvajalcem bo ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju do polovice potrebnih sredstev (do 50 % skupnih finančnih sredstev) za 12 mesecev. Za drugo polovico sredstev pa bo izbrani izvajalec sklenil pogodbo z EACEA (do 50 % skupnih finančnih sredstev), prav tako za 12 mesecev, pri čemer je predvideno predhodno financiranje oziroma predplačilo v vrednosti 80 %.
Sklenitev pogodbe z EACEA za drugo polovico sredstev je pogoj za izplačilo sredstev s strani ministrstva. V kolikor se v času trajanja pogodbe višina izvajalcu dodeljenih sredstev s strani EACEA zmanjša, se ustrezno zmanjša tudi višina sredstev, ki jih prispeva ministrstvo.
Okvirna vrednost sredstev za celotno obdobje razpisa (za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja do vključno leta 2027), ki jih bo zagotovilo ministrstvo iz proračuna Republike Slovenije, znaša 180.000,00 EUR.
Dokončna višina sredstev za izvajanje nalog kontaktne točke za obdobje 2021–2022 bo določena letno na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS. Opredeljena bo v dodatku k pogodbi o financiranju, sklenjenem na osnovi poziva ministrstva izvajalcu za vsako naslednje leto posebej, v katerem bo izvajalec natančno opredelil obseg in dinamiko predvidene realizacije programa dela kontaktne točke za posamezno leto.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za prvih 12 mesecev delovanja kontaktne točke morajo biti porabljena v proračunskih letih 2021 in 2022 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS, nadalje pa v proračunskih letih, kot jih zajema obdobje trajanja sedanjega večletnega finančnega okvira (do konca leta 2027).
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.
10. Upravičenost stroškov
Izvajalec, izbran na razpisu, je upravičen do sofinanciranja stroškov, potrebnih za uspešno izvedbo nalog kontaktne točke, ki so navedeni v prijavi.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani naročnika so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja (prijavni obrazec št. 3). Upravičeni stroški so tisti, ki so:
– s projektom neposredno povezani, potrebni za njegovo uspešno izvedbo in v skladu s cilji projekta,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in so preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili in temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– niso in ne bodo istočasno financirani iz drugih virov (prepoved dvojnega financiranja).
Med upravičene stroške ne sodi strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega odbitka.
11. Razpisni rok: rok za prijavo na razpis je do 28. 6. 2021. Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik, ne glede na način pošiljanja, do navedenega datuma prejme na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa, oznaka JR-DEPV-2021-2027.
– prijavne obrazce:
– št. 1: Podatki o prijavitelju na Javni razpis za opravljanje nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« v Sloveniji za obdobje 2021–2027;
– št. 2: Vsebinski načrt za opravljanje nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« v Sloveniji za obdobje za obdobje 2021–2027;
– št. 3: Finančna zgradba opravljanja nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« v Sloveniji za obdobje 2021–2027;
– št. 4: Letni terminski plan porabe sredstev za izvedbo nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« v Sloveniji za obdobje 2021–2027.
– pogodbo o sofinanciranju.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v Glavni pisarni ministrstva, Župančičeva ulica 3, Ljubljana, v času uradnih ur (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/javne-objave/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa (oznaka JR-DEPV-2021-2027).
13. Rok in način oddaje vloge
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji (formalno popolna vloga).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Formalno popolna vloga vsebuje priloženo in ustrezno izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene in žigosane prijavne obrazce,
– obvezne priloge in dokazila k prijavnim obrazcem:
– organigram, 
– življenjepis osebja, dokazila o znanju jezika ter reference, 
– podpisano izjavo prijavitelja o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu. 
Pošiljka mora biti poslana oziroma izročena v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JR-DEPV-2021-2027 (št. 4300-17/2021). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež).
14. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki na naslov Ministrstva za pravosodje ni prispela do vključno 28. 6. 2021 (oziroma roka, navedenega v pozivu).
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v pozivu za dopolnitev zahtevanem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev, določenih v razpisu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog v razpisnem roku je možno z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Dopolnitve vlog morajo biti predložene v roku, ki je določen v pozivu, v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu jasno označena z oznako: »Dopolnitev prijave – Ne odpiraj! Prijava na razpis z oznako JR-DEPV-2021-2027«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.
Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge,
– vloge, ki so nepopolne.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo predvidoma v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 5. 7. 2021 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh naročnika. Naročnik bo o izbranem prijavitelju obvestil Evropsko komisijo, po njeni potrditvi bo izbrani prijavitelj hkrati s sklepom o izboru pozvan k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za prijavo na javni razpis.
16. Varovanje osebnih podatkov
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Prijavitelj se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov in določili druge veljavne področne zakonodaje.
17. Pritožbeni postopek
Zoper sklep o izboru je dopustna pritožba na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim vlagateljem.
Opozorilo
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa z oznako JR-DEPV-2021-2027 vezana na proračunske zmogljivosti naročnika. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpisa z oznako JR-DEPV-2021-2027, je naročnik dolžan ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma proračunu ministrstva.
Če se v času izvedbe postopka razpisa z oznako JR-DEPV-2021-2027 zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen Ministrstvu za pravosodje, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev razpisa z oznako JR-DEPV-2021-2027, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora izvajalca v skladu s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
18. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: mag. Maja Velič, Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, tel. +386/30/720-288, e-pošta: maja.velic@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost