Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

Ob-2228/21, Stran 1235
Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah na podlagi določil 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 34. člena Statuta Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah (št. 013-5/2019-1 z dne 7. 11. 2019) in sklepa 14. redne seje Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah z dne 26. 5. 2021 razpisuje naslednje prosto delovno mesto
direktor (m/ž)
Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah za mandatno obdobje 2021–2026 
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Za direktorja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
– življenjepis z elektronskim naslovom kandidata, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev;
– dokazila o dosedanjem delu, delovnih izkušnjah oziroma izpis obdobja zavarovanja;
– overjeno kopijo diplome;
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od dveh mesecev;
– overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu;
– overjeno kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda (oziroma če tega kandidat nima, ga mora opraviti v skladu s petim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu);
– program dela in vizija razvoja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah za čas trajanje mandata.
Direktorja imenuje Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah sedež. Mandat direktorja traja 5 let.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 10 dni po objavi tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako: »Za razpis za direktorja (m/ž)« in s pripisom »Ne odpiraj«, in sicer priporočeno po pošti.
Prepozno prispele prijave se ne bodo obravnavale in se bodo kandidatom vrnile neodprte, če bo iz ovojnice razvidno, da gre za prijavo za razpis direktorja. Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo poslane priporočeno po pošti – z žigom vključno z dne 7. 6. 2021. Nepopolnih prijav kandidatov Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah ne bo obravnaval.
Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah bo kandidate vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov kandidata. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah 

AAA Zlata odličnost