Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

Št. 671-1/21 Ob-2196/21, Stran 1210
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 12. člena Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 27/18) in v skladu z Letnim programom športa v Občini Kobarid za leto 2021, objavlja Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
javni razpis 
za sofinanciranje programov športa v Občini Kobarid v letu 2021 
1. Naročnik: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 27/18) (v nadaljevanju: odlok) in Letni program športa v Občini Kobarid za leto 2021 (v nadaljevanju: LPŠ).
3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine:
– prostočasna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– športne prireditve,
– organiziranost v športu.
Programi, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe, niso predmet tega javnega razpisa. Namen javnega razpisa je spodbujanje športne dejavnosti na območju Občine Kobarid in zagotavljanje sredstev za realizacijo izvedbe letnega programa športa.
4. Cilj javnega razpisa je zagotoviti sredstva izvajalcem programov športa. Zaradi več znanstveno dokazanih pozitivnih učinkov na posameznika in družbo je interes občine, da se njeni prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom, ob tem pa imajo zagotovljene finančne pogoje.
5. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Višina razpisanih proračunskih sredstev je 27.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »1890 – športna društva – razpis«.
Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, skladno s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Pogoji in merila za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci do sredstev iz javnega razpisa so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirane v Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, skladno z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
– zasebni športni delavci.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne določa drugače.
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
(1) Izvajalci športnih programov imajo ob upoštevanju meril pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za izvajanje športnih programov,
– imajo na dan objave javnega razpisa najmanj eno leto registrirano dejavnost,
– imajo v občini registriran sedež in imajo najmanj 40 % aktivnih članov iz občine ali imajo v občini izpostavo, enoto ipd., ustanovljeno skladno s pravili društva, v kateri je najmanj 50 % aktivnih vadečih iz občine, pri čemer ali prijavitelj ali njegova izpostava, enota ipd. pretežno izvaja redni program vadbe na njenem območju (izjema so primeri, ko zaradi naravnih danosti to ni mogoče – npr. gore, smučišča, vode ipd.),
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev, ustanove in zasebni zavodi) ter evidenco o udeležencih programa,
– vsebina prijavljenega programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
– izvajajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 30 vadbenih tednov letno, v obsegu vsaj 60 ur, razen ko je v merilih drugače opredeljeno ter v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za športne prireditve,
– niso na drugih razpisih občine oziroma iz drugih proračunskih postavk občine pridobili sredstev za iste programe,
– imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do občine,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do občine na podlagi javnih razpisov na področju športa iz preteklih let in
– dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ, razen če zakon ne določa drugače.
(3) Občina po tem odloku ne sofinancira programov, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe.
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Meril, pogojev in kriterijev za sofinanciranje programov in področij letnega programa športa v Občini Kobarid, ki so del odloka, v skladu z višino proračunske postavke, ki pokriva področje razpisa za šport.
Občina Kobarid bo v skladu z odlokom izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe Občina Kobarid s prijaviteljem sklene pogodbo v skladu z določili 24. člena odloka. Zoper odločbo je dovoljen ugovor na župana v roku osmih dni od dneva vročitve odločbe.
V letu 2021 bo Občina Kobarid odobrena sredstva za sofinanciranje programov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, pri čemer se bodo predplačila za programe športa izvajala največ v višini 50 % odobrenih sredstev, preostanek sredstev pa se nakaže po predložitvi poročila – dokazila o realizaciji in plačilu stroškov programov. Za sofinanciranje izobraževanj in prireditev predplačil ni, sredstva se nakazujejo po predložitvi dokazil o realizaciji in plačilu stroškov. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi poročil z dokazilom o realizaciji programov in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazce se ne spreminja. Če prijavitelj prijavlja več športnih programov, mora vsak posamični program prijaviti na ločenem obrazcu. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnih obrazcih.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev in označitev vloge
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 14. 6. 2021 na naslov Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid ali osebno v tajništvu Občine Kobarid v času uradnih ur.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do 14. 6. 2021 (datum poštnega žiga na dan 14. 6. 2021).
Za pravilno opremljeno se šteje prijava na javni razpis in njena morebitna dopolnitev, če je vložena v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša,
– opozorilo »Javni razpis za šport – Ne odpiraj« (v primeru dopolnitve prijav se doda še beseda »Dopolnitev«),
– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Ovojnice, ki niso pravilno označene in se zanje ne more ugotoviti, da gre za prijavo na konkreten javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Nepravočasne prijave ali dopolnitve se ne odpirajo in jih pristojni organ zavrže s sklepom. S sklepom se zavržejo tudi vloge, ki niso dane na obrazcih razpisne dokumentacije. Formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.
Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni organ. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev opravlja tri članska strokovna komisija za pregled in oceno športnih programov, ki jo s sklepom imenuje župan.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 16. 6. 2021 v prostorih Občine Kobarid.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov v roku do 60 dni od dneva odpiranja vlog.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kobarid www.kobarid.si, pod rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v tajništvu Občine Kobarid.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo po e-pošti: urska.lazar-zivec@kobarid.si ali na tel. 05/38-99-200 – Urška Lazar Živec.
Občina Kobarid 

AAA Zlata odličnost