Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

Št. 5448-1/2021/13 Ob-2236/21, Stran 1224
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe (EU) št. 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130/1 z dne 24. 4. 2020);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 4.1 z dne 20. 4. 2020;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 5.0 z dne 19. 6. 2020 (s spremembami; v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);
– Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO);
– Mnenja Ministrstva za finance, št.: 440-22/2021/2 z dne 25. 5. 2021, da sredstva za sofinanciranje iz predmetnega javnega razpisa ne zapadejo podrobni presoji z vidika pravil državne pomoči;
– Odločitve o podpori št. 15-1/1/MDDSZ/0 za »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo« (št. dokumenta: 3032-118/2021/4), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 27. 5. 2021;
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 
Javni razpis financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 »REACT EU – ESRR«, prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
Na javnem razpisu bodo izbrani projekti. Projekt v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni.
Javni razpis ni namenjen krepitvi institucionalizacije in povečevanju kapacitet, temveč je namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije, ki predstavlja ključno usmeritev javnega razpisa.
V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo prispevali k spodaj naštetim ciljem javnega razpisa:
a) izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev z odpravo tri ali več posteljnih sob,
b) zagotavljanje ločenosti čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja okužb, skladno z Navodilom za delo – Vzpostavitev izolacijskih enot glede na tveganja za okužbo s COVID-19 (št. dokumenta UČE ND 11 z dne 21. 5. 2020, dostopnim na naslednji povezavi: http://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/U%C4%8CE-ND-11-VZPOSTAVITEV-IZOLACIJSKIH-ENOT-GLEDE-NA-TVEGANJE-ZA-OKU%C5%BDBO-S-COVID-19-002.pdf; v nadaljevanju: Navodilo za delo),
c) vzpostavitev t. i. sivih in rdečih con, skladno z Navodilom za delo,
d) zagotovitvi infrastrukture za izvajanje storitev v skupnosti.
Aktivnosti sofinanciranih projektov bodo upoštevale Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16, 116/20 in 158/20 – ZURE; v nadaljevanju: Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju).
Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa:
Sklop 1: Prilagoditev obstoječe infrastrukture
V okviru sklopa 1 bodo sofinancirani projekti, ki bodo prispevali vsaj k enemu od naštetih ciljev javnega razpisa: izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev z odpravo tri ali več posteljnih sob, zagotavljanje ločenosti čistih in nečistih poti, vzpostavitev t. i. sivih in rdečih con.
Za prilagoditev šteje izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki obsega rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev in spremembo namembnosti v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP; v nadaljevanju: GZ). Rekonstrukcija lahko zajema tudi dograditev.
Sklop 2: Novogradnja domov za starejše (nadomestna gradnja)
V okviru sklopa 2 bodo sofinancirani projekti, ki bodo prispevali vsaj k enemu od naštetih ciljev javnega razpisa: izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev z odpravo tri ali več posteljnih sob, zagotavljanje ločenosti čistih in nečistih poti, vzpostavitev t. i. sivih in rdečih con.
Za gradnjo v okviru sklopa 2 šteje izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki predstavlja novogradnjo oziroma novo zgrajen objekt v skladu z GZ.
Na sklop 2 se lahko prijavijo izključno tisti prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300).
Gradnja je upravičena, v kolikor prijavitelj v vlogi na javni razpis izkaže, da obnova in prilagoditev obstoječega objekta v skladu s standardi ni mogoča, prenova ni smiselna z ekonomskega vidika oziroma ne dosega okoljskih in gradbenih standardov. Ko bo investicija zaključena, bo izvedena premestitev uporabnikov, neprimeren objekt bo opuščen.
V okviru sklopa 2 bodo sofinancirani največ 3 projekti oziroma kapacitete v skupnem obsegu največ 300 postelj oziroma mest.
Aktivnosti sofinanciranih projektov bodo upoštevale Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16, 116/20 in 158/20 – ZURE; v nadaljevanju: Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju). Skladno z Uredbo morajo biti infrastrukturne naložbe nič ali nizkoenergetske.
Zagotovitev infrastrukture za izvajanje storitev v skupnosti v okviru sklopa 1 ali 2
Prijavitelji, ki se prijavijo na sklop 1 ali sklop 2, so upravičeni tudi do sofinanciranja zagotovitve infrastrukture za izvajanje storitev v skupnosti, ki bo instituciji socialnega varstva v prihodnje omogočala preoblikovanje v izvajalca integrirane socialne in zdravstvene oskrbe z nastanitvijo v skupnosti, skladno z evropskimi smernicami za deinstitucionalizacijo (Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care; dostopnimi na: https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2017/07/guidelines-final-english.pdf).
V primeru zagotavljanja storitev v skupnosti, rekonstrukcija/širitev že obstoječe enote za zagotavljanje dnevnega varstva in/ali začasnih namestitev ni predmet sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa.
Primeri investicij v infrastrukturo za izvajanje storitev v skupnosti:
a) Infrastruktura, namenjena izvajalcem pomoči na domu in socialnega servisa
Po tem javnem razpisu se predvideva, da se infrastruktura, namenjena izvajalcem pomoči na domu in socialnega servisa, zagotavlja v skladu z 48. in 49. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06; v nadaljevanju: Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev).
b) Začasne namestitve
Po tem javnem razpisu se predvideva, da se začasne namestitve zagotavljajo v obliki bivalnih enot v skladu z 32. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev in v skladu z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19; v nadaljevanju: Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev).
c) Dnevne oblike varstva
Po tem javnem razpisu se dnevne oblike varstva zagotavljajo v obliki dnevnega centra, ki je organiziran v skladu s 46. in 47. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in v skladu z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.
Za namen tega javnega razpisa se začasne namestitve in dnevne oblike varstva lahko organizirajo samo kot samostojna organizacijska enota kot del investicije v okviru sklopa 1 ali sklopa 2.
3 Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov, z namenom krepitve odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva z zagotavljanjem varnega bivanja uporabnikov v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni ter podpore procesu deinstitucionalizacije na način, da se v največji meri posnema domače okolje in nudi ustrezen življenjski standard, kar predstavlja ključno usmeritev javnega razpisa.
4 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti infrastrukturo, ki bo zagotovila kakovostno in varno bivanje uporabnikom institucionalnega varstva v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni za osebe, ter prispevala k procesu deinstitucionalizacije.
Cilj javnega razpisa je v skladu s cilji 15. prednostne osi REACT EU – ESRR Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
Doseganje cilja javnega razpisa se bo merilo z naslednjim specifičnim kazalnikom:
število vseh postelj, v katere bo investirano.
Cilj javnega razpisa je zagotoviti 1.224 postelj, pri čemer v kazalnik šteje število vseh postelj, v katere bo investirano, z namenom preprečevanja okužbe s COVID-19 ali drugo nalezljivo boleznijo. Kazalnik je dosežen z nastankom stroška investicije. Skrajni rok za dosego kazalnika je 30. 6. 2023.
Javni razpis ni namenjen povečevanju kapacitet, zato se število postelj oziroma neto stalnih mest, ki so predmet investicij posameznega prijavitelja, ne sme povečati, pri čemer velja, da se število neto stalnih mest v vseh projektih, ki so predmet sofinanciranja posameznega prijavitelja po tem javnem razpisu, ne sme povečati še 5 let od datuma končnega izplačila izbranemu prijavitelju.
V število neto stalnih mest za institucionalno varstvo se ne všteva število postelj v rdečih in sivih conah.
Izbrani prijavitelj bo s pogodbo o sofinanciranju zavezan k spremljanju in doseganju ciljev in vrednosti kazalnikov, ki si jih bo zastavil v vlogi na javni razpis. Nedoseganje kazalnikov v pogodbeno določenem roku predstavlja bistveno kršitev pogodbe. V primeru bistvene kršitve pogodbe s strani izbranega prijavitelja, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila na podračun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
5 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljna skupina so uporabniki institucionalnega varstva, in sicer:
– osebe, starejše od 65 let skladno z 8. členom D točke odstavka b) Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev oziroma
– odrasle osebe mlajše od 65 let v skladu z 8. členom C točke odstavka b) Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki so skladno z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (točke č) Oblike storitev in točke d) Trajanje),
ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih.
6 Upravičene aktivnosti
Do sofinanciranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa,
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
7 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira samo prijavitelj, projektno partnerstvo ni predvideno.
Prijavitelj se lahko prijavi z več projekti. Če se predvideva vlaganje v infrastrukturo v sklopu enega objekta (eno gradbeno dovoljenje), se prijavitelj prijavi z 1 vlogo/projektom. Kadar pa prijavitelj predvideva vlaganje v infrastrukturo na različnih lokacijah (več gradbenih dovoljenj), mora za vsako investicijo oddati ločeno vlogo.
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki izpolnjuje vse spodaj naštete pogoje. Pogoji veljajo za vse sklope enako, razen kjer je izrecno navedeno drugače.
7.1 Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki izpolnjuje vse spodaj naštete pogoje.
1. Je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot javni socialnovarstveni zavod, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb (SKD-87.200) ali dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300) in ima v celodnevnem institucionalnem varstvu osebe iz ciljne skupine, ki so navedene v poglavju 3. Ciljna skupina javnega razpisa. Na sklop 2 se lahko prijavijo izključno tisti prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300).
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Na zadnji dan v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vlog na javni razpis, nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
6. Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije.
Za dokazovanje izpolnjevanja vsakega posameznega razpisnega pogoja so dokazila navedena v točki 7 (Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev) razpisne dokumentacije javnega razpisa.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedeno potrdilo iz uradnih evidenc priloži sam. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 1, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 3 in pogoja pod zaporedno št. 5, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo kot navedeno pri pogoju.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
V kolikor prijavitelj ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
7.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev (velja za oba sklopa javnega razpisa):
Za vsak projekt mora biti izdelana in s strani pristojnega organa/osebe prijavitelja potrjena investicijska dokumentacija, v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Podpisan in žigosan sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora vsebovati najmanj naziv projekta, vrsto investicijske dokumentacije, ki se potrjuje, številko in datum sklepa o potrditvi, ocenjeno vrednost investicije ter predvidene vire financiranja z navedbo zneskov za posamezne vire.
Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, na kateri sklop se prijavitelj prijavlja, prav tako mora biti izdelana analiza stroškov in koristi v skladu z Delegirano uredbo komisije 480/2014 (členi 15 do 19) in Izvedbeno uredbo komisije 2015/207 EU (člen 3 in Priloga III: metodologija za pripravo ASK), ter izračun finančne vrzeli.
Če se investicija izvaja v več fazah, se finančna vrzel in analiza stroškov in koristi izdeluje za fazo, ki je predmet vloge/projekta. Analiza stroškov in koristi mora biti izdelana v skladu s smernicami Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tol for Cohesion Policy 2014–2020.
V skladu z 61. členom Uredbe št. 1303/2013 EU je prihodke potrebno spremljati in obravnavati le za projekte, katerih skupni stroški so enaki oziroma presegajo 1 milijon EUR.
Poleg že navedenega morajo iz investicijske dokumentacije izhajati naslednji podatki, ki predstavljajo pogoje za izbor projekta:
– navedba občine, kjer se nahaja institucija socialnega varstva, v katero se bo vlagalo v infrastrukturo,
– naslov lokacije, kjer se bo vzpostavila infrastruktura,
– zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov (navedite na kakšen način bo zagotovljena trajnost projektnih rezultatov ter ali in kako bo zagotovljeno nadaljevanje aktivnosti po zaključku projekta oziroma izvajanje dejavnosti),
– prispevek projekta k družbenemu in gospodarskemu razvoju (navedite na kakšen način bo projekt prispeval k družbenemu in gospodarskemu razvoju),
– skladnost projekta z usmeritvami OP EKP 2014–2020, in sicer skladnost s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (na kratko opišite na kakšen način je prijavljeni projekt skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk),
– skladnost projekta s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati prednostne osi 15 REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«,
– navedba kazalnikov projekta v skladu s poglavjem 4,
– število neto stalnih mest institucionalnega varstva v projektu, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu na dan oddaje vloge in ob zaključku projekta,
– število posteljv primeru vzpostavitve rdeče in sive cone,
– navedbo, da bo, v primeru nadomestne gradnje v okviru sklopa 2, neprimeren objekt opuščen po premestitvi uporabnikov,
– upoštevanje aktivnosti ter časovnega in finančnega okvira, določenega s tem javnim razpisom. Konec izvajanja projekta (obdobje upravičenosti aktivnosti) mora biti predvideno najkasneje do 30. 6. 2023. Že zaključene investicije niso upravičene do sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa,
– ustreznost ciljne skupine projekta, ki je določena v poglavju 5 javnega razpisa,
– zaključena finančna konstrukcija oziroma zagotovljeni viri za izvedbo celotnega projekta,
– zagotovitev varnejšega bivalnega okolja in ustreznega standarda za stanovalce, svojce, zaposlene v institucijah v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni,
– reševanje kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije,
– skladnost projekta z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter spodbujanje uporabe lesa kot obnovljivega vira gradbenega materiala,
– izjava prijavitelja, da bo vzpostavljena infrastruktura skladna s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev ter Navodilom za delo,
– Matrika tveganja: Priloga št. 3.
Za dokazovanje izpolnjevanja vsakega posameznega razpisnega pogoja so dokazila navedena v točki 7 (Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev) razpisne dokumentacije javnega razpisa.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
V kolikor projekt ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
7.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Vlogi prijavitelja mora biti priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno investicijo, razen v primeru, ko v skladu z veljavno zakonodajo gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti, kar mora biti dokumentirano (npr. sklep o zavrženju vloge s strani upravne enote, sklic na relevantno zakonodajo).
2. V kolikor se infrastruktura, namenjena zagotavljanju varnega bivanja uporabnikov institucionalnega varstva v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni, zagotovi z gradnjo, mora biti zemljišče, na katerem bo zgrajen objekt, ki je predmet vloge, ob oddaji vloge v lasti Republike Slovenije.
3. Za izgradnjo/rekonstrukcijo infrastrukture, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, v zadnjih 10 letih niso bila dodeljena nepovratna javna sredstva ali nepovratna sredstva EU.
4. Gradnja je upravičena, v kolikor prijavitelj v vlogi na javni razpis izkaže, da obnova in prilagoditev obstoječega objekta v skladu s standardi ni mogoča, prenova ni smiselna z ekonomskega vidika oziroma ne dosega okoljskih in gradbenih standardov.
5. V primeru več vlog mora prijavitelj izkazati, da ne povečuje neto število stalnih mest institucionalnega varstva, sicer se vse vloge, s katerim se ta pogoj ne izpolni, zavrnejo.
6. V primeru zagotavljanja storitev v skupnosti, rekonstrukcija/širitev že obstoječe enote za zagotavljanje dnevnega varstva in/ali začasnih namestitev ni predmet sofinanciranja.
7. Začasne namestitve in dnevne oblike varstva so organizirane samo kot samostojna organizacijska enota.
Za dokazovanje izpolnjevanja specifičnih razpisnih pogojev prijavitelj priloži dokazila, ki so navedena v 7. poglavju (Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev) razpisne dokumentacije javnega razpisa.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
V kolikor projekt ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
8 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija za izvedbo tega javnega razpisa bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, ocenila po merilih za ocenjevanje vlog.
Podrobnejše opredelitve meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev, so predstavljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa v poglavju 8 (Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev).
V kolikor vloga prijavitelja pri podmerilu 1.2 in 2.1 prejme 0 točk, se takšna vloga takoj zavrne in se izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.
MERILO 1 
Maksimalno št. točk
USTREZNOST PROJEKTA
Možnih največ 
20 točk
1.1 Utemeljitev projekta
10
1.2 Finančna ustreznost projekta
10
MERILO 2
Maksimalno št. točk
IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Možnih največ 
20 točk
2.1 Skladnost s terminskim načrtom operacije 
10
2.2 Ocena tveganja
10
MERILO 3
Maksimalno št. točk
USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ 
10 točk
3.1 Reference prijavitelja
10
MERILO 4
Maksimalno št. točk
TRAJNOST PREDVIDENIH REZULTATOV
Možnih največ 
10 točk
4.1 Zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov
10
Največje skupno možno število doseženih točk je 60.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo na osnovi ocenjevanja dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli skupaj najmanj 30 točk. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli projekti, ki bodo dosegli višje število točk.
9 Regija izvajanja: izbrani projekti se bodo izvajali na celotnem območju Republike Slovenije.
10 Financiranje
10.1 Način financiranja
Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini do največ 100% skupnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva EU, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude React-EU, ki se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19, predstavljajo 100% skupnih upravičenih stroškov projektov.
Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), ki so dostopna na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike/.
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21; v nadaljevanju: ZIPRS2122) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Prav tako lahko izbrani prijavitelj skladno s 16. členom ZIPRS2122, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, zaprosi za možnost izplačila sredstev na podlagi zahtevka za izplačilo, ki ne vsebuje dokazila o plačilu, računa ali druge enakovredne listine. Pogoji za upravičenost do izplačila so natančneje opredeljeni v ZIPRS2122 in Navodilih PO.
10.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 EUR.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil za sofinanciranje upravičenih stroškov projektov:
Leto/Proračunska postavka
2021
2022
2023
SKUPAJ
NPP MDDSZ – PN15.1. – Odprava posledic krize COVID-19-ESRR-EU-ReactEU
18.700.000,00
35.000.000,00
39.300.762,00
93.000.762,00
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike sofinanciranja izbranih projektov, skladno s potrjenimi vlogami izbranih vlagateljev ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
10.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo v višini zaprošenih sredstev, ki morajo znašati najmanj 500.000,00 EUR in največ 12.000.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja projekta. Prijavitelj se lahko prijavi z več vlogami, pri čemer skupna vrednost zaprošenih sredstev vseh vlog istega prijavitelja ne sme presegati 12.000.000,00 EUR.
Prijavitelj lahko zaprosi za 100% sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.
Ministrstvo bo pri posameznem projektu sofinanciralo upravičene stroške, ki sicer lahko znašajo več kot 12.000.000,00 EUR, kar pomeni, da je odstotek (%) sofinanciranja po tem javnem razpisu lahko manj kot 100% upravičenih stroškov projekta.
10.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št. 440-22/2021/2 z dne 25. 5. 2021, sredstva za sofinanciranje iz predmetnega javnega razpisa ne predstavljajo državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
11 Obdobje upravičenosti stroškov
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od 1. 2. 2020 do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 30. 6. 2023.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 1. 2. 2020 do 15. 8. 2023 (končni rok za plačilo vseh stroškov investitorja).
V kolikor prejemnik sredstev v roku 6 mesecev po zadnjem izplačilu iz proračuna RS ne pridobi uporabnega dovoljenja oziroma zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del v skladu s Posebnimi gradbenimi uzancami 2020, je dolžan prejeta sredstva vrniti.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2021, 2022 in 2023. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 12. 2023.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
12 Upravičenost stroškov
12.1 Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni v primeru, če so:
– s projektom neposredno povezani, potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastali in so bili plačani v obdobju upravičenosti;
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in drugimi listinami enake dokazne vrednosti;
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:
1. investicije: gradnja nepremičnin, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
2. stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev;
4. davek na dodano vrednost (DDV) v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru OP za izvajanje EKP 2014–2020 ter izdanim potrdilom Finančne uprave RS.
12.2 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določena v Navodilih PO ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških; dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in so jih prijavitelji dolžni dosledno upoštevati.
13 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja, da se v primeru izbora vloge javno objavijo osnovni podatki o projektu, prejemniku sredstev ter odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Upravičenci morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če upravičenec ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču upravičenca ne vsebuje izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize. Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je torej izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov, določili druge veljavne področne zakonodaje ter navodili OU in PO.
14 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– izvajanje ustreznih postopkov za namen zagotovitve varnejšega bivalnega okolja in ustreznega standarda za stanovalce, svojce, zaposlene v institucijah v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni in za namen reševanja kritičnih razmer, pokrivanja vrzeli in zagotavljanja ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva ter podpore procesu deinstitucionalizacije;
– ne bo povečeval števila postelj oziroma neto stalnih mest, ki jih ima na voljo za institucionalno varstvo v vseh projektih, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu (upošteva se stanje na dan oddaje vloge na javni razpis) po zaključku vseh projektov, ki so predmet javnega razpisa;
– po zaključku projekta bo izvedel premestitev uporabnikov, neprimeren objekt pa opustil (samo za primer gradnje);
– v roku 6 mesecev po zadnjem izplačilu iz proračuna RS bo pridobil uporabno dovoljenje oziroma zapisnik o sprejemu in izročitvi izvedenih del v skladu s Posebnimi gradbenimi uzancami 2020;
– vodstvo izbranega prijavitelja bo opravilo izobraževanja na temo deinstitucionalizacije (vzpostavljanje manjših enot, uvajanje novih pristopov dela, razvoj in izvajanje storitev v skupnosti kot podpora procesu deinstitucionalizacije), ki ga bo za ta namen organiziralo ministrstvo;
– da so pri načrtovani izvedbi projektnih aktivnosti upoštevane zahteve Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju;
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v zahtevanem obdobju od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabe logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe 1303/2013/EU. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja dodelitve sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta;
– vloga upravičenca in javni razpis sta ključna dokumenta, ki določata način izvajanja projekta. Vsako odstopanje od zahtev javnega razpisa, potrjene vloge ali določil podpisane pogodbe, ne glede na spremenjene okoliščine in nepredviden obseg del, ni dopustno (npr. povečevanje dodeljenih sredstev, podaljšanje obdobja izvajanja ipd.).
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
15 Nadzor ministrstva nad izvajanjem projektov: ministrstvo bo spremljalo in nadziralo izvajanje sofinanciranih projektov ter namensko porabo sredstev, odstopanja in napovedi. Ministrstvo lahko za spremljanje, nadzor in evalvacijo projektov ter porabo proračunskih sredstev angažira zunanje izvajalce ali pooblasti druge organe ali institucije. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v času izvajanja projektov izvaja supernadzor nad investicijo in revizijo projektne dokumentacije pred objavo javnega naročila in sklenitvijo pogodbe z izbranim zunanjim izvajalcem.
16 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter Navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, je potrebno smiselno in skladno z Navodili PO uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj in hkrati navajati, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 REACT EU – ESRR: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva« OP EKP 2014-2020.
Izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
17 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
18 Omejitev glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb projektov v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila pri upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja; ali
b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso izpolnjene.
19 Postopek izbora prijaviteljev
19.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma najkasneje do 31. 8. 2021.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenega roka v primeru, da razpoložljiva sredstva javnega razpisa ne bodo dodeljena.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 13. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021.
Če bodo sredstva dodeljena pred potekom posameznih rokov ali če pride do podaljšanja skrajnega roka bo Ministrstvo, pred iztekom skrajnega roka za oddajo vlog, na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/ in v Uradnem listu RS objavilo posebno obvestilo o dodelitvi sredstev.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži več vlog za sofinanciranje. Vsako vlogo mora oddati v ločeni ovojnici.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki (1 izvod) na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno Priloga št. 6: Investicijska dokumentacija priložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) in to 1-krat v formatu, ki ne omogoča spreminjanja (v PDF obliki) in 1-krat v formatu, ki omogoča spreminjanje (v Wordovi oziroma Excelovi obliki). Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je zadnji dan roka oddana do 15. ure v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ni bila predložena do zgoraj navedenega roka, ne glede na način oddaje vloge. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo – Prijava na sklop __ v okviru __. roka«. Za označevanje vloge na ovojnici se lahko uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge.
Vloge, ki bodo nepravilno ali nepopolno označene, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v poglavjih 7 in 8 tega javnega razpisa.
19.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
19.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo:
– Za prvi rok dne 20. 7. 2021 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
– Za drugi rok dne 3. 9. 2021 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
V primeru prevelikega števila prejetih vlog lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tem bodo prijavitelji obveščeni preko spletnega naslova: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
19.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji ali vsebuje tehnično spremenjene prijavne obrazce in obvezne priloge in ki ne vsebuje na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) Priloga št. 6: Investicijska dokumentacija.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila, da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju z dopustno dopolnitvijo vloge (navedeno spodaj – kaj prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga zavržena. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Poziv za dopolnitev vloge bo posredovan s priporočeno poštno pošiljko na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v investicijski dokumentaciji. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo formalno popolne.
19.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo na vsakem odpiranju vlog opravila pregled formalno popolnih vlog, ki bodo prispele do zahtevanega roka. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila formalno popolno vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 7 in 8 javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
V postopku ocenjevanja bodo formalno popolne vloge najprej ocenjene glede na pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, določene v poglavju 7 tega javnega razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje. Prav tako bo zavrnjena vloga, ki bo pri podmerilu 1.2 ali 2.1 prejela 0 točk.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih ocen posameznih ocenjevalcev.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli najmanj 30 točk. V kolikor bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk.
V okviru sklopa 2 bodo sofinancirani največ 3 projekti, prednost bodo imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, se o uvrstitvi projektov na predlog prejemnikov sredstev odloči na naslednji način:
V primeru, da bo več vlog prejelo enako število točk in za sofinanciranje ne bo na voljo dovolj sredstev, bo imela prednost vloga, ki je pri podmerilu 2.2 prejela višje število točk. V kolikor bosta v navedenem merilu imela dva projekta enako število točk, se bo upošteval vrstni red evidentiranega prejema vlog na ministrstvu.
19.3 Obveščanje o izbiri
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju) za celotno obdobje trajanja projekta. Pogodba je vzorčna, ministrstvo si pridržuje pravico, da izjemoma, po potrebi, pogodbo pred podpisom ustrezno dopolni ali spremeni. Če se upravičenec z dopolnitvijo ali spremembo ne strinja, lahko podpis pogodbe pisno zavrne, v tem primeru se šteje, da je odstopil od kandidature na javnem razpisu in izgubi pravico do sredstev, odobrenih s sklepom o izboru.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta v pogodbi, na podlagi navedb prijavitelja v vlogi, opredelila način in dinamiko črpanja sredstev ter opredeljene cilje projekta.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
19.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
19.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
20 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo«. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je možno posredovati za prvi rok do 2. 7. 2021, za drugi rok do 16. 8. 2021. Zadnji odgovori za prvi rok bodo objavljeni najkasneje do 8. 7. 2021, za drugi rok pa najkasneje do 24. 8. 2021.
Ministrstvo bo organiziralo najmanj eno informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
20.1 Navodila za izpolnjevanje
Prijavne obrazce in priloge je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi, po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis.
Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
20.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
20.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
– Obrazec št. 2: Kontrolni list.
20.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti k vlogi),
– Priloga št. 2: Označba vloge,
– Priloga št. 3: Vzorec matrike tveganj,
– Priloga št. 4: Izjava o referencah prijavitelja, iz katere izhajajo ustrezne reference,
– Priloga št. 5: Izjava prijavitelja, da ne bo povečeval števila neto stalnih mest institucionalnega varstva.
20.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji oziroma projektni partnerji priložiti sami:
– Priloga št. 6: Investicijska dokumentacija,
– Priloga št. 7: Podpisan in žigosan sklep o potrditvi investicijske dokumentacije,
– Priloga št. 8: Pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma sklep o zavrženju vloge s strani upravne enote (sklic na relevantno zakonodajo),
– Priloga št. 9: Zemljiškoknjižni izpisek iz katerega izhaja lastništvo RS,
– Priloga št. 10: Potrdilo FURS glede pravice odbitnega DDV.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 

AAA Zlata odličnost