Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

Ob-2201/21, Stran 1234
Svet Mladinskega doma Malči Beličeve, Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa na 7. redni seji Sveta zavoda dne 19. 5. 2021 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/-ice.
Predviden pričetek dela bo 1. 9. 2021.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 10 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Mladinski dom Malči Beličeve, Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.
V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Mladinskega doma Malči Beličeve 

AAA Zlata odličnost