Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

Št. 01402-3/2021-2550-2 Ob-2194/21, Stran 1177
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) in 10. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-18/18 za ogrevanje in potrebe kopališča v Čateških Toplicah (Uradni list RS, št. 44/21) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine V-18/18
1. Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine V-18/18 skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-18/18 za ogrevanje in potrebe kopališča v Čateških Toplicah (Uradni list RS, št. 44/21). Kot prijavitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za pridobitev koncesije.
2. V skladu s koncesijskim aktom javni razpis izvede Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog o izboru koncesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne komisije. Strokovno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani, imenuje minister, pristojen za vode.
3. Koncedent – Republika Slovenija, bo na javnem razpisu izbral koncesionarja za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališč iz vrtine V-18/18 za obdobje 30 let.
4. Koncedent podeljuje koncesijo za rabo termalne vode iz vrtine V-18/18 (ID-znak 1307–323/72-0; koordinate X: 83167,37, Y: 548724,27, Ztal: 142,40). Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena letna količina rabe termalne vode iz vrtine V-18/18, je 400.000 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok termalne vode iz vrtine V-18/18 je 23,3 l/s. Koncesija se podeli za rabo termalne vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1 in za potrebe dejavnosti bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko 3.1.2 v skladu s Pravilnikom o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Uradni list RS, št. 24/15).
5. Prijave morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 1. julija 2021 do 15. ure. Prijavo je mogoče oddati osebno, vsak delovni dan, med 8. in 15. uro v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali priporočeno po pošti, oddano do vključno 1. julija 2021.
6. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje ogrevanja ali kopališke dejavnosti. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 7.d);
b) da ima poravnave davke, prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 7.d);
c) da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 7.d);
d) da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 7.d);
e) da mu v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 7.d).
7. Prijava se šteje za popolno, če vsebuje naslednje dokumente:
a) Izpolnjen obrazec »Ovojnica« nalepljen na zunanjo stran pisemske ovojnice, v kateri je prijava – Obrazec 1. Obrazec 1 mora biti v celoti izpolnjen na za to predvidenih poljih in nalepljen na zunanjo stran pisemske ovojnice.
b) Izpolnjen obrazec »Prijava na javni razpis« – Obrazec 2. Obrazec 2 mora biti v celoti izpolnjen in podpisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo tudi pooblastilo za podpis, podpisano s strani zakonitega zastopnika) ter žigosan.
c) Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izpolnjevanje prednostnih meril« – Obrazec 3.
d) Izpolnjena, podpisana in žigosana »Lastna izjava« – Obrazec 4 s predloženimi dokazili:
– dokazilo, da je prijavitelj registriran za opravljanje ogrevanja ali kopališke dejavnosti (v primeru, da prijavitelj dokazila ne bo priložil, bo Ministrstvo za okolje in prostor vpogledalo v javne evidence),
– dokazilo, da ima prijavitelj poravnave vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami (dokazilo ne sme biti starejše več kot 5 dni, šteto od dneva oddaje prijave),
– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– dokazilo, da prijavitelj ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– dokazilo, da prijavitelju v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano s poslovanjem prijavitelja, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero je bilo prijavitelju prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva.
e) Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 5 – »Pooblastilo«.
Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni računalniško ali lastnoročno z neizbrisljivim pisalom. Zaželeno je, da so vsi dokumenti prijave zloženi po zgoraj navedenem vrstnem redu. Vse listine, ki jih predloži prijavitelj, morajo biti v slovenskem jeziku (če listine niso v slovenskem jeziku, se predložijo uradni prevodi teh listin v slovenski jezik). Neprevedenih listin koncedent ne bo upošteval. Vsak lahko vloži le eno prijavo.
8. Vse prispele prijave bo pregledala strokovna komisija. Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele po roku, določenem za prejem prijav) in nepravilno predložene prijave bodo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljevanju ZUP) s sklepom zavržene. Formalno nepopolna prijava je prijava, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Strokovna komisija bo prijavitelja, ki bo predložil formalno nepopolno prijavo, pozvala k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava v skladu z ZUP s sklepom zavrže. Če je formalna pomanjkljivost prijave nebistvena, prijava ni formalno nepopolna. Po roku za predložitev prijave, dopolnitev le-te ni dopustna v delih, ki vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Strokovna komisija ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna pojasnila glede dokumentov, predloženih v prijavi in v primeru dvoma preveriti pristnost predloženih dokumentov ter resničnost v prijavi navedenih podatkov. Strokovna komisija lahko pojasnila prijav, listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu prijav). V tem primeru bo strokovna komisija prijavitelja pozvala, naj v določenem roku strokovni komisiji dostavi vse zahtevane listine ali pojasnila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če bo pozvani dostavil pojasnila, listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami strokovne komisije, bo prijava zavrnjena. Prijava, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom strokovne komisije za dopolnitev, se bo s sklepom zavrgla. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji. Listine morajo odražati stanje na dan oddaje prijave, razen kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oziroma listina določene veljavnosti. Sprememba prijave po roku za predložitev prijav ni možna. Prijavitelji bodo morali prijave dopolniti ali predložiti zahtevana pojasnila v roku, ki ga bo določila strokovna komisija glede na vrsto zahtevanega dokumenta. V primeru enakega skupnega števila dodeljenih točk na podlagi meril za ocenjevanje prijav (ocene prijav se bodo zaokrožile na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, ki je dosegel večje število točk pri merilu št. 1 (točka 9 razpisne dokumentacije). Če tudi to ne bo mogoče, bo izbral tistega prijavitelja, katerega prijava je prej prispela na naslov Ministrstva za okolje in prostor (šteje datum, ura in minuta prispetja prijave, napisana s strani vložišča na zunanji strani pisemske ovojnice, v kateri je prijava). Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan prejetja prijave šteje dan oddaje na pošto. V primeru neuspešnega postopka podelitve koncesije se javni razpis ponovi. Pravočasne, pravilne in popolne prijave bo strokovna komisija vsebinsko obravnavala in preverila, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za podelitev koncesije. O opravljenem vsebinskem pregledu bo strokovna komisija pripravila poročilo.
9. V primeru, da bo koncedent prejel več prijav, bo neposredno pred izdajo odločbe o izboru koncesionarja prijavitelje povabil, da se udeležijo ustne obravnave, na kateri bodo seznanjeni s potekom postopka in njihovim uspehom v postopku (poročilom) ter da se jim bo določil rok, ki ne bo daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. Če v tem roku pripombe ne bodo podane, se bo štelo, da prijavitelji nimajo pripomb. Prijavitelji bodo na ustno obravnavo povabljeni predvidoma v roku 60 dni od javnega odpiranja prijav.
10. O izboru koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo. Izbran prijavitelj bo po dokončnosti odločbe o izboru pozvan k podpisu koncesijske pogodbe. Odločba o izboru koncesionarja se odpravi, če v 90 dneh od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
11. Razpisna dokumentacija in merila za izbor koncesionarja sta objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, zainteresirani prijavitelji pa ju lahko v času uradnih ur brezplačno dvignejo tudi v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
12. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega razpisa za podelitev koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine V-18/18 je Aleš Jeraj, Ministrstvo za okolje in prostor. Vsa morebitna vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom lahko potencialni prijavitelji posredujejo pisno po elektronski pošti ales.jeraj@gov.si.
13. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 5. julija 2021 ob 12. uri, na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 302 v III. nadstropju.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost