Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1787. Pravilnik o evidencah žičniških naprav za prevoz oseb in subjektih, ki vplivajo na varnost obratovanja, stran 5033.

  
Na podlagi tretjega odstavka 5. člena in za izvrševanje četrtega odstavka 5. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o evidencah žičniških naprav za prevoz oseb in subjektih, ki vplivajo na varnost obratovanja 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa natančnejšo vsebino podatkov v evidenci žičniških naprav in subjektov, ki vplivajo na varnost obratovanja žičniških naprav ter postopek posredovanja teh podatkov.
(2) Vsebine podatkov, ki se vodijo v evidencah žičniških naprav, so:
– tehnične in tehnološke lastnosti žičniških naprav,
– promet, kontrole in izredni dogodki na žičniških napravah,
– dovoljenja za obratovanje in upravljavec žičniške naprave,
– subjekti, ki vplivajo na varnost žičniških naprav.
(3) Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za vsako od vsebin, navedenih v prejšnjem odstavku, vodi evidenco.
2. člen 
(evidenca tehničnih in tehnoloških lastnosti žičniške naprave) 
(1) V evidenci tehničnih in tehnoloških lastnosti žičniških naprav se vodijo naslednji podatki:
– leto izgradnje na prvi lokaciji in leto prestavitve, če je bila prestavljena,
– dolžina,
– kapaciteta prevoza oseb na vlečnici/sedežu/kabini,
– zmogljivost prevozov oseb/h.
(2) Za žičnike naprave, katerih podelitev koncesije za graditev je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije, se za vnos v evidenco iz prejšnjega odstavka uporabijo podatki iz sklenjenih koncesijskih pogodb, za ostale žičniške naprave pa podatke ministrstvu zagotovi upravljavec žičniških naprav.
3. člen 
(evidenca o prometu, kontrolah in izrednih dogodkih na žičniških napravah) 
(1) V evidenci o prometu na žičniških napravah se za posamezno vrsto žičniških naprav vodijo podatki o:
– prepeljanem številu oseb in opravljenih prevozih (gor in dol) v poletni sezoni za posamezno koledarsko leto,
– prepeljanem številu oseb in opravljenih prevozih (gor in dol) v zimski sezoni za posamezno leto,
– prepeljanem številu oseb in opravljenih prevozih (gor in dol) od 1. 1. do 31. 12. v posameznem koledarskem letu in
– število obratovalnih dni in ur za posamezno žičniško napravo.
(2) Podatke o mesečnem prepeljanem številu oseb in opravljenih prevozih (gor in dol) ter mesečno število obratovalnih dni in ur za posamezno žičniško napravo mora upravljavec, na katerega je izdano dovoljenje za obratovanje posamezne žičniške naprave, posredovati ministrstvu v pisni, elektronski obliki ali z vnosom v aplikacijo na spletni povezavi, do konca maja za preteklo koledarsko leto in zimsko sezono. Na enak način mora upravljavec do konca oktobra posredovati podatke o prevozih v poletni sezoni za tekoče leto.
(3) Če ministrstvo s pogodbo za zbiranje podatkov o prevozih na žičniških napravah pooblasti zunanjega izvajalca, mora upravljavec temu na njegov poziv posredovati podatke o prevozih v obsegu iz prvega odstavka tega člena oziroma v skladu s pogodbo med ministrstvom in pogodbenim izvajalcem.
(4) Podatki o kontrolah oziroma opravljenih strokovno tehničnih pregledih se vodijo v evidenci izdanih dovoljenj za obratovanje žičniških naprav.
(5) Ministrstvo vodi podatke o izrednih dogodkih, o katerih upravljavec na podlagi 52. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) obvesti inšpektorja za žičniške naprave. Inšpektorat, pristojen za žičniške naprave, najpozneje do 30. junija tekočega leta, za preteklo leto, ministrstvu za posamezen izreden dogodek, sporoči:
– vrsto izrednega dogodka z navedbo naprave in njene lokacije,
– datum in čas izrednega dogodka.
(6) Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo po letih.
4. člen 
(evidenca dovoljenj za obratovanje in upravljavcev žičniških naprav) 
(1) V evidenci dovoljenj za obratovanje in upravljavcih žičniških naprav se vodijo podatki o upravljavcu žičniške naprave (naziv upravljavca, naslov in elektronski naslov), številke izdanih dovoljenj za obratovanje, datum izdaje, veljavnost, datumi strokovno tehničnih pregledov in njihov izvajalec.
(2) Podatke vnaša ministrstvo na podlagi podatkov iz prejetih vlog in izdanih dovoljenj za obratovanje žičniških naprav.
5. člen 
(evidenca o subjektih, ki vplivajo na varnost žičniških naprav) 
(1) Ministrstvo vodi evidenco o pooblaščenih organizacijah za opravljanje strokovno tehničnih pregledov žičniških naprav in organov za ugotavljanje skladnosti. V evidenci vodi naslednje podatke:
– naziv pravne osebe ali podjetnika posameznika, ki mu je ministrstvo izdalo pooblastilo za opravljanje strokovno tehničnih pregledov žičniških naprav,
– obseg pooblastila,
– številka in datum pooblastila in
– datum odvzema pooblastila.
(2) Ministrstvo vodi evidenco izdanih pooblastil za vodje obratovanja žičniških naprav. V evidenci vodi naslednje podatke:
– ime in priimek, datum rojstva, naslov,
– številka in datum izdaje pooblastila,
– datum opravljenega izpita,
– številka in datum odločbe o odvzemu pooblastila in
– EMŠO.
(3) Ministrstvo vodi evidenco o pooblaščenih izobraževalnih organizacijah. V evidenci vodi naslednje podatke:
– naziv pravne osebe ali podjetnika posameznika,
– naslov in
– datum pričetka in zaključka izvajanja izobraževanja.
(4) Pooblaščena izobraževalna organizacija vodi podatke o strokovni usposobljenosti osebja za obratovanje žičniških naprav z naslednjimi podatki:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– naslov in
– številka in datum izdaje potrdila o strokovni usposobljenosti.
(5) Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo za:
– strojnike (vlečnic, sedežnic, nihalnih žičnic in vzpenjač),
– strojnike voznike žičniških naprav (vlečnic in sedežnic),
– vodje obratovanja (vlečnic, sedežnic, nihalne žičnice in vzpenjače) in
– izvajalce strokovnih del z vrvmi (spletanje in krajšanje pramenastih vrvi, zalivanje vrvnih konusov, popuščanje nosilnih vrvi in sanacije poškodb na vrveh).
(6) Ministrstvo vodi evidenco o organih za ugotavljanje skladnosti. V evidenci vodi naslednje podatke:
– podatki organa (naziv, sedež, kontaktna oseba),
– številka in datum odločbe.
(7) Ministrstvo v evidenci koncesij za izvajanje javnega prevoza po žičniških napravah vodi naslednje podatke:
– naziv in naslov koncedenta,
– naziv in naslov koncesionarja,
– ime, vrsta in lokacija žičniške naprave,
– številka in datum koncesijske pogodbe in
– trajanje koncesijske dobe za izvajanje javnega prevoza.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(podatki o žičniških napravah) 
Za ostale žičniške naprave iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika upravljavec posreduje podatke ministrstvu pred izdajo prvega (naslednjega) dovoljenja za obratovanje po uveljavitvi tega pravilnika.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022.
Št. 007-16/2021
Ljubljana, dne 24. maja 2021
EVA 2021-2430-0008
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost