Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1802. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarnih pomočeh v Občini Horjul, stran 5064.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18), Odloka o denarnih pomočeh v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 194/20) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 16. redni seji dne 18. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarnih pomočeh v Občini Horjul 
1. člen 
V Odloku o denarnih pomočeh v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 194/20) se 19. člen spremeni tako, da se glasi:
»Do povračila stroška vozovnice z javnim potniškim prometom je upravičen državljan RS, ki ima na območju Občine Horjul stalno prebivališče, in sicer:
– Odrasla oseba, ki ima priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje vojnih invalidov ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanje invalidov ali priznan status delovnega invalida I. kategorije ali najmanj 60 odstotno telesno okvaro po predpisih, ki urejajo invalidsko in pokojninsko zavarovanje,
– Mladoletna oseba in oseba s statusom dijaka/študenta, ki ima priznano težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, težko slabovidnost, slepoto z ostankom vida, slepoto z minimalnim ostankom vida ali popolno slepoto, težjo, težko, najtežjo ali popolno izgubo sluha oziroma težjo ali težko gibalno oviranost po predpisih, ki urejajo usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
Do povračila stroška vozovnice z javnim potniškim prometom je upravičen tudi spremljevalec oseb iz prve ali druge alineje tega člena, ki je državljan RS.«
2. člen 
V Odloku o denarnih pomočeh v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 194/20) se 21. člen spremeni tako, da se glasi:
»Za pridobitev povračila stroškov vozovnice vlagatelj vloži vlogo z vsemi obveznimi prilogami na naslov Občine Horjul. Vlogi mora biti predloženo:
– dokumentacijo, ki izkazuje upravičenost do pridobitve brezplačne vozovnice (status invalidnosti osebe).
Povračilo vozovnice z javnim potniškim prometom se povrne na podlagi predloženega potrdila o nakupu vozovnice ob izpolnjevanju ostalih pogojev, ki izkazujejo upravičenost nakupa vozovnice, ali na podlagi izdane naročilnice za znesek stroškov prevoza prevozniku glede na mesečno poročilo o udeležbi oziroma opravljenih prevozih.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2021-1
Horjul, dne 19. maja 2021
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost