Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

p 375/2021-V Os-2191/21, Stran 1243
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 17. 5. 2021 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 375/2021-V. Predmet tožbe je odvzem premoženja nezakonitega izvora. V 1. točki tožbenega zahtevka se zahteva ugotovitev, da je premoženje: nepremičnina – stanovanjska hiša s št. stavbe 2200 k.o. Vič (1723), ki stoji na parc. št. 1149/126 k.o. Vič (1723) (ID 2711995; ID znak: parcela 1723 1149/126) premoženje nezakonitega izvora. V 2. točki pa se predlaga, da se premoženje navedeno pod točko 1. tožbenega zahtevka, drugi toženi stranki Jasmini Marjanović odvzame in s pravnomočnostjo sodbe postane last Republike Slovenije.
2. Tožena stranka: 1.) Zlatko Marjanović, Gorkičeva ulica 18, Ljubljana; 2.) Jasmina Marjanović, Cesta na Brdo 40c, Ljubljana.
3. Sodišče je dne 20. 5. 2021 izdalo sklep o začasnem zavarovanju premoženja, katerega izrek se glasi:
»Ugodi se predlogu tožeče stranke za odreditev začasnega zavarovanja z začasno odredbo tako, da se za čas do 30 dni po pravnomočni odločitvi o tožbenem zahtevku drugo toženi stranki Jasmini Marjanović ali komurkoli drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu, prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino ali stvarne pravice, ki so v njeno korist vknjižene na nepremičnini:
– stanovanjska hiša s št. stavbe 2200 k.o. Vič (1723), ki stoji na parc. št. 1149/126 k.o. Vič (1723) (ID 2711995; ID znak: parcela 1723 1149/126),
z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi.«.
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka tega člena, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu odvetništvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
7. Dan objave oklica: 28. 5. 2021.
Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. 5. 2021 
 

AAA Zlata odličnost