Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1796. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, stran 5048.

  
Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   T A R I F E 
o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev
1. člen
V Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19) se v tarifni številki 1 v tretjem odstavku za besedilom »znaša taksa« doda besedilo »za vsako posamezno ugotovljeno kršitev,«.
2. člen 
V tarifni številki 9 se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»
1
Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, 
znaša taksa za vsako vrsto poslov iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1
219/3. člen ZTFI-1 
50 točk
«. 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»
2
Za zahtevo za presojo strokovnih znanj iz četrtega odstavka 219. člena ZTFI-1, 
znaša taksa za vsako vrsto poslov iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1
219/4. člen ZTFI-1
100 točk
«. 
3. člen 
V tarifni številki 10 se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»
6
Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika za eno ali več vrst poslov iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1, 
znaša taksa, ne glede na drugi odstavek tarifne številke 109 te tarife
219/1. člen in 219/1. člen v zvezi z 219/4. členom ZTFI-1
25 točk
«. 
Za tabelo se doda naslednje besedilo:
»Opomba:
a) V zvezi z izdajo sklepa iz šestega odstavka te tarifne številke se uporablja opomba b) k tarifni številki 109 te tarife.«.
4. člen 
V tarifni številki 16 se četrti in peti odstavek črtata.
Za opombo a) se doda nova opomba, ki se glasi:
»b) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad osebo iz 345. člena ZTFI-1 se smiselno uporabljajo še določbe od prvega do šestega odstavka tarifne številke 17 te tarife (345. člen in 347/3. člen ZTFI-1).«.
5. člen 
V tarifni številki 17 se v opombi c) v drugem odstavku število »106« nadomesti s številom »105«.
6. člen 
V tarifni številki 23 se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»
1
Za izdajo odredbe v skladu tretjim oziroma četrtim odstavkom 422. člena ZTFI-1, 
znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve
422/3. člen in 422/4. člen ZTFI-1
od 100 do 400 točk
«. 
V drugem odstavku se črta beseda »borzi«.
7. člen 
V tarifni številki 24 se v opombi a) število »98« nadomesti s številom »97« in število »100« nadomesti s številom »99«.
8. člen 
Tarifna številka 31 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 1
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za izdajo odredbe o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, 
znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve
493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 249. členom ZBan-2
od 100 do 400 točk
2
Če Agencija z odredbo subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, naloži, da odredbi priloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, 
se taksa za odredbo poveča za 
493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 251/3. členom ZBan-2
200 točk
3
Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, 
znaša taksa
493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 252/1. členom ZBan-2
100 točk
4
Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, 
znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe 
493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 252/2. členom ZBan-2
100 točk 
vendar skupno 
ne več kot 300 točk
5
Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je subjekt nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, kršil predpise, vendar je te kršitve odpravil pred izdajo odredbe Agencije, 
znaša taksa 
493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 252/3. členom ZBan-2
200 točk
Opomba:
a) Določbe te tarifne številke se uporabljajo, ko za druge postopke nadzora, ki ne pomenijo nadzora nad borznoposredniškimi družbami, v tej tarifi ni drugače določeno.«.
9. člen 
V tarifni številki 44 se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»
3
Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov, 
znaša taksa, ne glede na drugi odstavek tarifne številke 109 te tarife
131/1. člen ZISDU-3
13 točk
«. 
Za tabelo se doda naslednje besedilo:
»Opomba:
a) V zvezi z izdajo sklepa iz tretjega odstavka te tarifne številke se uporablja opomba b) k tarifni številki 109 te tarife.«.
10. člen 
V tarifni številki 49 se v opombi a) besedilo »107 in 108« nadomesti z besedilom »106 in 107«.
11. člen 
V tarifni številki 53 se v opombi č) besedilo »101 in 102« nadomesti z besedilom »100 in 101«.
Za opombo d) se doda nova opomba, ki se glasi:
»e) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na družbo za upravljanje, se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov družbi za upravljanje države članice in upravljavcu alternativnih investicijskih skladov, razen če je za posamezen primer določeno drugače (446/1. člen in 492/1. člen ter 493/1. člen ZISDU-3).«.
12. člen 
V tarifni številki 59 se v prvem odstavku spremeni pravna podlaga tako, da se glasi:
»
59/1/3. člen, 59/1/4. člen v zvezi s 59/1/3. členom, 60/3. člen v zvezi z 59/1/3. oziroma 59/1/4. členom ter 60/8. člen v zvezi s 60/3. členom in 59/1/3. oziroma 59/1/4. členom ZUAIS
«. 
13. člen 
V tarifni številki 106 se za desetim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»
11
Za zahtevo za potrditev prospekta EU za okrevanje, 
znaša taksa, ne glede na določbo prvega in drugega odstavka te tarifne številke
14a. člen Uredbe 2017/1129/EU 
100 točk
«. 
14. člen 
V tarifni številki 115 se za šestim odstavkom dodata nova odstavka, ki se glasita:
»(7) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega in drugega odstavka te tarifne številke se za vsako osebo, ki ustreza opredelitvi sistematičnega internalizatorja iz 34. člena ZTFI-1 in je o tem, na podlagi četrtega odstavka 34. člena ZTFI-1 obvestila Agencijo, poveča za 600 točk oziroma 50 točk mesečno.
(8) Nadomestilo za nadzor nad osebo, ki ni oseba iz prvega, drugega in šestega odstavka te tarifne številke, se pa zanjo na podlagi tretjega odstavka 62. člena ZTFI-1 uporabljajo 242. do 244. člen ZTFI-1 (491/1/3. člen ZTFI), znaša 600 točk oziroma 50 točk mesečno.«.
15. člen 
V tarifni številki 122 se v tretjem odstavku v prvi alineji pred dvopičjem doda pika in naslednje besedilo:
»V primeru, da je prevzemni ali prenosni sklad s poslovanjem začel v tekočem letu, se izračunano nadomestilo za nadzor poveča za 50 točk mesečno, za vsak sklad, ki je s poslovanjem začel v tekočem letu«.
16. člen 
V tarifni številki 131 se v prvem odstavku v prvi alineji beseda »vsaj« nadomesti z besedilom »v najmanj enem in največ«.
17. člen 
V letu 2021 nastane obveznost za plačilo letnega nadomestila za nadzor iz sedmega odstavka in nadomestila za nadzor iz osmega odstavka tarifne številke 115 Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev.
V letu 2021 nastane obveznost za plačilo nadomestila za nadzor iz prve alineje prvega odstavka tarifne številke 131 Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki ni nastala že 1. 1. 2021, z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena se letno nadomestilo za nadzor oziroma nadomestilo za nadzor proporcionalno zmanjša in sicer tako, da se plača le za vsak poln mesec do konca tekočega koledarskega leta.
18. člen 
Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-1/2021-3
Ljubljana, dne 30. marca 2021
EVA 2021-1611-0024
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost