Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

Št. 093-48/2021/14 Ob-2232/21, Stran 1183
Na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 5. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 (Uradni list RS, št. 37/18) Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja
javni razpis 
za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023 
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja digitalne preobrazbe nevladnih in prostovoljskih organizacij s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev ter višje ravni usposobljenosti njihovih zaposlenih in uporabnikov na področju informacijske družbe z namenom hitrega in uspešnega odzivanja na izzive in potrebe družbe ter dodatne spodbude širši digitalizaciji družbe.
Področje digitalne preobrazbe zajema izboljšave izkušenj uporabnikov storitev, ki jih izvajajo NVO, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v organizacijah, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in izvajanja dejavnosti ali storitev NVO, vpeljavo digitalnih poslovnih modelov ter razvoj digitalnih kompetenc (zaposlenih v nevladnih organizacijah in uporabnikov), digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest.
Opolnomočenje zaposlenih v NVO in njihovih uporabnikov bo pripomoglo k višji stopnji znanja za uporabo digitalne tehnologije ter digitalnih storitev, kar bo pripomoglo k boljši informiranosti in lažjemu komuniciranju v družbi ter hkrati k zmanjševanju razkoraka v digitalni pismenosti.
Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa: sklop A in sklop B. Specifike posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, če teh specifik ni, veljajo določbe javnega razpisa za oba sklopa enako.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti, ki jih bodo izvajale nevladne in prostovoljske organizacije:
Sklop A:
– razvoj novih ali nadgradnja obstoječih storitev s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje NVO na naslednjih področjih: (1) sociala, (2) zdravje, (3) okolje, prostor, ohranjanje narave, (4) kultura, (5) šport, rekreacija, (6) izobraževanje, raziskovanje, znanost, (7) človekove pravice, (8) informacijska družba, digitalizacija, (9) dolgoživa družba, (10) prostovoljstvo, vključno s:
– promocijo novih/nadgrajenih storitev z usposabljanji za njihovo uporabo med uporabniki ter
– usposabljanji in drugimi aktivnostmi za uporabnike NVO na področju informacijske družbe z rabo novih ter obstoječih digitalnih rešitev. 
Sklop B:
– optimizacija procesov v NVO in razširitev njihovega delovanja s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje NVO vključno z:
– usposabljanji svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za njihovo uporabo ter 
– usposabljanji svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za pridobitev digitalnih kompetenc. 
4. Cilj javnega razpisa
V skladu z vizijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, opredeljeno v Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, so splošni cilji javnega razpisa naslednji:
– povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
– dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
– kakovostno organizirano in trajnostno naravnano prostovoljstvo ter upravljanje s prostovoljci.
Specifični cilji javnega razpisa so naslednji:
– predvidoma 46 podprtih projektov,
– predvidoma 13 novo razvitih/nadgrajenih storitev za učinkovitejše delovanje NVO s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev,
– predvidoma 13 akcij z namenom promocije novo razvitih/nadgrajenih storitev,
– predvidoma 500 usposabljanj za uporabo novih/nadgrajenih storitev,
– predvidoma 500 usposabljanj na področju informacijske družbe,
– predvidoma 2.500 usposobljenih uporabnikov novo razvitih/nadgrajenih storitev,
– predvidoma 2.500 usposobljenih uporabnikov na področju informacijske družbe,
– predvidoma 33 optimiziranih procesov v NVO s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev,
– predvidoma 66 usposabljanj vezanih na optimizacijo procesov v NVO,
– predvidoma 700 usposabljanj za digitalne kompetence,
– predvidoma 150 usposobljenih zaposlenih, članov in prostovoljcev, vezanih na optimizacijo procesov v NVO,
– predvidoma 350 usposobljenih zaposlenih, članov in prostovoljcev v NVO za digitalne kompetence.
5. Ciljne skupine javnega razpisa
Ciljne skupine javnega razpisa se razlikujejo glede na sklop, in sicer:
– za sofinanciranje aktivnosti, ki se vežejo na sklop A: nevladne organizacije in njihovi uporabniki,
– za sofinanciranje aktivnosti, ki se vežejo na sklop B: nevladne organizacije in njihovi zaposleni, člani in prostovoljci.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med seboj razlikujejo glede na sklop javnega razpisa, na katerem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem sklopu, tj. ali sklopu A ali sklopu B. V okviru izbranega sklopa lahko prijavitelj odda le eno vlogo. Posamezna pravna oseba lahko kandidira v okviru javnega razpisa bodisi kot prijavitelj bodisi kot partner zgolj v eni vlogi.
Sklop A
Na javnem razpisu lahko na sklopu A kandidira prijavitelj samo skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili konzorcij oziroma konzorcijsko partnerstvo. Konzorcij morata sestavljati najmanj dve pravni osebi (prijavitelj ter en partner). Pri tem morajo biti v prijavi jasno razvidni vloga in doprinos prijavitelja in partnerjev k izvedbi projekta. Prijavo na javni razpis odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.
Sklop B
Na javnem razpisu lahko na sklopu B kandidira prijavitelj sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili konzorcij oziroma konzorcijsko partnerstvo. V primeru konzorcija ga morata sestavljati najmanj 2 pravni osebi (prijavitelj ter 1 partner). Pri tem morajo biti v prijavi jasno razvidni vloga in doprinos prijavitelja in partnerjev k izvedbi projekta. Če se na javni razpis prijavi konzorcij, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.
Če bo na javnem razpisu izbran konzorcij, Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). Prijavitelj je dolžan najpozneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju ministrstvu predložiti podpisan konzorcijski sporazum, ki je priloga razpisne dokumentacije (Priloga št. 2: Vzorec konzorcijskega sporazuma). V konzorcijskem sporazumu, ki ga prijavitelj podpiše z vsemi partnerji, so opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti konzorcija za izvedbo aktivnosti, navedenih v potrjeni vlogi.
6.1 Splošni pogoji za prijavo na javni razpis
6.1.1 Upravičeni prijavitelji in partnerji za sklop A
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop A, mora na dan prijave na javni razpisi izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje, razen pogojev iz 3. in 5. točke, za katera je določen drugačen presečni datum:
1. je nevladna organizacija, ki ima podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu,
2. je imel v letu 2019 ali v letu 2020 najmanj 70.000 EUR prihodka,
3. je imel na dan 1. 2. 2021 zaposleni vsaj dve osebi za polni ali krajši delovni čas,
4. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
7. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
Če se prijavitelj na javnem razpisu prijavlja na področje (10) prostovoljstvo, mora izpolnjevati še naslednji pogoj:
8. je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
Vsak partner mora na sklopu A na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje, razen pogoja iz 5. točke, za katerega je določen drugačen presečni datum:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
2. je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
3. je imel v letu 2019 ali v letu 2020 najmanj 20.000 EUR prihodka,
4. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
7. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
Če se partner na javnem razpisu prijavlja na področje (10) prostovoljstvo, mora izpolnjevati še naslednji pogoj:
8. je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
6.1.2 Upravičeni prijavitelji in partnerji za sklop B
Sklop B
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop B, mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje, razen pogojev iz 3. in 5. točke, za katera je določen drugačen presečni datum:
1. je nevladna organizacija, ki ima podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu,
2. je imel v letu 2019 ali letu 2020 najmanj 30.000 EUR prihodka,
3. je imel na dan 1. 2. 2021 zaposlene vsaj tri osebe za polni ali krajši delovni čas ali je imel na dan 1. 2. 2021 zaposleno vsaj eno osebo za polni ali krajši delovni čas in ima vsaj 200 članov,
4. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
7. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
Vsak partner mora na sklopu B na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje, razen pogoja iz 5. točke, za katerega je določen drugačen presečni datum:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
2. je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
3. je imel v letu 2019 ali v letu 2020 najmanj 10.000 EUR prihodka,
4. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
7. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
Posamezni prijavitelj oziroma partner mora za sklop, na katerega se prijavlja, izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev mora prijavitelj podpisati izjavo (za sklop A: Obrazec št. 4 A, za sklop B: Obrazec št. 4 B), v primeru konzorcija pa mora izjavo podpisati tudi vsak partner (za sklop A: Obrazec št. 5 A, za sklop B: Obrazec št. 5 B), s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Dokazila in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, v poglavju 6.1.1 za sklop A ter v poglavju 6.1.2 za sklop B.
Za hitrejšo obravnavo vloge vsak prijavitelj/partner navedena dokazila iz uradnih evidenc priloži sam (npr. kopija veljavnega ustanovitvenega akta/temeljnega akta, dokazilo FURS o poravnanih obveznostih, izpis iz ZZZS ipd.). Tekom postopka lahko ministrstvo izpolnjevanje posameznih pogojev preveri tudi v uradnih evidencah.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila, dokazila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev. Če ta ne bodo posredovana v roku in na način, določenem v pozivu, bo strokovna komisija vloge takih prijaviteljev zavrnila.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. Če se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru vloge, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o izboru vloge pa se odpravi.
6.2 Specifični pogoji, ki se nanašajo na izvedbo posamezne sofinancirane aktivnosti
Če bo prijavitelj oddal vlogo za sofinanciranje aktivnosti na sklopu A, mora biti storitev, ki bo razvita v okviru potrjenega projekta, nova ali bistveno nadgrajena ter v času sofinanciranja projekta ne zgolj vzpostavljena, temveč tudi delujoča, javno dostopna ter s strani uporabnikov že koriščena. Projekti ne smejo vključevati storitve oziroma informacijske rešitve, ki bi neupravičeno podvajali že obstoječe rešitve javne uprave. Prav tako rešitev ne sme biti v nasprotju s strateškimi dokumenti in usmeritvami države.
Če bo prijavitelj oddal vlogo na sklopu B, mora biti vpeljana digitalna informacijska rešitev za učinkovitejše delovanje organizacije ali konzorcija v času sofinanciranja projekta ne zgolj vzpostavljena, temveč tudi testno preizkušena in delujoča.
Za oba sklopa velja, da lahko upravičenci usposabljanja izvajajo na različne načine (npr. skupinsko, individualno, v živo, na daljavo ipd.), pri tem je ključno to, da upoštevajo specifike ciljne skupine, ki se bo usposabljala. V vlogi je za vsa izvedena usposabljanja potrebno predvideti in opredeliti tudi rešitve za izvedbo usposabljanj za primer, da bodo usposabljanja ovirana ali onemogočena zaradi nepredvidenih situacij (npr. Covid-19).
7. Sodelovanje s pridruženimi partnerji
V projektu je zaželeno sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni/regionalni/nacionalni ravni. To pomeni sodelovanje prijavitelja/konzorcija z drugimi pravnimi osebami ne glede na njihov status in pravno obliko (npr. fakultete, občine, podjetja, javni zavodi, RRA, druge NVO) in za katere prijavitelj ne more uveljavljati stroškov v okviru prijavljenega projekta.
Sodelovanje pridruženih partnerjev je zaželeno in bo pri ocenjevanju vlog upoštevano, če bo jasno izkazano, da lahko ti s svojo vlogo pripomorejo k uspešnejšemu doseganju ciljev. V okviru posameznega projekta lahko sodeluje več pridruženih partnerjev (dokazilo: Priloga št. 4: Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem).
8. Financiranje
8.1 Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo tega javnega razpisa, je 4.580.000 EUR, pri čemer je predvidena razporeditev med leti naslednja:
leto 2021
leto 2022
leto 2023
leto 2024
SKUPAJ
SKLOP A
260.000 EUR
1.000.000 EUR
1.000.000 EUR
340.000 EUR
2.600.000 EUR
SKLOP B
200.00.000 EUR
1.000.000 EUR
780.000 EUR
1.980.000 EUR
SKUPAJ
460.000 EUR
2.000.000 EUR
1.780.000 EUR
340.000 EUR
4.580.000 EUR
Če se sredstva na posameznem sklopu javnega razpisa ne razdelijo v celoti, se lahko prenesejo na drug sklop ali ostanejo nerazporejena.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne sklene pogodb o sofinanciranju v primeru, da za javni razpis nima zagotovljenih sredstev v proračunu ali da, glede na razpoložljiva proračunska sredstva v posameznem letu, predlaga prilagoditev dinamike izplačil ali spremembo višine sofinanciranja.
Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leta 2021, 2022, 2023 in 2024 se uredi pod odložnim pogojem, in sicer se prevzem obveznosti v tem delu uveljavi, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
8.2 Višina zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo v okviru javnega razpisa posamezno vlogo oziroma projekt sofinanciralo v skupni višini:
– sklop A: do največ 200.000 EUR, pri čemer lahko posamezni pravni subjekt (tj. kot prijavitelj ali partner) zaprosi do največ 70.000 EUR,
– sklop B: do največ 60.000 EUR, pri čemer lahko posamezni pravni subjekt (tj. kot prijavitelj ali partner) zaprosi do največ 30.000 EUR.
8.3 Način dodeljevanja sredstev
V okviru predmetnega javnega razpisa se bodo izbrani projekti sofinancirali:
– na sklopu A: za obdobje od najmanj 18 do največ 24 mesecev,
– na sklopu B: za obdobje od najmanj 12 do največ 15 mesecev.
V skladu s pravili zakonodaje s področja javnih financ se bo sofinanciranje projektov izvajalo po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Podrobnejši način izplačevanja predplačila je opredeljen v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prav tako bo Ministrstvo za javno upravo objavilo Navodila upravičencem za izvajanje projektov v okviru Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023 (v nadaljnjem besedilu: navodila upravičencem), v katerih bo natančno opredeljen način izplačevanja dodeljenih sredstev.
9. Upravičeni stroški
V okviru tega javnega razpisa so upravičeni naslednji stroški:
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (SSE A),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– nakup IKT opreme,
– posredni stroški v pavšalnem znesku do 15 % stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta.
Podrobna razčlenitev upravičenih in neupravičenih stroškov ter dokazil za uveljavljanje posameznega upravičenega stroška je navedena v poglavju 9 razpisne dokumentacije ter navodilih upravičencem.
10. Obdobje porabe dodeljenih sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za ta javni razpis so proračunska leta 2021, 2022, 2023 in 2024. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2024.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma konzorcijskemu partnerju nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do konca izvajanja projekta, kot ga določi prijavitelj v vlogi (na sklopu A: najdlje do konca 24 mesečnega izvajanja sofinanciranih aktivnosti in na sklopu B: najdlje do konca 15 mesečnega izvajanja sofinanciranih aktivnosti). Upravičenci morajo začeti z izvajanjem projektov najpozneje 1. 1. 2022.
Ministrstvo lahko dopusti možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru višje sile ali izrednih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov. Pogoji in postopki podaljšanja navedenih obdobij bodo podrobneje določena v navodilih upravičencem.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo oziroma predplačilo v letu 2021 plačalo najpozneje do 31. 12. 2021 oziroma v skladu s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS, v letu 2022 najpozneje do 31. 12. 2022 oziroma v skladu s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS, v letu 2023 do najpozneje 31. 12. 2023 oziroma v skladu s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS ter v letu 2024 do najpozneje 31. 12. 2024 oziroma v skladu s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.
11. Postopek izbora prijaviteljev
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
11.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog na ta javni razpis je do vključno 30. 7. 2021.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, ki so določeni v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je treba, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v wordovi oziroma excelovi obliki posredovati tudi izpolnjene spodaj navedene obrazce (Priloga št. 10):
Sklop A:
– Obrazec št. 1 A: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih,
– Obrazec št. 2 A: Prijavnica,
– Obrazec št. 3: Finančni načrt.
Sklop B:
– Obrazec št. 1 B: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih,
– Obrazec št. 2 B: Prijavnica,
– Obrazec št. 3: Finančni načrt.
Prijavitelji lahko vlogo na javni razpis oddajo izključno po pošti, s priporočeno poštno pošiljko, na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer na način, da bo iz pošiljke jasno razviden točen datum in ura oddaje vloge. V nasprotnem primeru strokovna komisija take vloge ne bo obravnavala in jo bo s sklepom predstojnika ministrstva zavrgla ter neodprto vrnila pošiljatelju.
Vlogo je treba poslati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (za sklop A: Priloga št. 3 A: Označba vloge A, za sklop B: Priloga št. 3 B: Označba vloge B), ki je del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj ne bo uporabil obrazca za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo nepopolno in nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge na javni razpis pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in določili javnega razpisa, merili za ocenjevanje ter osnutkom Pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del tega javnega razpisa, zato parafiranega osnutka Pogodbe o sofinanciranju ni treba priložiti pri oddaji vloge na javni poziv.
Kot pravočasne se bodo upoštevale le vloge, ki bodo oddane izključno po pošti, na prej navedeni naslov, do vključno 30. 7. 2021 do 18. ure.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ne bo oddana do navedenega roka. Prepozne oziroma napačno naslovljene vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
11.2 Število predloženih vlog
Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem sklopu, tj. ali sklopu A ali sklopu B. Če bo posamezni prijavitelj kandidiral na obeh sklopih javnega razpisa, se bo upoštevala vloga na tistem sklopu, ki bo oddana prej (datum in ura oddaje), vse preostale vloge pa se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
V okviru izbranega sklopa lahko prijavitelj odda le eno vlogo. Če bo v okviru istega sklopa predložil več vlog za sofinanciranje bo upoštevana tista vloga, ki bo oddana prej (datum in ura oddaje), vse nadaljnje vloge pa se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Posamezna pravna oseba lahko kandidira v okviru javnega razpisa bodisi kot prijavitelj bodisi kot partner zgolj v eni vlogi. Če bo posamezna pravna oseba na javnem razpisu kandidirala v več vlogah, se bo upoštevala tista vloga, ki bo oddana prej (datum in ura oddaje), vse nadaljnje vloge pa se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
11.3 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih dni od izteka roka za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana in bo praviloma javno. Potencialni prijavitelji bodo o datumu in lokaciji odpiranja prijav obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/.
Strokovna komisija se lahko odloči, da zaradi vladnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem epidemije COVID-19 ali zaradi prevelikega števila vlog, odpiranje ne bo javno. O tej odločitvi bo prijavitelje obvestila najmanj dva delovna dneva pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/.
Odpirale se bodo samo v roku oddane, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu oddaje vloge na pošto. Prepozno oddane, nepravilno izpolnjene ter označene ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva ter zaprte vrnjene pošiljatelju.
12. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani obrazci in priloge.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) ne vsebuje vseh predpisanih obrazcev.
Prijavitelj mora vlogi priložiti v celoti izpolnjene obrazce in obvezne priloge, ki so podrobneje navedene v razdelku 18.2. tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj vlogi na javni razpis ne bo priložil v celoti izpolnjenega:
– za sklop A: Obrazca št. 1 A: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih, Obrazca št. 2 A: Prijavnica in Obrazca št. 3: Finančni načrt,
– za sklop B: Obrazca št. 1 B: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih, Obrazca št. 2 B: Prijavnica in Obrazca št. 3: Finančni načrt,
strokovna komisija prijavitelja ne bo pozvala k dopolnitvi vlog, temveč bo tako vlogo zavrnila.
Če prijavitelj posluje z žigom, mora originalno žigosati obrazce in priloge. Če z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen originalni podpis odgovorne osebe povsod, kjer je to predvideno. Če obrazci in priloge ne bodo originalno podpisani in žigosani, se bo vloga štela za formalno nepopolno.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev prijave bo posredovan s priporočeno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Od prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavrnjene s sklepom predstojnika ministrstva.
13. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnosti vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis ter v postopek ocenjevanja uvrstila le tiste vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa.
Če prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev javnega razpisa, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije na podlagi meril, določenih v poglavju 14 razpisne dokumentacije. Končno oceno vloge bo predstavljalo povprečje posameznih podeljenih ocen obeh ocenjevalcev.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o vsebini vloge. Če pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vloge oceni, da posamezne predlagane aktivnosti v projektu niso upravičene do sofinanciranja in od prijavitelja zahteva prilagoditev izvedbenega načrta ter finančnega načrta projekta.
Strokovna komisija ima pravico do znižanja posameznih postavk v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene nerealno in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V takem primeru bo poziv za prilagoditev finančnega načrta prijavitelju posredovan po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja navedenem v Obrazcu št. 1 A oziroma Obrazcu št. 1B. Če prilagoditev finančnega načrta ne bo posredovana v roku in na način, določen v pozivu, ali če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogi strokovne komisije, se šteje, da prijavitelj odstopa od vloge.
Če bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od prvotno zaprošene. Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogi strokovne komisije, se šteje, da prijavitelj odstopa od vloge.
Ocenjevanje formalno popolnih vlog bo potekalo po vrstnem redu oddaje vlog na pošto.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev, ki jih bo predlagala za sofinanciranje.
Za sklop A velja, da bo na posameznem področju sofinanciran en projekt, in sicer tisti, ki bo na posameznem področju dosegel najvišje število točk ob upoštevanju določila, da je dosegel tudi minimalni kakovostni kriterij, razen na področju (10) prostovoljstvo, kjer bosta izbrana dva projekta ob istih pogojih.
Z ostalimi sredstvi sklopa A se bo financiralo najvišje ocenjene projekte na sklopu A, ne glede na področje. Tudi če se na določeno področje ne bo prijavil noben prijavitelj ali če na določenem področju zaradi nedoseganja minimalnega kakovostnega kriterija ne bo izbran noben prijavitelj, se bodo sredstva na sklopu A dodelila najvišje ocenjenim prijaviteljem na sklopu A, ne glede na področje.
Na sklopu A bodo za sofinanciranje predlagane le tiste vloge, ki bodo pri merilih 1, 2, 3, 4 in 5 skupaj dosegle minimalni kakovostni kriterij 65 točk. Za sofinanciranje bodo najprej predlagane vloge, ki bodo na posameznem področju dosegle najvišje število točk ter v primeru ostanka finančnih sredstev še vloge z najvišjim skupnim številom točk doseženih pri merilih 1, 2, 3, 4 in 5, ne glede na področje.
Za sklop B velja, da bo iz vsake regije sofinanciran en projekt, in sicer se regija določi glede na sedež prijavitelja. Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo v posamezni regiji dosegli najvišje število točk ob upoštevanju določila, da so dosegli tudi minimalni kakovostni kriterij. Če za določeno regijo ne bo prispela nobena vloga ali če nobena vloga v posamezni regiji ne bo dosegla minimalnega kakovostnega kriterija ter v primeru preostanka razpoložljivih sredstev sklopa B, bo ministrstvo preostanek razpoložljivih sredstev sklopa B ponudilo naslednjim najvišje pozitivno ocenjenim prijaviteljem na sklopu B, ne glede na regijo, v kateri imajo sedež.
Na sklopu B bodo za sofinanciranje predlagane le tiste vloge, ki bodo pri merilih 1, 2, 3 in 4 skupaj dosegle minimalni kakovostni kriterij 50 točk. Za sofinanciranje bodo najprej predlagane vloge, ki bodo glede na regijo, v kateri imajo sedež, dosegle najvišje število ter v primeru ostanka finančnih sredstev še vloge z najvišjim skupnim številom točk doseženih pri merilih 1, 2, 3 in 4, ne glede na sedež regije.
Če več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva posameznega sklopa, bo prednost pri izboru imela vloga, ki bo tako na sklopu A kot na sklopu B prejela večje število točk pri merilu 1.1 in 2.1. Če bo število točk še vedno enako, bo izbrana tista vloga, ki bo oddana prej.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija za vsak posamezen sklop javnega razpisa oblikovala svoj predlog prejemnikov sredstev, ki jih bo predlagala za sofinanciranje.
Strokovna komisija lahko preostanek sredstev znotraj posameznega sklopa podeli naslednjemu na lestvici, tudi če sredstva ne zadostujejo za celotno zaprošeno višino sredstev ob pogoju, da se prijavitelj strinja z znižanim zneskom sofinanciranja.
Če skupna vrednost predlaganih vlog na posameznem sklopu ne bo dosegla razpoložljivih sredstev, se lahko ostanek sredstev prerazporedi na drug sklop oziroma lahko ostanek sredstev ostane nerazporejen.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma pogodbe z njim ni mogoče skleniti v predpisanem roku, se lahko izbere vloga, ki je naslednja prejela najvišje število točk.
14. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno oddane vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Strokovna komisija bo pri podeljevanju točk upoštevala naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če pri posameznem merilu ni določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno
3
delno ustrezno
2
sprejemljivo
1
pogojno sprejemljivo
0
neustrezno/nesprejemljivo
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
Sklop A:
MERILO
največje št. točk
1. Ustreznost projekta
24 točk
2. Zasnova projekta
36 točk
3. Finančni načrt
16 točk
4. Ustreznost konzorcija 
8 točk
5. Dodatna merila 
6 točk
SKUPAJ
90 točk
Največje skupno možno število doseženih točk je 90. Če bo vloga pri merilu 1.1 ali pri merilu 2.1 ocenjena z manj kot 4 točkami, se bo vloga zavrnila in ne bo ocenjena še po preostalih merilih.
Sklop B:
MERILO
največje št. točk
1. Ustreznost projekta
24 točk
2. Zasnova projekta
28 točk
3. Finančni načrt
12 točk
4. Dodatna merila 
6 točk
SKUPAJ
70 točk
Največje skupno možno število doseženih točk je 70. Če bo vloga pri merilu 1.1 ali pri merilu 2.1 ocenjena z manj kot 4 točkami, se bo vloga zavrnila in ne bo ocenjena še po preostalih merilih.
15. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa in varovanje osebnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa predstavljajo informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
16. Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je treba priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
17. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/.
18. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/ ali osebno pri Urški Kavčič.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023« (za Urško Kavčič).
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/.
Vprašanja bo možno posredovati najpozneje do vključno 23. 7. 2021, zadnji odgovori s strani ministrstva pa bodo objavljeni najpozneje do 28. 7. 2021. Če bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori nanje ne bodo posredovani.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/.
18.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
18.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
Spodaj navedeni prijavni obrazci in priloge so ločeni glede na sklop prijave na javni razpis, pri čemer je to posebej označeno na posameznem obrazcu (A, B). Kjer to ni posebej označeno, so obrazci oziroma priloge za oba sklopa javnega razpisa enaka.
18.2.1 Sklop A
a.) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1 A: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih,
– Obrazec št. 2 A: Prijavnica,
– Obrazec št. 3: Finančni načrt,
– Obrazec št. 4 A: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
– Obrazec št. 5 A: Izjava partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev.
b.) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis),
– Priloga št. 2: Vzorec konzorcijskega sporazuma (ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis),
– Priloga št. 3 A: Označba vloge A,
– Priloga št. 4: Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem (če je relevantno; in sicer je potrebno Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem priložiti k vlogi na javni razpis za vsakega pridruženega partnerja posebej).
c.) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji in partnerji priložiti sami
– Priloga št. 5: kopija Odločbe o podelitvi statusa NVO v javnem interesu ali izpis iz evidence nevladnih organizacij v javnem interesu (AJPES) (samo za prijavitelja),
– Priloga št. 6: kopija podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov (izkaz poslovnega izida) za obdobje 1. 1. 2019–31. 1. 2019 ali za obdobje 1. 1. 2020–31. 12. 2020,
– Priloga št. 7: kopija dokazila ZZZS glede števila zaposlenih oseb na dan 1. 2. 2021 (samo za prijavitelja),
– Priloga št. 8: kopija dokazila FURS o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis,
– Priloga št. 9: kopija veljavnega ustanovitvenega ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami (samo za partnerja),
– Priloga št. 10: CD/DVD/USB z izpolnjenim Obrazcem št. 1 A, Obrazcem št. 2 A in Obrazcem št. 3. (priloži prijavitelj v imenu konzorcija).
18.2.2 Sklop B
a.) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1 B: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih,
– Obrazec št. 2 B: Prijavnica B,
– Obrazec št. 3: Finančni načrt,
– Obrazec št. 4 B: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
– Obrazec št. 5 B: Izjava partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (le v primeru konzorcija).
b.) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis),
– Priloga št. 2: Vzorec konzorcijskega sporazuma (le v primeru konzorcija; ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis),
– Priloga št. 3 B: Označba vloge B,
– Priloga št. 4: Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem (če je relevantno; in sicer je potrebno Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem priložiti k vlogi na javni razpis za vsakega pridruženega partnerja posebej).
c.) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji ter v primeru konzorcija partnerji priložiti sami
– Priloga št. 5: kopija Odločbe o podelitvi statusa NVO v javnem interesu ali izpis iz evidence nevladnih organizacij v javnem interesu (AJPES) (samo za prijavitelja),
– Priloga št. 6: kopija podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov (izkaz poslovnega izida) za obdobje 1. 1. 2019–31. 1. 2019 ali za obdobje 1. 1. 2020–31. 12. 2020,
– Priloga št. 7: kopija dokazila ZZZS glede števila zaposlenih oseb na dan 1. 2. 2021 (samo za prijavitelja),
– Priloga št. 8: kopija dokazila FURS o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis,
– Priloga št. 9: kopija veljavnega ustanovitvenega ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami (samo za partnerja),
– Priloga št. 10: CD/DVD/USB z izpolnjenim Obrazcem št. 1 B, Obrazcem št. 2 B in Obrazcem št. 3. (priloži prijavitelj v imenu konzorcija).
Ministrstvo za javno upravo 

AAA Zlata odličnost