Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1804. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave Lokacijskega načrta B7 Kovinarska – vzhodni del, stran 5065.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je župan Občine Kamnik sprejel
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave Lokacijskega načrta B7 Kovinarska – vzhodni del 
1. OCENA STANJA 
1.1. Temeljne ugotovitve
Priprava prostorskega akta je bila začeta na podlagi določb Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1), zato se, skladno z določbami 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07), postopki za sprejem lokacijskega načrta (v nadaljevanju: LN) dokončajo po določbah ZUreP-1. V postopku priprave in sprejemanja prostorskega akta je bila že izvedena javna razgrnitev.
1.2. Ocena stanja
Postopek priprave predmetnega prostorskega akta se je pričel s sprejetjem Programa priprave lokacijskega načrta B7 Kovinarska – vzhodni del (Uradni list RS, št. 54/04), ki ga je na podlagi ZUreP-1 in 16. člena Statuta Občine Kamnik dne 30. 4. 2004 sprejel župan Občine Kamnik.
V skladu z ZUreP-1 so bile do sedaj v postopku priprave predmetnega LN izvedene naslednje aktivnosti:
– sprejet in v Uradnem listu je bil objavljen Program priprave lokacijskega načrta B7 Kovinarska – vzhodni del (Uradni list RS, št. 54/04),
– izdelan je bil geodetski načrt (Geodetski biro Apolonij d.o.o., Kamnik, št. projekta 04/254, avgust 2004),
– načrtovalec je izdelal osnutek LN,
– na podlagi osnutka LN so bile v postopku pridobljene naslednje smernice nosilcev urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Ljubljana (št. 35001-490/2004-LJ-2009 z dne 15. 7. 2004). 
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana (št. 370-05-801/2004-1-3 z dne 21. 6. 2004). 
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana (št. 352-10030/2004-08825 z dne 28. 6. 2004). 
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Ljubljana (št. 347-09-4919/2004-4 z dne 13. 7. 2004). 
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana (št. 2-III-194/2-O-04/AO z dne 28. 6. 2004). 
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik (z dne 7. 7. 2004). 
 Telekom Slovenije, Ljubljana (št. 02/30-03LJ-736/2-04-BS z dne 7. 7. 2004).
– Komunalno podjetje Kamnik d.d. – vodovod (št. 51/71-52/57-61/72 z dne 21. 6. 2004). 
– Komunalno podjetje Kamnik d.d. – javna razsvetljava (št. 50/50 z dne 21. 6. 2004). 
– Elektro Ljubljana d.d. (št. K3-756/04-Žum z dne 14. 7. 2004). 
– Adriaplin d.o.o., Ljubljana (št. 1167/04-MP z dne 15. 7. 2004). 
– izdelane so bile naslednje strokovne podlage:
– Hidravlična presoja novega mostu preko reke Kamniške Bistrice pri Coprnici v Kamniku (PUH, Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Ljubljana, št. poročila: IV-51/2004, november 2004). 
– Okoljsko poročilo za Občinski lokacijski načrt za območje B7 Kovinarska – vzhodni del (II. mestna povezovalna cesta, Kamnik) (Ipsum d.o.o., št. projekta 118-01/04, november 2004). 
– izdelan je bil predlog lokacijskega načrta B7 Kovinarska – vzhodni del,
– skladno s Sklepom o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu B7 Kovinarska – vzhodni del (Uradni list RS, št. 122/04) je bila izvedena javna razgrnitev in javna obravnava,
– predlog Odloka o lokacijskem načrtu B7 Kovinarska – vzhodni del je bil v prvi obravnavi obravnavan in sprejet na 19. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, dne 24. 11. 2004,
– oblikovana so bila stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave.
2. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
Strokovne rešitve prostorskih ureditev za obravnavno območje so bile izdelane na podlagi strokovnih podlag v fazi priprave prostorskega akta, in sicer:
– povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov Občine Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata za identifikacijo prvotnega stanja,
– smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatkov o geološkem in hidrološkem stanju terena.
V kolikor se bo v nadaljevanju postopka priprave in sprejemanja prostorskega akta izkazala potreba po dopolnitvi obstoječih oziroma izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile naknadno. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
3. ROKI ZA NADALJEVANJE IN DOKONČANJE POSTOPKOV PRIPRAVE IN SPREJEMANJA PROSTORSKEGA AKTA 
Roki za nadaljevanje in dokončanje LN in njegovih posameznih faz so naslednji:
Faza
Nosilec
Rok
Preveritev smernic NUP, ustreznosti dosedanjih strokovnih podlag, prostorskega akta in dosedanjih stališč ter pridobitev mnenj NUP o verjetnosti pomembnejših vplivov prostorskega akta na okolje in odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO
Občina 
90 dni po uvedbi nadaljevanja postopka
Dopolnitev strokovnih podlag
Posamezni izvajalci
120 dni po zaključku preveritve smernic in dosedanjih strokovnih podlag
Dopolnitev lokacijskega načrta
Izvajalec, Občina
60 dni po dopolnitvi strokovnih podlag
Ponovna javna razgrnitev in javna obravnava, 
I. obravnava OS
Občina, OS
45 dni po dopolnitvi lokacijskega načrta
Stališča do pripomb
Izvajalec, Občina
15 dni po koncu javne razgrnitve
Izdelava predloga lokacijskega načrta
Izvajalec, Občina
60 dni po potrditvi stališč
Pridobitev mnenj
Občina
30 dni po izdelavi predloga
II. obravnava OS
OS z odlokom
30 dni po prejetju vseh mnenj
Objava odloka
30 dni po sprejemu
Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primeru uvedbe postopka CPVO, zahtev pripravljavca oziroma nosilcev urejanja prostora za dodatne strokovne analize in študije, zaradi planiranih aktivnosti občinskega sveta oziroma zaradi ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.
4. NAVEDBA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI PODAJO SMERNICE IN MNENJA ZA NAČRTOVANO PROSTORSKO UREDITEV 
Pri nadaljevanju postopka priprave LN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu prostorskega akta sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 41, 1241 Kamnik
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
– Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku CPVO.
V kolikor se tekom postopka utemeljeno ugotovi, da je potrebno v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja prostora, pripravljavec pozove tudi njega. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima zahtev, ki bi jih bilo treba upoštevati.
5. UREDITVENO OBMOČJE PROSTORSKEGA AKTA 
Območje urejanja se je skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) in Odlokom o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02), ki sta prenehala veljati, imenovalo B7 Kovinarska – vzhodni del. Veljavni Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17) pa območje opredeli kot enoto urejanja prostora z oznako KA-62. V ureditveno območje se lahko vključijo tudi površine, ki so potrebne za nemoteno izvedbo in rabo načrtovane prostorske ureditve.
6. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM 
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta bremenijo pobudnika izdelave prostorskega akta.
7. OBJAVA UGOTOVITVENEGA SKLEPA 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Občine Kamnik in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-3/2004-5/1
Kamnik, dne 17. maja 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost