Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1822. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora VE-3, stran 5097.

  
Na podlagi 119. in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora VE-3 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora VE-3, gospodarska cona »Asfaltna baza Remont – Pirešica« (v nadaljevanju OPPN), na območju naselja Velika Pirešica v Občini Žalec.
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
Priprava OPPN temelji na usmeritvah iz OPN ter na pobudi investitorja priprave OPPN.
Usmeritve za pripravo OPPN so dovolj podrobno določene v OPN, zato priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
OPN za območje gospodarske cone določa tri enote, in sicer VE-3/1, in VE 3/2 ki se urejata z že veljavnim UN in enoto urejanja prostora z oznako VE-3/3, z opredeljeno namensko rabo prostora: gospodarske cone (IG) in površine cest (PC). Pri izdelavi OPPN se upošteva:
– na severnem delu območja je načrtovana trasa prestavljene lokalne ceste Velika Pirešica–Ponikva z odcepom glavne servisne ceste na območje gospodarske cone;
– večji del površin med lokalno cesto in servisno cesto na severnem delu kompleksa je namenjen parkirnim površinam za tovorna in osebna vozila;
– površine med obstoječim upravnim kompleksom in asfaltno bazo, ter zahodno in južno od asfaltne baze so predvidene za gradnjo proizvodnih, skladiščnih, prometnih in poslovnih objektov s pripadajočimi manipulativnimi površinami in servisnimi cestami;
– na skrajnem južnem delu je kot prehod med proizvodnimi objekti in obstoječo stanovanjsko pozidavo predvidena gradnja poslovno-stanovanjskih objektov;
– ob servisni cesti je v zelenem pasu z drevoredom načrtovan komunalni koridor;
– obstoječa gozdna zemljišča na terenu, kjer konfiguracija terena ni primerna za gradnjo objektov in ureditev večjih ploščadi, ohranjajo svojo namembnost, obenem pa so v funkciji zelenih pasov med posameznimi kareji;
– načrtovano gospodarsko cono delno na severu in jugu ter v celoti na zahodu obkrožajo gozdne površine, ki gospodarsko cono ločijo od drugih površin in stanovanjskih območij;
– robne površine so namenjene ureditvi zelenih pasov v funkciji zadrževanja hrupa, praha in izboljšanja kvalitete zraka, obenem pa v oblikovalski in ambientalni funkciji. Zeleni pasovi so načrtovani tudi med kareji z različno namembnostjo;
– tlorisna zasnova objektov bo usklajena s tehnološkimi potrebami in zahtevami investitorjev. Objekti bodo oblikovani sodobno, fasade obdelane s klasičnimi ali sodobnimi materiali. Višine objektov bodo določene s podrobnim prostorskim načrtom, vendar ne smejo bistveno izstopati v krajini in morajo biti usklajene z višinskimi gabariti obstoječih objektov;
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
Območje načrtovanja se nanaša na oblikovanje in širitev obstoječe gospodarske cone, ki se nahaja v naselju Velika Pirešica. Celotno območje predstavlja zaključen kompleks gradbenega podjetja Remont d.d., v lasti katerega je večina obravnavanih zemljišč. Leži neposredno ob državni cesti G1 Črnova–Arja vas, na katero je izveden direktni cestni priključek. Skozi območje poteka tudi lokalna cesta LC 490401 ter javna pot JP 990521. Na zahodu je območje omejeno z gozdnimi površinami, na severu in jugu s kmetijskimi površinami, gozdom ter manjšo gručo stanovanjskih stavb ter na vzhodu z že omenjeno državno cesto. Vključene so naslednje parcele oziroma deli parcel s številkami vse k.o. Velika Pirešica: *151/2, *151/4, *152, *153, *265, 1154/1, 1154/2, 1155/6, 1157/1, 1157/2, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1158/4, 1161/1, 1161/2, 1162/1, 1162/2, 1162/6, 1179/1, 1179/2, 1179/3, 1181, 1182/1, 1182/2, 1182/3, 1182/4, 1182/5, 1183/1, 1183/5, 1184, 1185, 1186/1, 1186/3, 1186/5, 1186/7, 1186/12, 1189/13, 1189/1, 1189/5, 1189/6, 1189/9, 1189/10, 1189/11, 1189/3, 1189/4, 1190/1, 1190/2, 1252/2, 1257, 1258/1.
Območje obdelave je razdeljeno na pet pod enot urejanja prostora (EUP), in sicer:
– EUP/01 zajema severni del območja in predstavlja upravne stavbe podjetja Remont d.d. Območje je veliko 0,79 ha, in je namenjeno umeščanju pretežno upravnih stavb.
– EUP/02 zajema osrednji industrijski del območja z obstoječo asfaltno bazo ter nepozidana stavbna zemljišča severno, zahodno in južno okoli nje. Območje je veliko 12,55 ha. To območje je v celoti namenjeno umeščanju industrijskih dejavnosti.
– EUP/03 zajema skrajni južni del območja, ki je v celoti še nepozidan. Območje je veliko 1,41 ha. Območje se nameni poslovno obrtnim dejavnostim.
– EUP/04 zajema prestavljeno lokalno cesto s krožiščem ter novo servisno cesto za napajanje industrijske cone.
– EUP/05 zajema gozdne površine, ki se ohranijo in se vanj ne posega s predvidenimi gradnjami
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, izhodišč z idejnimi zasnovami, smernic nosilcev urejanja prostora in pobude na predmetnem območju. Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor.
5. člen 
(Vrsta postopka in roki za pripravo OPPN) 
Postopek priprave prostorskega akta se izvaja skladno s 119. členom ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
– priprava osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev konkretnih smernic in odločbe potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni,
– dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev prvih mnenj / 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR, sprejem stališč do pripomb / 30 dni,
– priprava predloga OPPN / 15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev drugih mnenj / 30 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN / 15 dni,
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 30 dni,
– objava odloka OPPN v Uradnem listu Republike Slovenije.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
4. Adria plin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
5. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
6. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
7. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
8. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
9. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
10. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
11. KS Galicija, Galicija 18e, 3310 Žalec,
ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.
Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
– Ministrstvo za kulturo,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za zdravje,
– Direkcija RS za vode,
– Zavod za gozdove.
7. člen 
(Vključevanje javnosti) 
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in z objavo na spletni strani Občine Žalec.
V postopek priprave bo občina skupaj s Krajevno skupnostjo Galicija javnost vključila tako, da bo občina dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo pa objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer bo osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča skupaj s predlogom OPPN, objavi na svoji spletni strani.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Za potrebe priprave OPPN mora pobudnik, oziroma investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– geološko geomehansko poročilo,
– prikaz stanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z Občinskim prostorskim načrtom,
– kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike skladno s 65. členom ZUreP-2,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– Okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku sprememb in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
9. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih podlag in rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna zagotovi pobudnik – investitor, ki sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0008/2018
Žalec, dne 17. maja 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost