Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1801. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2020, stran 5063.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS18/19) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 16. redni seji dne 18. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2020 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2020, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Proračun Občine Horjul za leto 2020 je realiziran v naslednjih zneskih v EUR:
KONTO
OPIS
Realizacija proračuna 2020 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.715.773
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.607.825
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.125.331
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.968.495
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
132.391
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
24.061
706
 
DRUGI DAVKI
384
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
482.495
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
131.398
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.494
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
16.222
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
42.797
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
289.584
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
107.948
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
107.948
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.242.562
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
744.893
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
208.963
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
34.052
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
501.880
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
0
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
914.275
410
 
SUBVENCIJE
28.224
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
693.249
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
52.800
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
140.002
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
536.342
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
536.342
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
47.052
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
29.814
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
17.239
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
473.212
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
473.212
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–473.212
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2020 znaša 3,882.628,53 EUR
3. člen 
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 3,885.422,52 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2021.
Stanje neporabljenih namenskih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in sredstev iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacije na dan 31. 12. 2020 znaša 132.517,20.
Neporabljena sredstva Občine Horjul v letu 2020 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Horjul za leto 2021.
4. člen 
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2020 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen 
Zaključni račun Občine Horjul brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Priloge se objavijo na spletni strani Občine Horjul.
Št. 007-0007/2021-1
Horjul, dne 19. maja 2021
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost