Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1807. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2020, stran 5075.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 17. redni seji dne 18. 5. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2020.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2020.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2020 znašajo: 
I.
PRIHODKI
7.910.408,06
70
DAVČNI PRIHODKI
5.811.178,27
700 Davki na dohodek in dobiček
4.722.344,00
703 Davki na premoženje
483.749,69
704 Domači davki na blago in storitve
599.222,00
706 Drugi davki
5.862,58
71
NEDAVČNI PRIHODKI
981.437,25
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
664.394,87
711 Takse in pristojbine
7.373,05
712 Denarne kazni
15.286,42
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
788,37
714 Drugi nedavčni prihodki
293.594,54
72
KAPITALSKI PRIHODKI
66.808,86
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
66.808,86
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.050.983,68
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
973.784,62
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna in sredstva EU
77.199,06
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
0
II.
ODHODKI
7.322.748,74
40
TEKOČI ODHODKI
2.367.687,50
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
510.652,32
401 Prispevki delodajalcev
82.733,93
402 Izdatki za blago in storitve
1.719.226,50
403 Plačila obresti
8,08
409 Rezerve
55.066,61
41
TEKOČI TRANSFERI
2.725.829,81
410 Subvencije
275.035,35
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
927.466,29
412 Transferi neprofitnim organizacijam
212.882,56
413 Drugi domači tekoči transferi
1.310.445,61
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.106.560,31
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.106.560,31
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
122.671,12
431 Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki
58.927,41
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
63.743,71
III.
Saldo bilance prihodkov in odhodkov
587.659,32
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2020 izkazuje:
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev
0
V.
Dana posojila in povečanje kap. deležev
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
0
440 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
0
VI.
Saldo računa finančnih terjatev in naložb
0
4. člen 
C) RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja Občine Moravske Toplice za leto 2020 izkazuje:
VII.
Zadolževanje
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
204.696,71
VIII.
Odplačila dolga
25.996,78
55
ODPLAČILA DOLGA
25.996,78
550 Odplačila dolga
25.996,78
IX.
Sprememba stanja sredstev na računih
766.359,25
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
178.699,93
XI.
NETO FINANCIRANJE
–587.659,32
D)
SREDSTVA NA DAN 31. 12. 2020 (9009 splošni sklad drugo)
1.879.225,68
5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine Moravske Toplice na dan 31. 12. 2020 v višini 766.359,25 EUR se prenaša v proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2021. Tako na dan 31. 12. 2020 znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih let 1.879.225,68 EUR in se prenaša v leto 2021.
6. člen 
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. december 2020 se izkazuje v višini 56.714,25 EUR in se prenese v leto 2021.
7. člen 
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice skupaj s sredstvi krajevnih skupnosti za leto 2020 je sestavni del Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2020.
8. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00024/2020-10
Moravske Toplice, dne 19. maja 2021
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost