Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1821. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja DR-1/3, stran 5096.

  
Na podlagi 119. in v povezavi s 110. ter 282. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 29. členom Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja DR-1/3 
1. člen 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora z oznako DR-1/3 v Drešinji vasi (v nadaljevanju OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
Na območju EUP DR-1/3, se umestitve v prostor urejajo na podlagi prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) določenih v Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec. Ker načrtovane spremembe niso skladne z določili in prostorski akt ne omogoča umestitve stanovanjskega objekta, ki ga želi graditi lastnik zemljišč in pobudnik izdelave OPPN, bo občina z načrtovanim OPPN spreminjala podrobnejšo namensko rabo iz območja površin centralnih dejavnosti (CD) v območje stanovanjskih površin, Površine podeželskega naselja (SK), torej v podrobnejšo namensko rabo, ki bo pobudniku omogočila umestitev stanovanjskega objekta na predvideni lokaciji v območju obstoječe stanovanjske pozidave.
Predhodno je Občinski svet Občine Žalec na svoji redni seji 30. januarja 2019 ugotovil in v ta namen sprejel sklep št. 3541-0104/2019, da so izpolnjeni pogoji iz petega odstavka 117. člena ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) glede spremembe podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z OPPN brez poprejšnje spremembe Občinskega prostorskega načrta. V nadaljevanju so bila izdelana izhodišča za pripravo OPPN, ki jih je izdelal IUP d.o.o. iz Celja pod številko 1/21 in v katerih so opredeljena oblikovna in funkcionalna merila, varovanja in omejitve, javna infrastruktura in obveznost priključevanja ter druga merila.
3. člen 
(predmet in okvirno ureditveno območje) 
Ureditveno območje OPPN obsega severovzhodni del enote DR-1/3 za katero ni bila predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta in vključuje parcele: *373, *374, 447/5, 448/4, 457/2, 457/3, 457/6 in 458/4 vse v k. o. Levec.
Med postopkom se lahko meja ureditvenega območja OPPN za del območja DR-1/3 tudi spremeni in dopolni, če je sprememba smiselna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
4. člen 
(seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč pobudnika in pripravljavca. Skupaj s postopkom priprave OPPN se pripravi elaborat ekonomike s katerim se v vseh fazah preverja ekonomičnost načrtovanih ureditev.
Pripravljavec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne podlage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi sprejete zakonodaje.
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
5. člen 
(vrsta postopka in roki za pripravo OPPN) 
Postopek priprave prostorskega akta se izvaja skladno s 119. členom ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
– priprava osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev konkretnih smernic in odločbe potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni,
– dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev prvih mnenj / 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR, sprejem stališč do pripomb / 30 dni,
– priprava predloga OPPN / 15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev drugih mnenj / 30 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN / 15 dni,
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 30 dni,
– objava odloka OPPN v Uradnem listu Republike Slovenije.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
4. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;
5. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Žalec;
6. Elektro Celje, d.d., Celje;
7. Telekom Slovenije d.d., Celje;
8. 12. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
9. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.;
10. Simbio d.o.o., Celje;
11. Krajevna skupnost Petrovče.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave akta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.
Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
– Ministrstvo za kulturo,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za zdravje,
– Direkcija RS za vode,
– Zavod za gozdove.
7. člen 
(vključevanje javnosti) 
Javnost se seznani s izhodišči za pripravo ter pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in z objavo na spletni strani Občine Žalec.
V postopek priprave bo občina skupaj s Krajevno skupnostjo Petrovče, javnost vključila tako, da bo občina dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo pa objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer bo osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pobudnik in pripravljavec.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2018
Žalec, dne 18. maja 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost