Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

Ob-2203/21, Stran 1218
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2021 (Uradni glasilo slovenskih občin št. 6/21) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Ravne na Koroškem (Uradni glasilo slovenskih občin št. 27/2021) in Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Ravne na Koroškem« (št. priglasitve: M001-5883628-2021) Občina Ravne na Koroškem objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Ravne na Koroškem v letu 2021
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev oziroma pomoči za naslednja ukrepa:
1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov na območju Občine Ravne na Koroškem
2. Subvencioniranje fiksnih stroškov podjetij (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve), ki so zaradi epidemije bila prisiljena zapreti ali omejiti dejavnost.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje
Upravičenci do pomoči po tem razpisu so samostojni podjetniki posamezniki in mikro podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), ki imajo sedež, poslovno enoto ali podružnico v Občini Ravne na Koroškem ter jim je bilo z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in tako onemogočeno poslovanje, ter:
– ki lahko dokažejo vsaj 30 % izpad prometa, kot posledica razglašenih izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19,
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17)),
– niso insolventni (v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US)),
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.
Izpad prometa dokazujejo upravičenci, ki jim je bilo poslovanje oteženo zaradi razglašene epidemije ali pa je bilo njihovo obratovanje prepovedano z odlokom Republike Slovenije, še naprej pa poslujejo z zmanjšanimi kapacitetami oziroma prilagojeno. Izpad prometa se dokazuje npr. z dokazilom o oddani vlogi na Republiški zavod za zaposlovanje ali FURS za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo in višje sile ali sklepom o koriščenju dopusta; z REK-1 obrazcem; dokazilo o zmanjšanju obsega poslovanja na prihodkih v primerjavi z istim mesecem v letu 2019 in druga verodostojna dokazila.
Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU, L 214), in sicer število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja.
Posamezni izrazi imajo naslednji pomen:
»Mikro podjetje« je podjetje, ki izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov in vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Vlagatelji morajo pri prijavi na ta razpis upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Uradni list RS, št. 69/11).
III. Nameni razpisa
Višina razpisanih sredstev: 30.000,00 EUR.
Proračunska postavka: SM 45101816 Pomoč gospodarskim dejavnostim zaradi COVID.
Obdobje upravičenosti subvencioniranja: od 12. 3. 2020 do 30. 5. 2021.
Ukrep 1: Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov na območju Občine Ravne na Koroškem
Namen pomoči je blaženje poslovne škode, ki je nastala poslovnim subjektom v času trajanja razglašene epidemije COVID-19.
Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so: stroški obračunane in plačane najemnine poslovnih prostorov na območju Občine Ravne na Koroškem, in sicer do višine 5,11 €/m² mesečno za obdobje, ko je bila odrejena prepoved opravljanja dejavnosti v skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20).
Upravičenci do pomoči so:
– samostojni podjetniki posamezniki in mikro podjetja registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), ki jim je bilo z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in tako onemogočeno poslovanje,
– ti, ki lahko dokažejo vsaj 30 % izpad prometa, kot posledica razglašenih izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19,
– ti, ki so imeli na dan razglašenih izrednih razmer sedež, poslovno enoto ali podružnico v Občini Ravne na Koroškem.
Sofinancira se do 100 % dejansko nastalih stroškov, vendar ne več kot 1.000 €. V kolikor upravičenec podaja vlogo za subvencioniranje stroškov za oba ukrepa, skupna višina ne more presegati 1.000 €.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– Vlogo 2021 – Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije COVID-19 s prilogami – Obrazec 1.
Ukrep 2: Subvencioniranje fiksnih stroškov podjetij (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve), ki so zaradi epidemije bila prisiljena zapreti ali omejiti dejavnost
Namen pomoči je je blaženje poslovne škode, ki je nastala poslovnim subjektom v času epidemije COVID-19.
Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so: fiksni stroški podjetij (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve), ki so zaradi epidemije bila prisiljena zapreti ali omejiti dejavnost za tiste mesece, v katerih je prepoved opravljanja dejavnosti veljala celoten mesec, za ostale mesece pa v sorazmernem delu.
Upravičenci do pomoči so:
– samostojni podjetniki posamezniki in mikro podjetja registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), ki jim je bilo z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in tako onemogočeno poslovanje,
– ti, ki lahko dokažejo vsaj 30 % izpad prometa, kot posledica razglašenih izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19,
– ti, ki so imeli na dan razglašenih izrednih razmer sedež, poslovno enoto ali podružnico v Občini Ravne na Koroškem.
Sofinancira se do 100 % dejansko nastalih stroškov, vendar ne več kot 1.000 €. V kolikor upravičenec podaja vlogo za subvencioniranje stroškov za oba ukrepa, skupna višina ne more presegati 1.000 €.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– Vlogo 2020 – Subvencioniranje fiksnih stroškov s prilogami – Obrazec 2.
IV. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za oddajo vlog (obrazcev in prilog) na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, je do 30. junija 2021 (velja poštni žig 30. junij 2021) priporočeno po pošti ali v sprejemno pisarno Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, najkasneje do 30. junija 2021, do 15. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z razpisnimi obrazci, in sicer ustrezno opremljena v zaprti ovojnici. Razpisnim obrazcem je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga izpolnjenega nalepite na sprednjo stran ovojnice.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od razpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
V. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis, pregleda in obravnava komisija, imenovana s sklepom župana. Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave pozove vlagatelja, da jo v roku 8 dni dopolni. Če vlagatelj vloge v določenem roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga z odločbo kot nepopolna zavrže.
Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo pristojna strokovna služba v osmih dneh izdala sklepe o dodelitvi sredstev.
Občinska uprava lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanja pogojev za pridobitev proračunskih sredstev potrebno.
Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi Nadzorni odbor občine. Komisija bo v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva, znižala odstotek sofinanciranja oziroma določila najvišjo višino sredstev na vlagatelja.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v IV. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge),
– katerih vlagatelji ne izpolnjujejo pogojev Javnega razpisa za dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Ravne na Koroškem v letu 2021.
VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-mail: darko.suler@ravne.si posreduje vlogo za dvig razpisne dokumentacije.
VII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite po telefonu na tel. 040/800-435 ali osebno pri Darku Šulerju ali na elektronskem naslovu: darko.suler@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost