Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4205. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4206. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4207. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4208. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4209. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4210. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4211. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4212. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4213. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4214. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4215. Pravilnik o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Teran
4216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
4217. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
4218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
4219. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
4220. Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za centre za socialno delo
4221. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
4222. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
4223. Odločba o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi ustanove in spremembi imena ter namena ustanove »Ustanova Sklad Janeza Boska«
4224. Odločba o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanova« in spremembi imena ustanove

BANKA SLOVENIJE

4225. Sklep o uporabi Smernic o opredelitvi meril za ocenjevanje izjemnih primerov, kadar institucije presežejo omejitve velike izpostavljenosti iz člena 395(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ter rokih in ukrepih za ponovno vzpostavitev skladnosti na podlagi člena 396(3) Uredbe (EU) št. 575/2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4226. Pristop h Kolektivni pogodbi JZ RTV Slovenija
4227. Preklic Odredbe o določitvi Programa za vodenje socialno varstvenih zavodov

OBČINE

Borovnica

4228. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica, št. 4 (4 SD OPN)

Cerknica

4229. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2022
4230. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-OSKRBA) v Občini Cerknica
4231. Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti turističnih društev v Občini Cerknica
4232. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v naseljih Žerovnica, Lipsenj in Gorenje Jezero v Občini Cerknica
4233. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

Dravograd

4234. Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd za leto 2022

Gornji Petrovci

4235. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2021
4236. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci
4237. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Horjul

4238. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2022
4239. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul
4240. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4241. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Kobarid

4242. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kobarid
4243. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2022

Laško

4244. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021
4245. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2022
4246. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. *126, *129, 1541, 1550/1, 1600/1, 1602 in 1603, vse k.o. Trobni Dol (1033)
4247. Sklep o višini odvajanja

Lendava

4248. Sklep o soglasju k ceni storitve izvajanja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu od 1. 1. 2022 dalje
4249. Sklep o novih cenah programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda

Ljubno

4250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljubno
4251. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2022
4252. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, na parcelah št. 992/1, 992/2 in *201 k.o. Ter (ID: 2577)
4253. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Log-Dragomer

4254. Rebalans proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2021_III
4255. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2022
4256. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2022

Moravske Toplice

4257. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2021
4258. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022
4259. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2022

Nova Gorica

4260. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju januar–marec 2022
4261. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica številka 9

Ptuj

4262. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj

Ribnica

4263. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2022

Semič

4264. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2022

Sevnica

4265. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica

Slovenske Konjice

4266. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2022
4267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II
4268. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice
4269. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1404/5, 1404/7, 1404/9, 1404/11 in 1404/12 vse k.o. 1118 Lipoglav

Šentjur

4270. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2521 (parc. št. 557/2, 557/1, 552/3, k.o. 1125 – Ostrožno)

Škofljica

4271. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofljica

Šmartno pri Litiji

4272. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2022

Turnišče

4273. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče za leto 2022

Zagorje ob Savi

4274. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2022
4275. Odlok o predkupni pravici Občine Zagorje ob Savi
4276. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Zagorje ob Savi
4277. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2561 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/771 na območju Občine Zagorje ob Savi
4278. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2551 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/88 na območju Občine Zagorje ob Savi
4279. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2471 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1271 na območju Občine Zagorje ob Savi
4280. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2470 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1180 na območju Občine Zagorje ob Savi
4281. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4282. Letni program športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2022
AAA Zlata odličnost