Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4260. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju januar–marec 2022, stran 13344.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 74. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je župan Mestne občine Nova Gorica sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju januar–marec 2022 
1. 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2022 do uveljavitve Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022, vendar najdlje do 31. marca 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. 
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 91/19, 23/21, 167/21) in za iste programe kot v letu 2021.
3. 
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta. Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2021 je znašal 5.996.822 EUR in predstavlja dovoljen obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Začasno financiranje januar– 
marec 2022
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.586.822
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.586.822
70 
DAVČNI PRIHODKI
5.095.982
700 Davki na dohodek in dobiček
4.820.873
703 Davki na premoženje
160.102
704 Domači davki na blago in storitve
100.208
706 Drugi davki in prispevki
14.799
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.490.840
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.323.702
711 Takse in pristojbine
7.022
712 Globe in druge denarne kazni
7.006
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
58.044
714 Drugi nedavčni prihodki
95.066
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
0
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.996.822
40 
TEKOČI ODHODKI
2.570.619
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
819.800
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
135.496
402 Izdatki za blago in storitve
1.541.022
403 Plačila domačih obresti
14.301
409 Rezerve
60.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.664.787
410 Subvencije
69.850
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.272.753
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
67.069
413 Drugi tekoči domači transferi
1.255.115
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
714.094
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
714.094
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
47.322
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
37.929
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
9.393
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
590.000
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
590.000
55 
ODPLAČILA DOLGA
590.000
550 Odplačila domačega dolga
590.000
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–590.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–590.000
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0
Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz preteklega leta.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah.
4. 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.
5. 
Po preteku obdobja začasnega financiranja se v tem obdobju plačani izdatki in vplačani prejemki vključijo v proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2022.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2022.
Št. 410-0016/2020-16
Nova Gorica, dne 15. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost